SAL7393, Act: R°113.2-V°113.1 (212 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°113.2-V°113.1  
Act
Date: 1499-10-11

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Nae dien bijden raide der stadt van loeven(en)/
seke(re) decla(ra)tien ende uutsprak(en) zijn geschiet/
septembr(is) xviii lestleden van seke(re)n materien/
van geschille wesen(de) en(de) uuytstaen(de) tusschen/
den edelen en(de) voirsienigen hee(re) he(re)n lod(ewijck)/
pynnock ridde(r) meye(r) van loeven(en) hee(re) tot/
nuwerhorst en(de) velpen ende hoofmeest(er) mijns/
gened(ichs) he(re)n eertsh(er)togen ph(ilip)s van oisterijck/
t(er) eend(ere) ende der selv(er) stadt en(de) hue(re)n regist(er)/
t(er) ande(r) zijd(en) inder mat(en) de selve uutsprak(en)/
d(air) af gedaen vand(er) daet voirs(creven) staen(de) ger(e)/
gistreert op dierste came(r) der selver stadt/
dat uuytwijs(en) es comen de selve h(er) lod(ewijck)/
oft zijn geco(m)mitteerde seggen(de) hoe wel bijd(en)/
voirs(creven) uuytsprak(en) v(er)cleert mocht wesen/
vand(en) diffe(re)nt(ien) tusschen he(m) en(de) der stadt /
uuytstaende vand(en) v(er)loepen(en) rinten der/
twee hondert rinsguld(en) aende wed(uw)[e] wijle(n)/
he(re)n nyclaes gondenaels nu t(er)tijt w(er)dynne/
ph(ilip)s hynckart bijd(er) selv(er) stadt nae inhoudt/
vand(en) bescheyde d(air)af wesen(de) h(ier) voirmaels/
ov(er)genomen in wat weerden en(de) manie(re)n/
hem die rinte vand(en) voirleden(en) reste(re)nde/
jae(re)n afge(re)kent soude w(er)den soe en was nochta(n)s
//
voe(r) den toecomen(de) tijt niet verclairt bijd(er)/
selv(er) uuytsprak(en) wes jairlijcx bijd(en) reg(ist)re/
der selver stadt voe(r) de selve ii[c] gulden(en)/
betaelt souden w(er)den bege(re)nde d(air) af de selve/
h(er) lod(ewijck) vorde(r) ende nairde(r) decla(ra)tie en(de)/
specificatie d(air) nae hij en(de) sijn nac(omelinge) hen/
souden hebben te vuegen(e) Es bijd(en) selven/
raide h(ier) op gelet zijnde opde meyni(n)ghe/
en(de) voirnemen(e) in dien uuytgesproken en(de)/
get(er)mineert dat hen v(er)stant en(de) decla(ra)cie/
in desen es dat den selven he(re)n lod(ewijck) oft/
zijn actie hebben(de) altijt voe(r) de voirs(creven)/
twee hondert gulden(en) bijd(er) stadt als voe(r) ov(er)/
genomen betaelt sullen wordden uute(n) registe(r)/
der selver stadt vijf scellinge grot(e) brab(ants)/
voir elken rinsgulden(en) nae inhoudt der /
br(ieven) altijt loepen(de) mu(n)ten ende alsoe dat/
den selven he(re)n lod(ewijck) ende zijne(n) nac(omelinge) ind(er)/
manie(re)n voirs(creven) genoech sal moegen wesen/
Geschiet en(de) gedaen inden selven raide/
d(air) bij ende over wae(re)n h(er) jan pynnoc ridd(er)/
en(de) jan van buetsele borg(er)meest(er)s jan/
blanckart henrick vand(en) borch anthonijs/
zedele(re) scepen(en) h(er) mach(iel) abs(oloens) ridd(er) lod(ewijck) vand(en)/
borch joes uut(er) hellicht goirt vanden berge/
jacop de witte arnt van hove jan vanden/
veken(en) willem van ravescote symon h(er)ma(n)s/
(christ)iaen de longhe gesworen(en) octobr(is) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt