SAL7392, Act: V°225.2-R°226.1 (427 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°225.2-R°226.1  
Act
Date: 1499-02-08

Transcription

2020-10-06 by Karel Embrechts
Item pet(er) de paye woenen(de) te rosie(re)s s(ain)[te] symphoriae(n)s/
in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
van joese de h(er)toge woenen(de) te loeven(e) die tselve bekint/
heeft alsoe uuytgegeven te hebben(e) de hellicht van/
allen alsulken land(en) ende de geheele beemde als/
jan wijlen pynnock liggen(de) hadde te rosie(re)s voirs(creven)/
ende de welke h(ier) voirmaels uuytgedaight zijn geweest/
uuyt handen jans robb(er)t Te houden te hebben ende/
te wynne(n) van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
zesse jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs h(ier)enbynnen om en(de) voe(r) twee/
en(de) een half mudd(en) corens pag(abilis) (et)c(etera) mate van loeven(e)/
en(de) te loeven(e) ten huyse des voirs(creven) joes te leve(re)n den/
selven joese loss en(de) vry van allen lasten ende d(aer)en/
boven de voirs(creven) beemde om ende voe(r) dertich stuv(er)s/
mu(n)ten cours hebben(de) ende al des voirs(creven) is s(in)[t] andries(mis)s[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) quol(ibe)t ass(ece)[tu(m)] It(em) es vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne jairlijcx gehouden sal zijn h(ier)enboven/
te betalen alle alsulke chijse(n) ende lasten alse de selve/
hellicht vand(en) goed(en) jairlijcx sculdich mach zijn en(de)/
dat alsoe in tijts dat de selve goede d(aer)voe(r) niet/
beschadicht wordden en(de) tot dien allet tgene desmen tot/
des(en) daige toe vand(en) voirs(creven) goeden ombetaelt uutstaen(de)/
schuld(ich) soud(en) moeghen zijn Item is voirt vorwerde/
/ dat de voirs(creven) wynne sculdich sal zijn de voirs(creven) lande/
wel ende loffelijck te wynnen en(de) te werven gelijc/
regenoeten boven ende beneden en(de) die laten tot/
zijne(n) afscheyden(en) te weten(e) dwynt(er)coren op vier getijdige/
voren gewo(n)nen de brake geackert en(de) de stortte eens/
o(m)megedaen It(em) es voirt ond(er)sproken dat de voirs(creven)/
wynne tot sijne(n) afscheyden(en) voir uuyt hebben sall/
de hellicht vand(en) wynt(er)coren(en) ten oeghste ende dat/
dande(r) hellicht den voirs(creven) joese volgen sal voe(r) ende/
inde stadt vand(en) pachte hem s(in)[te] andriesmesse d(aer) nae/
verschijnen(de) ende den somer arnt sal int geheel/
volgen den voirg(enoemden) wynne sonder dat de selve/
joes d(aer)inne e(n)nich deel oft part hebben sal It(em)/
heeft voirts geloeft de voirs(creven) pet(er) den selven joese/
te betalen(e) vii(½) mudden corens mate van loeven(e) de/
vier mudden d(aer)af te half mey naistc(omende) en(de) tsurpl(us)/
te loeven(e) kermesse d(aer) nae volgen(de) al te loeven(e) te/
leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende tot dien iiii(½) r(ins)guld(en)/
te xx st(uvers) tstuc te half mey naistc(omende) te bet(alen) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
It(em) sal de voirs(creven) pet(er) oic boven desen jairlijcx noch/
sculdich zijn tot zijne(n) laste te dragen en(de) te bet(alen)/
alsulken (½) mudde core(n)s als die vand(er) ramey op/
e(n)nige goed(en) ald(aer) heffen(de) zijn cor(am) buets(ele) bouchout/
februarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator