SAL7392, Act: R°275.2-V°275.1 (498 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°275.2-V°275.1  
Act
Date: 1499-03-14

Transcription

2020-10-07 by Karel Embrechts
Nae dien willem wijlen lobbe als p(ro)cur(eur) in zijne(n) leven(en)/
jouffr(ouwe) marie(n) sangwijns nae des(er) stad recht voir huer wettich gebrec/
uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) geleit is geweest tot/
den goeden have ende erve jans motte soe wair die gelegen zijn en(de)/
de selve weduwe in ja(nua)[rio] lestleden huer oft den bring(er) van ons(en) br(ieven)/
in hue(re)n name met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(r) van/
meylhe(m) oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede onder he(m) gelegen/
dede leve(re)n en(de) den selven janne motte dach van rechte besceyden/
oft hij hem d(aer) tegen woude oppone(re)n soe dat bleeck bij/
rapporte jans van hove geswore(n) bode van des(er) stadt Tot/
welken daige de selve weduwe oft huer p(ro)cur(eur) co(m)p(ar)e(re)nde/
dede lesen inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
huer voirs(creven) beleyt ende missive vand(er) leveri(n)g(en) voirs(creven)/
metgaders den voirs(creven) rappoirte v(er)sueken(de) inde selve/
gelev(er)de goede gehouden en(de) huer die vo(n)nislijck aen/
gewesen te wordden tot hue(re)r wettig(er) scult behoeff/
ende om die d(aer) aen te verhalen D(aer) tegen wille(m) van leefd(ale)/
als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) jans motten hem oppone(re)nde dede/
seggen met sijne(n) gelev(er)den voirspreke hoe hij inde(n) name/
van sijne(n) meest(er) beg(er)de dach van rekeni(n)gen soe hij/
te meer stonden gedaen hadde en(de) die rekeni(n)ge ged(aen)/
en(de) beslicht sijnde wae(r) hij tacht(er) hij woude opleggen en(de)/
oft hij niet tacht(er) en wae(r) dat hij sond(er) meer te bet(alen) mocht gestaen/
D(aer) tegen de wed(uwe) oft huer p(ro)cur(eur) exhibeerd(e) seke(r) voirgaen(de) handeli(n)gen/
en(de) vo(n)nissen h(ier) af tussche(n) p(ar)tie(n) over lanck h(ier) voe(r) v(er)handelt en(de) gewese(n)/
zed(er) der voirs(creven) leveri(n)gen d(aer) altijt de voirs(creven) hue(r) sone he(m) met/
div(er)s(e) uutwege(n) van gep(rese)nteerd(er) rekenin(gen) he(m) hadde pijne(n) te behulpen en(de)/
hue(r) thuer voir te gaen(e) en(de) thue(r) tonthoud(en) die noit tot gheene(n)/
effecte en wae(re)n gecomen soe dat zij die zijn eyge(n) moed(er) was/
d(aer) bij te verste(n) en(de) gebreke(n) ghinck en(de) hue(re)r scameld(er) noodorst derven/
moeste tege(n) god natue(r) en(de) alle rechten En(de) pri(ncipa)[lijc] niet tege(n)staen(de)/
dien dat den selve(n) janne xiiii febr(uari) lestled(en) vo(n)nislijc inde banc alh(ier) eene(n)/
dach van viii d(aigen) d(aer)nae nae vele div(er)se reden(en) ald(aer) oic geallig(er)t toegevueght/
/ hadde geweest om sijn rekeni(n)ge te doen(e) die oick tot nochtoe/
alnoch egheen effect en hadden genomen mair altijt bij sijne(n)/
delay exceptien en(de) uuytwege ware(n) v(er)togen en(de) belet Soe v(er)re/
dat de scep(enen) van lov(en) vand(en) meye(r) ut(er)lijc gemae(n)t zijnde en(de) te voe(re)n/
int lange voir oege(n) genome(n) en(de) gevise(n)teert de voiracte(n) handeli(n)g(en)/
en(de) vo(n)niss(en) in des(er) gebuert en(de) gewesen en(de) d(aer)op rijpelijc gelet hebben(de)/
gewijst hebben met vo(n)nisse alsoe v(er)re jan motte(n) met zijnder/
moed(er) niet en ov(er)comt met beslichte van rekeni(n)g(en) tussche(n) dit/
en(de) dijse(n)dach naistc(omende) dat hue(r) alsd(an) de gelev(er)de goede volge(n) sullen/
tot hue(re)r wettig(er) scult behoef in scampno m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator