SAL7393, Act: R°44.2-R°45.1 (79 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°44.2-R°45.1  
Act
Date: 1499-08-09

Transcription

2018-12-03 by helga peeters
Item de voirs(creven) m(ijn) hee(re) de meye(r) in p(rese)ntia heeft/
uuyt goeder gunst om seke(re) saken die hij ende/
m(ijn) vr(ouwe) samentlijc met malcande(re)n uuytstaende/
moegen hebben getransporteert en(de) ov(er)gegeven/
ende mits desen tra(n)sporteert en(de) gheeft over/
sonder wed(er)roepen der selv(er) m(ijn) vr(ouwe) alsulken lxxx r(ins)/
gulden(en) lijfpen(sien) als hij meer heeft opde stadt/
van leeuwe besundert uuyt crachte van zijnen/
voirheffen(en) en(de) dispositie(n) die hij d(air) inne heeft/
te weten(e) de x d(air)af ten live van hem ende/
a(n)nen vand(en) capellen meest(er) jans docht(er) de xv
//
d(air) af ten live van hem ende henr(ickx) vand(en)/
boeg(ar)de de xv d(air)af ten live van hem en(de)/
van reyne(re)n van hulsberge de x d(air) aff/
ten live van hem ende van claese van rose(n)beke/
de thien d(air) af ten live van hem en(de) lod(ewijckx)/
vand(er) beken de vijf d(air) af te zijne(n) live/
en(de) jans van cortenback natuerlijcx en(de) de/
leste xv d(air) af ten live van hem en(de) lodewijcx/
van cav(er)chon ende tot des lancste(n) leven(de) live(n)/
van hen Geven(de) irrevocabilit(er) de selve/
m(ijn) hee(re) der selver m(ijn) vr(ouwe) volcomen macht/
alsnu voir alsdan die rinte(n) van lxxx r(ins) g(ulden)/
nae zijn doot oft zij hem ov(er)leeft te mane(n)/
teyssche(n) op te bue(re)n tontfangen d(air) voe(r) te panden/
te daigen te beleyden rastame(n)te te doen leggen/
die te bedingen te wynnen te verliesen componen(di)/
quitan(ciam) dandi cete(r)aq(ue) Promitt(entes) rat(um) absq(ue) calculo/
Geloven(de) voirts de selve m(ijn) hee(re) aende selve/
van leeuwe soe vele te doene opdat hij/
e(n)nichssins can dat de selve lxxx r(ins) guld(en)/
nu staende opde voirs(creven) liven getra(n)sfereert/
en(de) gesedt sullen wordden inde stadt vand(en)/
selven ande(re)n liven mede op m(ijn) vr(ouwe) lijf/
voirs(creven) soe dat zij dand(er) lijf zijn sal ende/
dat zij die rinte nae m(ijn) he(re)n doot oft zij/
hem ov(er)leeft heffen ende bue(re)n sal Ende oft/
hem die alsoe niet moegelijck en wae(re)n te/
doen versetten soe heeft hij gelijc voe(r) m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven)/
alsnu voe(r) asdan tvoirs(creven) tra(n)spoirt ov(er)geven en(de)/
mechtich(eit) gedaen der selv(er) lxxx r(ins) guld(en) lijfpen(sien)/
en(de) der br(ieven) van dien opde selve stadt behalven/
hem nochtans alleen(e) zijnd(er) p(er)ceptien en(de) heffen(en)
//
zijn leefdage lanck inde selve lxxx rins guld(en)/
lijfpen(sien) Ende oft de voirs(creven) lxxx r(ins) g(ulden) afgequijt/
wordden dat de pe(n)ni(n)gen d(air) af comen(de) weder/
aengeleet sullen wordden ter selver natue(re)n/
ende te deser meyni(n)gen heeft m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven)/
bekint de voirs(creven) rintbr(ieven) van lxxx rins guld(en)/
op die van leeuwe onder ende in hue(re)n handen/
te hebben met m(ijn) he(re)n consente voirs(creven) behalve(n)/
dat mijne(n) hee(re) om sijn leefdaghe zijn p(er)ceptie/
dair mede te crigen inde selve lxxx r(ins) guld(en)/
te baten ende behulpe comen sullen ende/
bracht wordden de br(ieven) vand(en) selve(n) lxxx/
rins gulden(en) lijfpen(sien) als hij dier te doen sal /
moegen hebben om die dair mede te/
vervolgen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt