SAL7392, Act: R°277.1-V°277.1 (500 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°277.1-V°277.1  
Act
Date: 1499-03-15

Transcription

2020-08-28 by Karel Embrechts
Vander questien ende gescillen als comen zijn voe(r) den/
raide vand(er) stadt tussche(n) henr(icke) bone t(er) eende(r) en(de) jouffr(ouwe)/
lijstbetthe(n) oege co(n)ve(n)tuale(n) vand(en) godsh(uyse) vand(er) banck in dien/
hem mede adiu(n)ge(ren)de meest(er) pauwel oege hue(r) brued(er) raid/
ons(s) genad(ichs) he(re)n in brabant ald(air) de voirs(creven) henr(ic) hoepte/
te bewijsen(e) ende te doen(e) blijcken dat hij alle voirleden(en)/
t(er)mi(n)atie(n) tussche(n) hem en(de) den voirs(creven) meeste(re)n pauwelse/
en(de) zijnd(er) sust(er) gegaen mochten sijn soe in dece(m)bri xiiii/
en(de) febru(ari) vi lestleden en(de) d(aer) te voe(re)n leggen(de) ten effecte/
van dien bij vele en(de) div(er)se pointen d(aer) mede hij tselve/
hoepte te bewijsen(e) des hij nochtan niet genoech zijnde/
den rechte en volquam Sustine(re)nde alsoe t(er) (contra)rien de/
voirs(creven) meest(er) pauwel soe voe(r) en(de) nae den thoon bijden/
voirs(creven) hen(ricke) geleyt als dat blijct bij seke(re)n int(er)rogator(ien)/
d(aer) af ond(er) de wet sijnde dat al ydel ende gefundeert/
was wantmen niet bevi(n)den en soude mett(er) wairh(eit)/
dat hij noch zijn sust(er) vand(en) rinten d(aer) questie om is/
luttel oft yet getogen hadd(en) sed(er)t ii(½) oft iii jae(re)n h(er)w(er)ts/
dat zij hem de pande hadd(en) doen leve(re)n dair hue(r)/
rinte op sloech en(de) met vo(n)niss(en) toegewesen wae(re)n/
noch oick vand(en) ande(re)n ouden rinten bij he(m) verleet/
als aen jacoppe ouderogge en(de) meer ande(r) met coste/
en(de) co(m)me(r) Hopen(de) alsoe t(er) (con)clusien dat henr(ic) nae de/
voirs(creven) voir t(er)mi(n)acien hem voldoen soud(e) oft d(aer)voe(r)/
geva(n)gen gaen inde vroente totter tijt dat hij v(er)nueght/
wae(r) en(de) vold(aen) hadde de voirs(creven) vo(n)niss(en) en(de) t(er)mi(n)acien/
ende dat hij hem acht(er)volgen(de) dien op rekeni(n)ge dier/
goed(en) peyslijc en(de) vredelijck soude laten gebruyken Te/
voirde(r) want hij met rechte d(aer) inne gestelt was/
en(de) van zijne(n) mesg(ri)pe in dien gecorrig(er)t wordde/
he(m) des gedragen(de) totten rechte besund(er)t nae de/
voirs(creven) twee leste t(er)mi(n)acien met meer ande(r) worden/
ten effecte als voe(r) geallig(er)t bij beyd(en) p(ar)tien Es geap/
pointeert en(de) get(er)mineert alnoch bijden selven raide/
hen verwonde(re)nde vand(er) wond(er)lijck(er) voirnemen(en) des voirs(creven)/
henricx die boven recht en(de) in (contra)rien boven den gewijsd(en)/
dit aldus pijnde dit ongebruyck te doene en(de)/
den voirs(creven) verweerd(er)s te spolie(re)n van hue(re)n possessien/
dat zij blive(n) bijde voirs(creven) vo(n)niss(en) en(de) appointeme(n)ten in des(er)/
gewesen ende dat henrick alle dongebruyck sculdich/
/ soud(e) zijn af te doen(e) ende zijnd(er) wed(er)p(ar)tien die goede/
te laten gebruycken op reken(inge) ende inder maten/
de t(er)mi(n)acie februarii vi[ta] lestleden dat inhout sonder/
e(n)nich letsel oft co(m)mer te doene oft hem dier goed(en)/
tonderwinden(e) dan nae recht en(de) inder maten als/
voe(r) tot dat die verw(er)ders voe(r) en(de) al geco(n)tenteert/
sullen zijn met coste en(de) co(m)me(r) oft op cautie die goed(en)/
ontslagen soud(en) moegen hebbe(n) ende op rekeni(n)ge/
inder maten de voirs(creven) leste t(er)mi(n)acie februari vi dat/
inhoudt ende oick de gebreken vand(er) voirs(creven) t(er)mi(n)acie(n)/
decembri xiiii voldoen van des hij d(aer)af in gebreke/
soude moegen wesen en(de) d(aer) voe(r) inder hachten moten/
gaen oft den goeden moet van sijnd(er) wed(er)p(ar)tien te/
moten crijgen Ende dat voirts de selve henrick/
de selve henrick van sijne(n) mesgrijpe in desen/
sal gaen in een vand(er) vroenten ende tasten d(aer)entind(en)/
inde hant vand(en) borg(er)meest(er) om van zijne(n) mesg(ri)pe/
in dien gedaen te wordden als men t(er) (con)s(er)vatien vand(er)/
hooch(eit) m(ijns) gened(ichs) he(re)n en(de) den rechte van deser/
stadt bevi(n)den sal behoe(re)nde vand(er) attemptatie en(de)/
inobedien(cien) bij hem in des(er) als voe(r) voirt gekeert/
Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator