SAL7393, Act: R°402.2-V°403.1 (655 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°402.2-V°403.1  
Act
Date: 1500-06-05

Transcription

2020-12-21 by helga peeters
Eene deili(n)ghe ende sceydi(n)ge gesciet en(de) gemaect/
zijnde tusschen yweynen ramp(ar)t zone wijlen/
claes ramp(ar)t dien hij hadde van m(ar)grieten wilen/
vand(er) roed(en)borch zijnd(er) huysvr(ouwe) ter eenre ja(n)ne/
rampart brueder des voirs(creven) yweyns en(de) oic zone/
der voirs(creven) wile(n) claes ende zijnd(er) huysvrouwe(n)/
ter ande(re) ende willem(me) de hantscoemake(re) als man/
ende mo(m)boir katlijne(n) ramp(ar)t zijnd(er) huysvr(ouwe)/
zust(er) der voirs(creven) yweyns ende jans ramp(ar)t/
nu abse(n)t zijnde de welke de voirs(creven) wille(m)/
huer man hier inne geloeft heeft te v(er)va(n)gen/
t(er) derd(er) zijde(n) op ende va(n) alle(n) den goeden/
chijsen rinten ende pachten hen gebleven/
ende verstorve(n) bij en(de) nae de doot en(de) aflivicheit/
der voirs(creven) wile(n) claes ramp(ar)t en(de) m(ar)griete(n) vand(er)/
roed(en)borch zijnd(er) huysvr(ouwe) vader ende moeder/
als zij leefden der voirs(creven) gebruede(re)n ende/
zuster ramparts te deylen
//
soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) yweyne/
rampart in sijn deylinghe de goede h(ier)nae bescr(even)/
ierst huys ende hoff met alle(n) den toebehoirten/
alsoe die gelegen zijn te beckevoirt inde plaetsse/
It(em) dblock tot bourgoingne(n) houden(de) xv zillen/
oft d(air)omtrint Item een half boend(er) lants op/
boevelaer It(em) een half zille lants opde(n) voere(n)bosch/
It(em) i(½) zille lants op euwe euselt It(em) een out/
half boend(er) gelege(n) aende loeve(n)sche strate It(em) (½)/
boend(er) bloecx gelege(n) te robbensrode It(em) i(½) zille/
lants op eeuwe euselt It(em) noch drie zille(n) lants/
op die melhage It(em) (½) boend(er) lants opde(n) moele(n)berch/
It(em) (½) boend(er) boschs ende (½) zille gelegen boven/
vrou waelweyns It(em) noch (½) boend(er) boschs/
gelege(n) acht(er) m(er)celis It(em) een block te bourgoingen(e)/
met huyse ende hove groot zijnde omtr(int)/
drie zillen It(em) noch een zille dair tegen ov(er)/
gelegen It(em) noch twee boend(er) bosch oft d(air)omtr(int)/
gelege(n) in m(er)ceIs block It(em) noch (½) boend(er) lants/
gelegen op die delle It(em) noch een zille lants/
gelegen opden heerwech It(em) noch i(½) zille la(n)ts/
gelegen in die delle It(em) noch i(½) zille la(n)ts geleg(en)/
acht(er) wille(m) stroten It(em) (½) boend(er) boschs d(air)bove(n)/
gelegen It(em) noch twee boend(er) lants gelege(n) opde(n)/
moele(n)berch It(em) noch een boend(er) boschs geheete(n)/
den coude(n)berch It(em) noch thien zille(n) boschs/
geheete(n) henr(ick) moens bosch It(em) noch (½) boend(er)/
boschs geheete(n) die reesche hag(e) It(em) (½) boend(er)/
boschs gelege(n) aendie rusenheyde It(em) noch i zille/
boschs gelegen te berghe It(em) noch (½) boend(er) lants/
gelegen acht(er) die wyntmolen It(em) (½) boend(er)/
lants gelegen opde(n) steenberch It(em) een boend(er) boschs/
gelegen aen scolle(n)heyde geheeten den eycke(n) bosch
//
It(em) noch i(½) zille boschs te robbensrode It(em) (½) dach(mael)/
beempts gelege(n) int laerbroeck te testelt It(em) een/
boend(er) boschs acht(er) den ossenberch ende noch eenen/
bosch geheete(n) m(er)celis bosch sub iu(r)e p(ri)us t(er)mi(ni)s/
debit(is) p(er)solven(dis) Item den voirs(creven) ja(n)ne ramp(ar)t/
ende willem(me) de hantscoemake(re) als man en(de) mo(m)boir/
der voirs(creven) katlijne(n) ramp(ar)t zijnd(er) huysvr(ouwe) sijn/
tsame(n) voir huer(er) [beyd(er)] gedeelten bleve(n) en(de) gevallen in/
deylingen de goede h(ier)nae bescreve(n) ierst een/
boender lants gelegen onder den haghe(n)doirn It(em)/
noch een half boend(er) lants gelegen opt lanck acker/
It(em) noch ii(½) zillen lants geheeten cnops block Item/
noch eene(n) beemt geheeten platvoetepleyn It(em) noch/
eene(n) beemt geheeten den mortel It(em) noch seven/
rinsgulden(en) erffel(ijck) aen claese scribaen te loeven(e) It(em)/
noch twee rinsg(ulden) erff(elijck) aen thoff te peyne It(em) noch/
eenen leen erffelijck aen lijsbetten raeymekers/
It(em) noch negen stuv(er)s aen willem(me) va(n)d(er) roed(en)borch/
It(em) noch eene(n) leen lijfrinten aen waelweyn bollens/
It(em) eenen ryd(er) te xxv stuv(er)s aen kerst frepens/
It(em) eene(n) leen lijfrinten aen willem(me) baten It(em)/
(½) ryd(er) te xii(½) stuv(er)s aen ja(n)ne va(n)d(er) roed(en)borch/
It(em) eenen ryd(er) lijfrinten te xxv stuv(er)s aen/
gheerken spapen It(em) eenen ryd(er) lijfrinten aen/
vaes vand(er) roed(en)borch It(em) noch zulle(n) jan/
ramp(ar)t en(de) willem voirs(creven) hebben in deili(n)gen/
de bosschen nabescreven metten opgaen(de) houten/
d(air)op wesende ierst dbosch geheeten de hulst/
soe die gelegen es houdende omtrint xviii/
boende(re)n het zij myn oft meer Item eenen/
bosch gelegen te robbensrode geheete(n) mercke(n)rode/
g(roo)t zijnde omtrint een boend(er) Item es oec/
bevorweert dat de voirs(creven) jan ramp(ar)t ende/
willem zijn zwager hebben zullen in hue(r)/
deylinghe alsulken gedeelte van alle der
//
erffelicheit gelegen in div(er)se plaetssen als den/
voirs(creven) wile(n) claese ramp(ar)t competeerde ende/
verstorven was bijd(er) doot ende aflivicheit katlijne(n)/
wilen ramp(ar)t zijnd(er) zuster op sulke vueghe/
ende conditie(n) nochta(n) dat de voirs(creven) yweyn ramp(ar)t/
behoude(n) sal zijn quiti(n)ghe van zijne(n) derde(n) deele/
dat hem competeerde int selve gedeelte des/
voirs(creven) wile(n) claes zijns vaders vand(er) erffelicheit/
voirs(creven) van sint jansmesse baptisten naestcomen(de)/
tot s(in)t jans(mis)s[e] baptisten d(air)naest volgende om/
ende voe(r) de so(m)me van xxvii r(ins)gulden(en) te/
xx stuv(er)s tstuck die de selve yweyn opdat/
hij die quiti(n)ghe bynne(n) dien tijde alsoe doen/
woude den voirs(creven) ja(n)ne ramp(ar)t en(de) willem(me)/
sculdich soude zijn dairvoe(r) te gheven(e) en(de)/
te betalen(e) tamq(uam) ass(ecutu)[m] hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) prout cor(am) bla(n)kart caverchon/
junii qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt