SAL7392, Act: R°276.2-V°276.1 (499 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°276.2-V°276.1  
Act
Date: 1499-03-15

Transcription

2020-08-27 by Karel Embrechts
Dair bijden raide vand(er) stadt comen zijn de p(ate)r ende/
p(ro)cur(eur) van sinte m(er)tens te loven(e) inden name van g(er)lecke/
van ov(er)wynge sone wijlen jasp(er)s ald(air) gep(ro)fessijt t(er) eenre/
en(de) willem(me) van ov(er)wynge en(de) jan van gheele beyde/
als mo(m)boe(re)n van joese en(de) janne van ov(er)wynge gebruede(re)n/
des voirs(creven) g(er)lecx metten selve(n) twee gebruede(re)n d(air) p(rese)nt/
zijnde t(er) ande(re) Ald(air) de selve p(ate)r en(de) p(ro)cur(eur) exhibeerden/
een cedulle tusschen hen gemaict vand(er) deylingen/
vand(en) erfgoeden wijlen der gebruede(re)n oud(er)s d(air) inne/
soe v(er)re hadd(en) gep(ro)cedeert geweest dat die tot lotingen/
was gecomen d(air) elk(er) vand(er) selv(er) gebruede(re)n wiste/
zijn p(ar)ceele(n) die hem aengeloet wae(re)n D(air) af elcx/
/ gedeelte mocht gedragen xxviii rinsg(ulden) tsjaers/
soe dat dair niet meer en reste dan wettige/
verthijdinge en(de) kynnesse elc hue(re)r op des anders/
deel versueken(de) tot hue(re)r conclusie(n) dat de mo(m)boe(re)n/
voirs(creven) metten twee gebruede(re)n ond(er)wesen oft bedwo(n)gen/
wordde d(air)toe dat hen die kynnesse van deylingen/
en(de) verthijdeniss(en) en(de) opde conditien der selv(er) cedullen/
mochte gebue(re)n sij p(rese)nteerden inden name des voirs(creven)/
g(er)lijcx van gelijken te doene hopen(de) dat dat soe/
behoirde D(air) tegen de voirs(creven) mo(m)boe(re)n metten gebruede(re)n/
te kynnen gaven hoe zij wel geloefden datt(er) e(n)nige/
ov(er)comen van deylingen en(de) sceydingen mochte(n) zijn gemaict/
tussche(n) hen e(nde) op seke(r) (con)ditie(n) ald(air) geruert mair want zij zed(er)/
bevo(n)d(en) hadden div(er)se gebreke(n) namel(ijc) inde deilinge vand(en) eene(n)/
van hen van vier rijd(ers) erf(lijc) d(air) af den eene(n) afgequijt was en(de)/
vand(en) ande(re)n drie(n) en was gheen(e) betali(n)ge gesciet in xviii/
jae(re)n ende int gedeelte vand(en) ande(re)n brued(ere) was gebreck/
van twee mudde(n) cor(ens) lov(ensch) erff(elijc) d(air) af gheen br(ieven) bevond(en)/
en wordden en(de) alsoe en meynde(n) zij alnoch tott(er) deyli(n)gen/
en(de) v(er)thijdingen van rechte niet te verstaen(e) voe(r) dat/
al beslicht wae(r) D(air) tegen die vand(en) cloeste(r) allige(re)nde/
seyden dat zij sculdich wae(re)n tacht(er)volgen en(de) te passe(re)n/
de voirs(creven) deylinge en(de) v(er)thijdingen van rechte en(de)/
elc zijn aengedeelde goede en(de) p(ar)ceele(n) te vervolgen/
en(de) malcande(re)n ter assisten(tie) in dien te bate(n) te roepe(n)/
zij hadden oick p(ar)ceelen die niet clair en wae(re)n/
oft he(n) die volgen soud(en) oft niet met meer wordde(n)/
tende(re)nde alsoe tot hue(re)r voirs(creven) co(n)clusien Den mo(m)boe(re)n/
de (contra)rie sustineerde(n) en meynd(en) niet hadd(en) hue(r) wed(er)/
p(ar)tie(n) e(n)nige twivelachtige p(ar)ceele(n) van goeden oft/
rinten te deele sij en soud(en) die wel naird(er) cle(re)n en(de) mey(n)d(en)/
tot hue(re)r (con)clusie(n) voirs(creven) dat die deilinge voirs(creven) en(de) v(er)thijdi(n)ge in alle(n)/
zijd(en) soud(en) beruste(n) en(de) gesuspe(n)deert wordde(n) totte(n) ynde va(n)d(en) beslichte van dien/
en(de) dat zij gesame(n)d(er) hant in alle(n) sijde(n) die duyste(re) en(de) twifelachtige p(ar)ceele(n)/
soude(n) t(er) cleernisse(n) doen come(n) en(de) v(er)volge(n) met rechte om dan d(air) af te gescien/
des recht wese(n) soude met meer woirde(n) in w(er)sijd(en) Es uutgesproken dat/
de selve deili(n)ge en(de) v(er)thijdenisse(n) blive(n) soude(n) gesuspe(n)deert en(de) v(er)houden/
tot dat [bij] p(ar)tien in alle(n) sijden de voirs(creven) onclee(re) en(de) ontwivelachtige p(ar)ceele(n)/
gesame(n)d(er) hant v(er)volght gepuert en(de) beslicht soud(en) sijn en(de) te gelike(n) coste teg(en) en(de) aen/
de gene d(air) dat aen en(de) tege(n) behoirt te gescien om d(air)entinde(n) d(air) af te gescien en(de) die deili(n)ge/
en(de) sceid(inge) te gebue(re)n soe na recht behoe(re)n sal Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) lyefk(enrode) [burg(imagistr)[o]] nyvele sub(situ)[to] py(n)noc buets(ele)/
bouch(out) scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator