SAL7393, Act: R°136.2-R°137.1 (251 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°136.2-R°137.1  
Act
Date: 1499-11-07

Transcription

2019-04-02 by helga peeters
Item jouffr(ouwe) m(ar)griete vanden hecke wed(uw)[e] gerardts wijle(n)/
van baussele en(de) meest(er) gheert van bauss(ele) huer sone in/
p(rese)ntia hebben eendrechtelijck en(de) elc met des anders (con)se(n)te/
met hue(re)n leven(den) live getransporteert en(de) ov(er)gegeven ende/
mits desen transporte(re)n ende geven over engelb(er)de egnoy/
als clerck nutertijt der tafelen des groten heylige(n) geest/
te loeven(en) alsnu hebben(de) dadmi(ni)stratie vand(en) selven/
heylige(n) geeste alsulken erfrinte van xxi cheinsgulden(en)/
erfchijs vallen(de) jairlijcx te kersmesse goet en(de) geve oft/
de weerde d(air)aff die zij hebben en(de) houden(de) zijn bij/
crachte van seke(re)n deylingen voir scepen(en) van bruess(el)/
geschiet tusschen de voirs(creven) jouff(rouwe) m(ar)griete ende/
hue(re)n brued(er) opten naistlesten dach van april a(n)no/
xiiii[c] lxii aen ende op alle de goede die m(er)ten(e)/
vand(en) hecke brued(er) der selver jouffr(ouwe) m(ar)grieten bijder/
selver deylingen aengedeylt en(de) in deylingen gevalle(n)/
zijn soe die gelegen zijn tot div(er)sen plaetssen/
te ganshoren ende elde(r) in div(er)sen stucken en(de) p(er)ceelen/
nae uuytwijs(en) der selver deylingen om bijden selve(n)/
yngelb(er)de egnoy als clerck der tafelen vand(en) grooten/
heyligengeeste voirs(creven) en(de) bij synen nacomeli(n)g(en) clerck(en)/
der selver tafelen ten tijde zijnde de jairlijcxsche rinten/
die van nu voirtane vand(er) selv(er) erfrinten van xxi
//
cheinsgulden(en) vallen ende verschijne(n) sullen bekeert/
en(de) gedist(ri)bueert te wordden alle jae(re) gelijc hier/
nae volght Te weten(e) den drie gasthuysen van/
sinte laureys opde biest van sinter claes en(de) van/
sinter viven elken vand(en) selven drie gasthuyse(n)/
twintich stuv(er)s d(air)af om die jairlijcx bekeert/
en(de) d(air) mede gecocht te wordden tot behoeff/
vand(en) armen ald(air) comen(de) hout oft colen om hen/
d(air)bij te wermen Item den armen huysarmen/
van s(in)[te] pet(er)s [p(ro)chie(n)] te loeven(en) jairlijcx uut(er) geheelder/
rinten voirs(creven) jairlijcx te coopen en(de) te leve(re)n/
een half vat heerincx om dat den selve(n) [huys]armen/
gedist(ri)bueert te wordden opden groten vastelavo(n)t/
bijd(en) meest(er)s vand(en) selven huysarmen ten tijde/
zijnde It(em) noch twintich stuv(er)s erffelijck uter/
voirs(creven) rinten tot behoef van eender singend(er) messe(n)/
die de voirs(creven) clerck vand(en) tafelen des groten/
heyligengeest voirs(creven) ten tijde zijnde sculdich/
sculdich sal zijn te doene jairlijcx opden dach/
vand(er) heylig(er) drievuldich(eit) ind(er) kercken van s(in)[te]/
pet(er)s te loeven(en) opden outair vand(er) selv(er) heylig(er)/
drivuldich(eit) met diaken subdiaken en(de) orghenen/
Item de clerck vand(en) grote(n) heylige(n) g(eeste) voirs(creven)/
die dadmi(ni)stratie en(de) besorch van al des voirs(creven) steet te doene hebben sal sal hebben ut(er) selver/
rinten voir sijne(n) pijn en(de) arbeyt in dien eene(n)/
cheinsg(ulden) van elf stuv(er)s jairlijcx ende tsurplus/
boven des voirs(creven) es jairlijcx sup(er) cresce(re)nde sal/
alle jae(re) geemploieert en(de) bekeert wordden tot/
t(ar)wen die de voirs(creven) clerck ten tijde zijnde mette(n)/
selve(n) surpl(us) soe v(er)re hem dat bestrect sculdich/
sal zijn te coepen(e) en(de) inden heylige(n) geest voirs(creven)/
te doen backen in witte broode de welke hij/
d(air)entinden op den voirs(creven) dach der heylig(er) drievuldich(eit)/
t(er) stont nae de voirs(creven) messe gecelebreert zijnde
//
sculdich sal zijn jairlijcx inder voirs(creven) kercken van/
sinte pet(er)s ter zijden oft omtrint den selven outae(re)/
vand(er) heylig(er) drivuldich(eit) den armen p(ro)veners va(n)d(en)/
groten heylige(n) geeste te dist(ri)bue(re)n en(de) om gode te geven/
op sulke vuege ende (con)ditie nochtan oft soe gebuerde/
dat de voirs(creven) erfrinte van xxi cheinsg(ulden) namaels/
gelost ende afgequeten wordde soe dat navolgen(de) der/
deylingen voirs(creven) gebue(re)n mach dat alsdan de pe(n)ni(n)g(en)/
d(air)af comen(de) t(er)stont wed(er)om sekerlijc aengeleet sulle(n)/
wordden t(er) gelijcker natue(re)n Ende oft gebuerde/
dat de panden vand(en) voirs(creven) erfrinten voir tgebrec/
van bet(alingen) der selv(er) rinten namaels uuytgewo(n)nen/
wordden met rechte dat in dien gevalle de selve/
uuytgewo(n)nen goede oft de rinten d(air)op die selve/
goede d(air)nae wed(er) erffel(ijck) uutgegeve(n) mochten wordden/
t(er) selv(er) natue(re)n staen soud(en) bekeert wordden als voe(r)/
constitue(re)nde d(air)om de selve wed(uw)[e] en(de) meest(er) gheert/
sonder e(n)nich wed(er)roepen den voirs(creven) engelb(er)de egnoy/
als clerck nu t(er)tijt der tafelen des heylige(n) geest/
voirs(creven) en(de) zijne(n) nac(omelingen) clercken der selver tafelen/
geven(de) den selven volcomen macht p(ro)cu(r)atie ende/
aucto(r)iteyt de voirs(creven) rinte te te manen teysschen/
optebue(re)n ende tontfangen dair voe(r) te panden te/
daigen en(de) die met rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volgen/
en(de) voirt te bekee(re)n gelijck voirs(creven) es in meliori/
forma promitten(tes) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) zedele(re)/
blanckart nove(m)br(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt