SAL7392, Act: R°321.3-V°322.1 (564 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°321.3-V°322.1  
Act
Date: 1499-04-19

Transcription

2020-09-21 by Karel Embrechts
Nae dien bijden raide vand(er) stadt zijn geco(m)pareet/
de goede ma(n)nen vand(en) ambachten vand(en) smeden ty(n)ne/
potgiet(er)s en(de) ketelbuet(er)s te kenne(n) geven(de) hue(r) gebreke(n)/
die zij hadden ende elck van hen int stuck vand(er)/
betali(n)gen vand(er) pont ass(isen) die zij v(er)cocht hadde(n) oft/
e(n)nige van hen van hue(re)n wegen te weten(e)/
de geswoirne vanden selven ambachte tegen de/
/ crem(er)s vettewaries ende ande(re) ind(er) mate(n) seke(r) scepen(en)/
brieve(n) d(aer)aff gemaict dat naed(er) inhielde(n) bij he(n)/
geexhibeert om en(de) voe(r) de so(m)me van xvi(½) r(ins)g(ulden)/
tsjaers Dair aff de ghene die geswoirne hadde geweest/
seyden gepraemt te wesen van wegen der crem(er)s/
en(de) hue(re)n adhe(re)nten om te hebben betalin(n)g(e) van des/
tot noch toe verschene(n) moicht wesen en(de) dat/
zij mits dien e(n)nigen van hue(re)n neri(n)gen vorts/
als de keteleers en(de) ande(re)n hadd(en) doen prame(n)/
navolgen(de) seke(r) t(er)minat(ie) bijd(er) wet geg(even) in febr(uari)/
lestleden oft d(aer)omtr(int) inhouden(de) dat elck de/
setti(n)ge in die(n) bijd(en) selve(n) geswoirne gesciet/
opleggen soude oft he(n) purge(re)n vand(er) xxviii/
pe(n)ni(n)g(en) bij eede soe v(er)re hij sijn settinghe niet bet(alen)/
en woude van des alsulke(n) p(er)sone(n) nad(er) ond(er)/
gewointen en(de) costume vand(er) selv(er) pontass(isen)/
geplogen hadd(en) te geven Seyden oick de vors(creven)/
goede ma(n)ne(n) geswoirne vand(en) vors(creven) ambacht(en)/
die de vors(creven) setti(n)ge gedaen mocht(en) hebbe(n) dat/
zij dit gedaen hadden nae hue(re)n besten ende/
op hue(re)n eedt bege(re)nde also inde(n) name va(n)d(en)/
ambachte vand(en) smeden en(de) ty(n)nepotgiet(er)s dat/
de vors(creven) t(er)minat(ie) hue(re)n vortganck mochte hebbe(n)/
en(de) in dien gehoud(en) word(en) als sij hoepten dat/
gescieden soude exhibe(re)nde deselve t(er)minatie/
die in rechte en(de) reden(en) gefu(n)deert was ende/
nae den ouden ond(er)houden als sij p(re)tendeerd(en)/
en(de) dat de vors(creven) keteleers en(de) ande(r) wed(er)spenige/
/ die d(aer)inne stoot ende zwarich(eit) souden mogen make(n)/
met rechte ond(er)wesen word(en) deselve t(er)minat(ie) tacht(er)/
volgen(e) ende op te leggen tgone des sij c ter cause(n)/
van die(n) sculd(ich) soud(en) sijn te bet(alen) mette(n) coste(n) in die(n)/
gelede(n) en(de) te lijde(n) vand(er) vroe(n)ten en(de) and(er)ss(ins) geven(de)/
te dien ynde ov(er) div(er)se r(e)questen ende suppl(icatien) middele(n)/
ende motive(n) d(aer) inne geruert bijd(en) welke(n) sij susti/
neerd(en) dat dat also nae recht behorde te gescied(en)/
Dair tegen de vors(creven) vand(en) ambachte vand(en) ketelers en(de)/
e(n)nige ande(re) gesustineert hebbe(n) ter co(n)trarie(n) dat de/
vors(creven) t(er)minatie hue(re)n voirtganck niet hebben soude/
seggen(de) ond(er) den ande(re)n t(er) justificatie(n) van die(n) dat zij/
he(n) mits der vors(creven) setti(n)ge he(n) g(r)[o]telijck verlast bevonden/
en(de) ande(r) verscoente(n) en(de) dat sij also den meesten last/
vand(er) pontass(isen) soude(n) hebbe(n) te dragen Geven(de) ov(er) bij/
seke(r) r(e)queste(n) oick hue(r) meyni(n)g(e) bij seke(re)n div(er)sen/
declaratie(n) van neri(n)gen en(de) and(er)ssins die de voirs(creven)/
ande(r) ambachten hebbe(n) mocht(en) verhalen(de) alsoe/
genoech de v(er)holenh(eit) en(de) gelegenth(eit) der vors(creven) drie/
ambacht(en) in w(er)sijde(n) bij den welken sij tendeerden/
om malcande(re)n te belasten ind(er) mate(n) de geexhibeerde/
cele(n) ende scriftue(re)n supplicat(ien) en(de) ande(re)n d(er) vors(creven) p(ar)tien/
dat naird(er) inhielde(n) conclude(re)nde d(aer) om ter co(n)trarie(n)/
Es bijden selve(n) raide h(ier)op int lange gelet sijnde en(de)/
ov(er)sien hebben(de) des h(ier)inne behoirde ov(er)sien te wordden/
en(de) geco(n)sidereet des insgel(ijx) behoirde geconsidereet te/
worden voe(r) recht uuytgesproken en(de) get(er)mineert/
dat elck vand(en) vors(creven) ambachthoud(er)s vand(en) smeden/
/ ty(n)nepotgiet(er)s ketelers ende die d(aer)mede der pontass(isen)/
aengaen(de) van hue(re)n nacie(n) wegen behoe(re)n te co(n)tribue(re)n/
sculd(ich) selen sijn te come(n) bij seke(re)n co(m)missar(issen) ende/
gedeput(er)de die h(ier)toe bijd(er) wet geco(m)mitteert selen/
worden en(de) he(n) bij eede behorlijck te v(er)clae(re)n va(n)d(en)/
xxviii d(enieren) hue(re)r neri(n)gen vand(en) goed(en) en(de) hante/
ri(n)gen d(aer) aff zij naede(n) oude(n) ond(er)houde(n) sculd(ich) sijn/
pontass(isen) te betale(n) om dae(re)ntinden bijd(er) wet/
gedaen te worden also behoe(re)n sal bij hoogen(en) oft/
neri(n)ghe vand(er) selv(er) so(m)me(n) en(de) alsoe te come(n)/
tott(er) so(m)me(n) ind(er) pechtinge begrepen welke cleer/
nisse ten ynde van dien op dat die int hey/
melijck soude mogen blive(n) gea(n)nicheelleert sal/
worden alsoe dat genoech sal sijn Ende om/
deswille dat dese manie(r) van doe(n) lastich/
en(de) swair sal wesen ende om trigue(r) in dien/
te scouwen ende de menichfuldich(eit) van eeden/
soe bege(re)n deselve wethoude(re)n dat de vors(creven) p(ar)tie(n)/
ende elck hue(re)r voe(r) al bij malcande(re)n noch gae(n)/
wille(n) ende he(n) in des(er) verlijk(en) bij he(n) selven/
oft bij middele van ande(re)n vrinde(n) op dat zij/
co(n)nen ende oft des niet en gebuert sullen zij/
acht(er)volgen des vors(creven) es Actu(m) in consilio opidi/
p(rese)ntibus lyefke(n)rode rosme(re) burg(imagis)[tr(is)] et aliis/
de cons(ilio) ap(ri)lis xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator