SAL7393, Act: V°245.2-R°246.1 (431 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°245.2-R°246.1  
Act
Date: 1500-02-08

Transcription

2019-11-16 by helga peeters
Want willem ende joes gans gebruede(re)n en(de) ka(tli)[ne]/
gans hen sust(er) die uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(e) ov(er)lanck gepass(eer)[t] houden(de) en(de) besitten(de) zijn/
zesse mudden roggen erfpachts maten van loeven(e)/
alle ja(r)e s(in)[t] andries(mes)s[e] ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(e)/
te leve(re)n aen en(de) opde goede nabescreven gelege(n)/
te libbeke te weten(e) yerst aen ende op een stuck/
lants houden(de) vii dach(mael) oft d(air)omtrint gelegen te/
creenwinckele inde p(ro)chie van libbeke voirs(creven)/
tegen over de porte vand(en) hove van creenwinckele/
tusschen de goede claes meys en(de) jans meys ter/
eende(re) ende de goede vrancx vand(er) hofstadt t(er) ander/
zijden Item aen ende op (½) boend(er) weyen gelegen/
bij tvoirs(creven) tstuck lants tusschen de goede des/
voirs(creven) claes ende jans meys t(er) eende(re) ende de goede
//
des voirs(creven) vrancx vand(er) hofstadt t(er) ander zijden It(em)/
aen ende op een boe(n)der lants gelegen bij tvoirs(creven)/
stuck lants tusschen tselve stuck ende de goede/
claes witten ende bijde hage ald(air) ende op meer/
ande(re) goede gescr(even) inde scepen(en) brieven voirs(creven) en(de)/
begrepen (et)c(etera) hem met brieven van deser stadt/
gescreven aenden meye(r) van libbeke oft zijnen/
stadthoude(r) alle de selve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende den willem(me) van ov(er)wynghe/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en)van loeven(e) doen besceyd(en)/
oft hij hem d(air)tegen hadde willen oppone(re)n Ald(air)/
hij op heden als ten gecontinueerden daige van/
rechte d(air)toe dienen(de) hoe wel hij oft zijn p(ro)cur(eur)/
voirmaels te meer stonden gecomp(ar)eert zijn geweest/
niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van sijnen/
wegen den voirs(creven) kinde(re)n gans comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirts versueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijck)/
gebleken heeft bij rappoirte jans driedoens des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) kinde(re)n gans niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
kinde(re)n gans houden soude inde macht van/
hue(re)n scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
februarii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt