SAL7392, Act: R°369.2-V°370.1 (641 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°369.2-V°370.1  
Act
Date: 1499-06-03

Transcription

2020-11-17 by Karel Embrechts
Item henrick van halen zone wijlen henr(ix) en(de) katlijn vand(er)/
hage(n) woenen(de) alsnu ond(er) cortenake(n) in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van meeste(re)n g(er)de van baussele/
thof desselfs meest(ers) g(er)ts gelege(n) tobblecke(n) inde prochie van/
halen mette(n) wynnen(de) land(en) en(de) goede(n) de(n) selve(n) meeste(re)n g(er)de/
toebehoiren(de) alzoe wel de veerste als de naiste te wynne(n)/
en(de) te werve(n) op hen vier gethidige vore(n) alsoe wel oft bat/
dan regenoete(n) wel en(de) loffelijck gemest des te wynt(er)coren(en)/
gedreve(n) sal wordd(en) en(de) oick vast aen de grechte(n) zoe hij dat/
vind(e) voe(r) de hellicht van allen den vruchte(n) op alle de/
voirs(creven) lande wassen(de) en(de) toeghst int velt te deylen(e) alst/
inde mandelen staen sal en(de) dese voirs(creven) goede(n) te aenveerd(en)/
van halfm(er)te a(nn)[o] xcviii stilo braban(tie) eenen t(er)mijn van vi jae(re)n/
deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) It(em) de voirs(creven) wynne/
sal hebbe(n) en(de) gebruycke(n) de weye mette(n) boeg(ar)de om thuys/
gelege(n) en(de) de g(r)[o]te weye geheete(n) de luycke mette(n) weye(n)/
geheete(n) de maetbecke [om] en(de) voe(r) xxiii rinsg(ulden) en(de) ond(er)half/
dossine goeder cusbaerd(er) hantkeesen altijt s(in)[te] m(er)tensmisse/
te betalen(e) It(em) de voirs(creven) wynne sal besaeyt late(n) met/
/ wynt(er)coren(en) des hij nu vynt te weten(e) de drie bloke de/
vi dach(mael) op de matbe bove(n) de kercke de twee plecke(n)/
int bleeke(n) velt en(de) tdach(mael) opde matbecke It(em) de voirs(creven)/
meest(er) g(er)t sal de(n) voirs(creven) wynne t(er) stont leene(n) drie mudd(en)/
rogs en(de) xlii rogge(n) halstre(n) have(re)n die hij nu tooghste/
wed(er)geven sal It(em) de wynne sal hebbe(n) tzijnd(er) berri(n)ge(n)/
behoef allet stru(n)chout alzoe v(er)re alst aende lande en(de) beemde/
wass(en) van zijnd(er) pechti(n)g(en) mer in bossche(n) en(de) opgaende/
hout zoe en sal de wynne gheen recht hebbe(n) hij en sal/
dit goet van zijnd(er) hant niet voirt bestade(n) nocht and(er)/
lud(en) baet houde(n) sond(er) meest(er) g(er)ts consente It(em) de wynne/
sal alle jae(re) leve(re)n hondert cusbaerder walme om de huys(en)/
in r(e)p(ar)atie(n) te houden(e) en(de) alsmen die ald(aer) verwerct soe sal/
de wynne de(n) werclud(en) de(n) montcost geven en(de) meest(er) g(er)t/
de dachue(re)n betale(n) It(em) dooft dat wassen sal opt voirs(creven)/
goet sulle(n) de wy(n)ne en(de) meest(er) g(er)t deylen en(de) te gelijcke/
afdoen en(de) de wynne sal meest(er) g(er)ts lezere den montcost/
geven en(de) meest(er) g(er)t de dachue(re)n en(de) de wy(n)ne sal meest(er) g(er)ts/
deel te loeven(e) leve(re)n op dat zijs and(er)s niet en ov(er)come(n) It(em)/
meest(er) g(er)t en(de) zijn huysgesi(n)ne zulle(n) moege(n) gaen en(de) come(n) altijt/
alst hen gelieft int voirs(creven) hof sond(er) yemants wed(er)segge(n) en(de)/
als meest(er) g(er)t daer compt met p(er)d(en) oft yemant van zijne(n)/
weghe die sal hebbe(n) voede(r) hoye en(de) struyssele It(em) de/
voirs(creven) wy(n)ne sal alle jae(re) sette(n) xxx poete(n) wel verdornt/
die hij houwe(n) sal op tgoet dairt hem gelieft V(er)droege(n)/
oic e(n)nighe appelers die sal de wynne hebbe(n) en(de) voe(r)/
elken sette(n) eene(n) jonge(n) appele(r) It(em) de voirs(creven) wynne sal/
de grechte(n) en(de) strate(n) allo(m)me houde(n) en(de) late(n) in goed(en) r(e)p(ar)atie(n)/
en(de) opgericht soe hij die nu vyndt mair quame aende(n)/
molle(n)strate yet te maken(e) dat een man op drie daige(n)/
niet en conste gemake(n) dair sal meest(er) g(er)t voirt de dachue(re)n/
betalen en(de) thout leve(re)n dat hij mette(n) wagen(en) aenhale(n) sal/
/ Item de wynne zal jairl(ijx) doen drie carweyen tot loeven(e)/
oft alzoe verre met wagen(en) en(de) p(er)d(en) It(em) de voirs(creven) wy(n)ne/
en(de) meest(er) g(er)t zulle(n) alle jae(re) coope(n) hondert hoepe(n) stroes d(aer) af/
meest(er) g(er)t de tweedeele(n) af betale(n) sal en(de) de wynne tderde(n)deel/
en(de) de wynne salt hale(n) met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)de(n) en(de) voirt/
alle voesteri(n)ge(n) te meste bringe(n) te(n) meeste(n) prouffijte vande(n)/
lande It(em) de voirs(creven) wynne sal altijt houde(n) hond(er)t scapen(en)/
It(em) de voirs(creven) wynne sal meest(er) g(er)de jairlijcx leve(re)n omtri(n)t/
kersmisse xii cap(uynen) dies sulle(n) zulle(n) de(n) wynne te corten(e)/
come(n) aen zijn weygelt xii st(uvers) It(em) de wynne sal jairlijcx/
betale(n) den chijs m(ijns) he(re)n van vlierbeke in afcorti(n)g(e) van/
zijne(n) weygelde It(em) den chijs des h(er)toge(n) te halen en(de)/
xxii(½) st(uvers) den heylige(n)gheest te hale(n) d(er) capittle(n) van luydic/
den chijs vand(er) donck en(de) twee oude schilde zoe d(er) kerck(en)/
zoe der cappelrien It(em) meest(er) g(er)t de voirs(creven) meest(er) g(er)t/
heeft geleent de(n) voirs(creven) he(n)r(icke) en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) ter stont/
achte(n)twintich rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck die de voirs(creven)/
gehuyssche(n) sculdich zulle(n) zijn den voirs(creven) meeste(re)n g(er)de bynne(n)/
zesse jae(re)n te restitue(re)n in gelijcke deele(n) te weten(e) alle/
jae(re) vier r(ins) g(ulden) xii st(uvers) i pl(a)c It(em) de voirs(creven) meest(er) g(er)t/
heeft bove(n) desen de(n) selve(n) gehuyssche(n) noch bove(n) de geleent/
thien r(ins)gul(den) die henr(ic) en(de) zijn huysvr(ouw) wed(er)geve(n) zulle(n)/
bynne(n) ond(er)halve(n) jae(r) als voe(r) It(em) oft soe ware en(de) me(n)/
bevonde dat de voirs(creven) wy(n)ne de lande vand(en) voirs(creven)/
hove niet en woude oft labuerde gelijck als behoirt en(de)/
op zij(n) vier getijdige vore(n) zoe sal de voirs(creven) meest(er) g(er)t/
tallen tijd(en) van halfm(er)te moege(n) scheid(en) en(de) den wynne een/
vierdel jairs moege(n) cu(n)dige(n) en(de) dan v(er)hale(n) leeni(n)ge en(de) schout/
niet tege(n)staende dat de jaerschare(n) noch nyet uuyt en soud(en)/
zij(n) It(em) want meest(er) g(er)t alsnu besaeyt heeft twee halste(re)n/
lijsaets soe is bevorweert dat meest(er) g(er)t en(de) de wynne dat/
half en(de) half deyle(n) zulle(n) en(de) van dan voirtane sal de wynne/
jairlijcx moete(n) saeyen twee halste(re)n lijsaets en(de) half en(de) half/
/ deylen mair oft meest(er) g(er)t den wynne de voirs(creven) goede opseyde/
eer den t(er)mijn voirs(creven) uuyt wae(r) zoe sal de voirs(creven) wynne meeste(re)n/
g(er)de sculdich zijn te betalen(e) twee halste(re)n lijsaets Ende/
alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) buets(ele) borch(oven) junii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator