SAL7392, Act: R°226.2-V°227.1 (428 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°226.2-V°227.1  
Act
Date: 1499-02-11

Transcription

2020-10-06 by Karel Embrechts
Item henr(ic) parijs heeft genomen en(de) bekint genomen/
te hebben(e) tegen pete(re)n bohon dwinhoff desselfs/
pet(er)s gelegen inde p(ro)chie van cortbeke ov(er)dijle groot/
zijnde omtrint xiii boende(re)n luttel myn oft meer/
Te houden te hebbe(n) te wynne(n) en(de) te gebruycken/
van halfmerte lestleden ter hellicht wynn(in)gen/
eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen nae/
dander sonder middel vervolgen(de) ende voirt op alle/
de (con)ditien en(de) vorw(er)den h(ier)nae bescr(even) It(em) es vorw(er)de/
datmen alle de vruchten die opde voirs(creven) goede wasse(n)/
sullen deylen sal opt velt ende de wynne sal sculd(ich)/
zijn altijt dyerste voeder te vueren(e) in zijns meest(er)s schue(r)/
/ ende dand(er) voed(er) in zijn schue(r) ende alsoe altijt/
voirts vervolgen(de) totten ynde It(em) es vorweerde/
dat de wy(n)ne de voirs(creven) lande wel en(de) loffelijc/
wynnen sal gelijc regenoeten te weten(e) dwint(er)/
coren op zijn vie(r) getijdige voren de g(er)ste op/
drie ende de have(r) op twee voren sond(er) argelist/
Item de voirs(creven) wynne sal te sijne(n) affscheiden(en)/
laten besaeyt xiii boend(er) lants met wint(er)coren(en)/
te weten(e) vier boende(re)n met t(ar)we(n) en(de) dandere/
met rogge ende oft de voirs(creven) wyn meer t(ar)wen/
saeyde dat hem pet(er) voirs(creven) opleggen en(de) betalen/
sal dat de t(ar)we beter is dan den rogge It(em)/
is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne sal jairlijcx/
leve(re)n lx bussele(n) walms tott(er) rep(ar)atie(n) vanden/
hove en(de) sal de voirs(creven) wyn schuldich zijn tond(er)houden(e)/
alle de wende vand(er) und(er)ster rijckelen ned(er)werts/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wyn gheen buyte(n)/
lant houden en sal sond(er) consent van sijne(n) meest(er)/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne en(de) zijn meest(er)/
sceyden moegen te vi jae(re)n van malcande(re)n behalve(n)/
dat de gheene die scheyden sal willen den ande(re)n/
dat sculdich sal zijn te cundigen een half jair/
te voe(re)n It(em) sal pet(er) leenen den voirs(creven) wynne/
twintich rinsg(ulden) die de wyn hem bet(alen) sal bynnen/
den vi jae(re)n naistcomen(de) ende den selven wynne/
noch geven xx rinsgulden(en) en(de) vier mudde(n) core(n)s/
en(de) noch alle(n) tsaetcore(n) inden wynt(er)art eens en(de)/
inden some(re)nart eens nu toecomen(de) en(de) dan niet/
meer op conditie soe v(er)re de voirs(creven) wyn aftrect/
bynnen den vi jae(re)n voirs(creven) soe en saelt al des/
voirs(creven) is mair geleent zijn alsoe wel vand(en)/
coren(en) als vand(en) gelde It(em) sal de voirs(creven) wyn jairl(ijcx)/
geven voe(r) den beemde en(de) weyde den voirs(creven)/
hove toebehoeren(de) acht rinsg(ulden) en(de) sal de voirs(creven)/
wyn de voirs(creven) beemde laten gericht ende gesloten/
gelijc hijse nu vonden heeft It(em) es vorwerde dat/
de voirs(creven) wyn sal gehouden sijn calck steen(en) leem/
/ vitselroeyen dachroeden latten en(de) alle ande(r) rep(ar)atie(n)/
totten hove hoeren(de) soe v(er)re dat gheen nyeuwe en/
zij en(de) den wercklied(en) den mo(n)tcost geven en(de) peter/
de dachue(re)n bet(alen) It(em) is vorweerde dat allet/
fruyt dat opt voirs(creven) hoff wassen sal sal de voirs(creven)/
wyn half en(de) half hebben en(de) dand(er) hellicht de/
meest(er) vand(en) hove en(de) de wyn sal zijns meest(er)s/
hellicht thuys vue(re)n te loeven(e) en(de) desgelijcx de/
hellicht van allen zijne(n) coren(en) en(de) dies sal de voirs(creven)/
wyn hebben caf en(de) stroe It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wyn sal gehouden sijn alle grebben scaveyen/
dat dair gheen scade af en come int lant ende/
straten en(de) wat(er)loepen te houden(e) op zijne(n) cost en(de)/
sond(er) last oft scade van pete(re)n voirs(creven) It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn gheen opgaen(de) houdt afhouden/
en sal dan alleen(e) dat ten hafteele gaet ende/
is d(aer) e(n)nige verdroeghde willige sal de voirs(creven) wyn/
die moegen afhouwen en(de) voir elken willige setten/
twee poeten It(em) sal de voirs(creven) wyn gehouden zijn/
te bringen(e) zijns meest(er)s gewas vand(en) wijne te/
cortbeke en(de) te loeven(e) met allen den afvalle ende/
noch drie carweyen en(de) dies sal de voirs(creven) wyn/
hebben drie ellen lakens weert zijnde elc elle/
x st(uvers) It(em) is conditie en(de) vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wyn sal gehouden zijn alle jae(re) twee boende(re)n/
lants te m(er)gelen en(de) des sal de voirs(creven) meest(er) den/
wy(n)ne te hulpen comen tot elken boend(er) xxii st(uvers)/
ende oft den wy(n)ne geliefde meer te m(er)gelen sal/
de voirs(creven) meest(er) altijt gehouden zijn tot elken /
boende(r) te bet(alen) xxii st(uvers) It(em) is vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wyn sal gehoud(en) zijn alle jae(re) de/
messie uuyt te vueren(e) driewerf tsjaers sond(er)/
argelist It(em) sal de voirs(creven) wynne tsijne(n) afsceyden(en)/
laten xxx ma(n)delen stroos ongheedt int voirs(creven) hoff/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne sal gehoud(en)/
zijn inne te vueren(e) alsulken thiende als peter/
voirs(creven) heeft vand(en) abdt van s(in)[te] machiels tantw(er)pen/
/ en(de) allen tcoren vand(er) selver thiend(en) te bringhen(e)/
te loeven(e) op zijne(n) cost behoudelijc dat de wynne/
den mo(n)tcost hebben sal ende sal de voirs(creven) pet(er)/
den wynne eene(n) man doen die de thiende v(er)gade(re)n/
sal en(de) opstoke alsoe dat costumelijc is sonder/
argelist en(de) des sal de voirs(creven) wyn hebben tcaf/
en(de) stroo It(em) sal pet(er) voirs(creven) uuythouden huys en(de)/
hoff dat der vr(ouwe) vand(er) voere(n) plach toe te behoeren(e)/
en(de) oic zijn came(re)n metten solde(r) en(de) dofhuyse/
gelijc dat hij altoes gewoenlijc es geweest uuyt/
te houden(e) It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
voir uuyt houden sal dloecxken inde boghaert/
en(de) noch (½) dach(mael) dair bij sijne(n) wille d(aer)mede te/
doene sonder argelist Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera)/
H(ier)af es borghe des voirs(creven) wynnen totter so(m)men/
toe alleen(e) van xx rinsgulden(en) eens bynne(n) den/
geheelen t(er)mijne voirs(creven) willem parijs vad(er) des/
selfs henr(ix) als pri(n)cipale sculde(r) den welken/
willem(me) de selve henr(ic) geloeft heeft d(aer)aff/
scadeloes tontheffen(e) cor(am) borch(oven) bouchout febr(uarii)/
xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator