SAL7393, Act: V°339.4-V°340.1 (565 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°339.4-V°340.1  
Act
Date: 1500-04-03

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Vand(er) questien gecome(n) inde banck voe(r)/
meye(r) n(de) scepen(en) van loeven(e) tussche(n) henr(icke) vand(er)/
maele t(er) eende(re) en(de) vranck(en) willemair als procur(eur)/
diericx van langrode ter ande(re) aldair de voirs(creven)
//
henrick te kynnen gaf hoe dat hij hadde een seke(re)/
rinte van vi r(ins) g(ulden) erfel(ijck) op den voirs(creven) diericken/
en(de) meer ande(re) borgen nae inhouts d(er) scep(enen) br(ieven) d(air)af/
wesen(de) Ende dat de voirs(creven) dierick bij he(m) come(n) was/
des mocht leden zijn twee ja(r)en oft d(air)omtri(n)t ende hadde/
he(m) de voirs(creven) rinte willen aflegge(n) p(rese)nte(re)nde den/
selven henr(icke) zijn pe(n)ni(n)gen eensdeels die deselve/
henr(ick) niet aenveerd(en) en woude dan ingeheel/
en(de) met vollen pachte en(de) de voirs(creven) dierick dat/
siende dat de selve dierick aen he(m) beg(er)de dat/
hij de pe(n)ni(n)gen name seggen(de) hem toe dat soe/
langhe hij vand(en) geheele(n) hootpe(n)ni(n)gen niet geco(n)ten/
teert en soude zijn dat hij he(m) altijt volle(n) pacht/
betalen soude tott(er) tijt als voe(r) ende dat dat/
alsoe geschiet was en(de) de voirs(creven) henr(ick) d(air)op te/
div(er)s(en) stonden van diericke(n) pe(n)ni(n)gen genome(n) hadde/
alsoe dat he(m) alleene resteerde vande(n) hoetpe(n)ni(n)g(en)/
xii(½) r(ins) g(ulden) Dat woude hij diericke(n) geve(n) oft [selve] houde(n)/
hoopen(de) soe verre dierick den eedt niet en aenveerde/
en(de) hij he(n)r(ick) dien dede dat hij hem de pachte(n) zed(er)t/
verschene(n) mette(n) voirs(creven) xii(½) guld(en) op legge(n) en(de)/
betalen soude hem des gedragen(de) totte(n) rechte/
estime(re)nde de voirs(creven) pachte(n) op xii r(ins) g(ulden) als van/
twee ja(r)en zed(er) verloepen Dair op de procur(eur)/
des voirs(creven) henr(ickx) diericx luttel oft niet antwerden(de)/
opden voirs(creven) gedeilden eedt ende oick niet zee(r)/
ontki(n)nen(de) de voirs(creven) woerden en(de) toesegge(n) tussche(n)/
he(m) en(de) henr(icke) geschiet te zijne heeft geallig(eer)t/
donredelich(eit) die d(air)inne soude zijn dat hij voe(r)/
de xii(½) r(ins) g(ulden) hem reste(re)nde de voirs(creven) pachte(n)
//
van twee ja(r)en soude betalen en(de) hoepte d(air)af ongehoud(en)/
te zijne ende dat henr(ick) te vreden zal zijn nemen(de)/
rinte nae advena(n)t van zijne(n) pe(n)ni(n)gen de voirs(creven)/
henr(ick) de contrarie sustine(re)nde en(de) hoopen(de) als voe(r)/
dat dierick he(m) voldaen soude nae zijne(n) voirnemen(e)/
oft zijn ontschout in dien doen als dat de scepen(en)/
des gemaent zijnde de voirs(creven) sake ende bedinghde/
hebben gestelt ind(er) stat handen die ald(air) bij he(m)/
gerapporteert es geweest Ende zijn de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) d(air)toe ond(er)wesen bijd(er) wet dat zijs bliven/
zijn wes de selve stadt mi(n)lijck sond(er) rige(re)[n] van/
rechte d(air)af soude(n) moegen uuytspreke(n) en(de) op al/
alsoe gelet zijnde es geappointeert en(de) uuyt/
gesproken bijden selve(n) raide nae div(er)se consideratie(n)/
h(ier)op gehadt en(de) genome(n) dat dierick sculdich sal/
zijn op te leggen(e) en(de) te betalen(e) de xii(½) r(ins) g(ulden)/
reste(re)nde vanden hootpe(n)ni(n)gen d(er) rinte(n) d(aer) q(ue)stie/
af es en(de) voe(r) de pachte(n) d(aer) questie af es betalen/
eens dertich stuv(er)s en(de) d(air) mede gestaen act(um) in/
cons(ili)[o] opidi cor(am) tymple sub(stitu)[to] buets(ele) burg(imagistr)[o] /
lyefkenrode rosme(re) scab(inis) et pluribus aliis de/
(con)s(ili)[o] aprilis t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt