SAL7393, Act: R°422.2-V°422.1 (687 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°422.2-V°422.1  
Act
Date: 1500-06-20

Transcription

2021-02-07 by helga peeters
Vand(er) questien gecomen inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) tussche(n) jorijse hubrechts als geleydt nae/
des(er) stadt recht totten goeden beyde have en(de) erve/
alarts de clieve(re) en(de) laureys wile(n) de clieve(re) ter/
eenre en(de) m(ar)griete(n) sboden werdi(n)ne des voirs(creven)/
alarts t(er) ande(r) zijde(n) aldair de voirs(creven) jor(ijs) versocht/
te hebben(e) betali(n)ghe van alsulke(n) xxv stuvers/
lijfpen(sien) staen(de) ten live lijsbette(n) wilen boschma(n)s/
verloepe(n) van xviii ja(r)en hopen(de) dat hem de gelev(er)de/
goede(n) ende besu(n)dert de have ende erve der voirs(creven)/
m(ar)griete(n) navolgen(de) zijne(n) beleyde ende leveri(n)gen/
volgen soude(n) p(rese)nte(re)nde sijne(n) scepen(en) brieff te baten/
te comen(e) en(de) de voirs(creven) geheyschste schult te verifice(re)n/
opdats behoefde ende recht wa(r)e Dairtegen/
de voirs(creven) m(ar)griete heeft te ke(n)nen geg(even) hoe/
dat nae dien alart hue(r) man ende zij in tijden
//
voirleden mits zeke(re)n div(er)sen sculden die zij/
alhier sculdich mochte(n) zijn uutgetogen zijn geweest/
de goede des voirs(creven) huers mans have en(de) ande(re)/
vercocht werdde(n) p(rese)nte(re)nde tselve te thoenen ende/
dat met rechte bijde(n) voirs(creven) hue(re)n creditue(re)n/
ende dat zij egheen(e) goede en hadde alzoe zij/
seyt dan die zij zedert gecrege(n) hadde hopen(de)/
ende sustine(re)nde t(er) (con)trarien want alart hue(r)/
man voirs(creven) aflivich was soe zij seyt dat/
tvoirs(creven) beleyt op hue(r) goede en(de) have als voe(r)/
nae gecregen niet slaen en soude ten wa(r)e dat/
jor(ijs) conste gethoenen dat hue(r) man leven(de) wa(r)e/
dairop de voirs(creven) jorijs altijt gep(er)sisteert heeft in/
zijne(n) voirnemen(e) meynen(de) dat hue(r) goeden/
des voirs(creven) huers mans goede(n) wa(r)en ten wa(r)e/
dat zij thoende huers mans aflivicheit/
Ende nae dien de voirs(creven) m(ar)griete t(er) manisse(n)/
smeyers bijde(n) scepen(en) tot hue(re)n thoene gewese(n) es/
tot eene(n) zeke(re)n gelegen(en) daghe thoenen(de)/
genoech tvercoepen der voirs(creven) goede(n) geschiet/
te zijne nae dien zij beyde afhendich wa(r)en/
als voe(r) en(de) dat met rechte hoe wel zij niet/
en thoende daflivicheit van hue(re)n man voirs(creven)/
bute(n) wesen(e) es gewesen t(er) manisse(n) smeyers/
bijden scepen(en) nae dien p(ar)tien hue(r) sake gesloten/
hadden dat den voirs(creven) jorijse de gelev(er)de goede/
tot zijnd(er) schult behoeff opde p(rese)ntatie bij hem/
gedaen sculdich zulle(n) zijn te volgen(e) ten zij/
dat alnoch de selve m(ar)griete conste bewijsen/
genoech zijnde dat de goede d(air)aff questie/
es vercregen zijn bij huer zedert daflivicheit/
van hue(re)n man Actu(m) in scampno cor(am) o(mn)ibus/
scabinis dempt(is) liefke(n)rode cav(er)chon junii xx[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-14 by Xavier Delacourt