SAL7393, Act: V°406.2-R°407.1 (667 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°406.2-R°407.1  
Act
Date: 1500-06-05

Transcription

2020-12-31 by helga peeters
Vand(er) questien gecome(n) bijde(n) raide vand(er) stadt tussche(n)/
henr(icke) de smet plecke(r) t(er) eenre ende janne vande(n)/
savelpoele vrancke(n) bollart anth(onijse) boba ende/
willem(m)e wiccart creeme(r) woenen(de) bijde p(re)dike(re)n/
ende hue(re)n consorten t(er) ande(r) zijde(n) als van/
eene(n) boend(er) lants gelegen opden waeyenberch/
geheete(n) de savelcuyle bi(n)nen des(er) stadt vercregen/
in tijde(n) voirlede(n) bij ja(n)ne wijlen mertens die/
getrout hadde m(ar)griete(n) vande(n) savelpoele in/
zijne(n) weduwestoele nae daflivicheit d(er) selv(er) m(ar)griete(n)/
ende dair hij inne gegoedt was met (con)ditie(n) dat/
nae daflivicheit van hem tselve erve m(ar)griet(en) m(er)tens/
huer(er) beyd(er) docht(er) volgen soude welke voirs(creven) m(ar)griete/
oec nae hue(re)n vader aflivich worde(n) was zond(er)/
wettich hoir acht(er) te latene oft d(air)aff te dispone(re)n/
alt(er)ce(re)nde alzoe de voirs(creven) p(ar)tien te wetene henr(ick)/
desmet voirs(creven) dat hem tselve erve geheel/
volgen soude want dat bij janne mertens/
zijnen oem zijnd(er) moed(er) brueder in zijne(n)/
weduwe(n) stoele als voe(r) vercregen was hem/
des gedragende totter guedi(n)gen in dien ende/
alzoe van zijnd(er) zijden gecomen Ende hoe/
dat hij oec nairde(r) was in grade ende bloede/
van successien der voirs(reven) m(ar)griete(n) mertens/
wettighe docht(er) van ja(n)ne mertens en(de) zijnd(er)/
huysvr(ouwe) voirs(reven) beyde als brued(er) en(de) zust(er) kinde(re)/
dan de voirs(creven) jan vande(n) savelpoele ende/
sijn consorten die verde(r) wa(r)en in grade dan hij/
ende oec soe wa(r)en zij vand(er) zijden vand(er)/
moeder der voirs(reven) m(ar)grieten zijns oems docht(er)
//
ende alzoe dairtoe gheen recht bez(u)nde(r) totte(n)/
voirs(creven) boende(r) lants v(er)meten en consten de voirs(creven)/
jan vande(n) savelpoele met zijnen adherenten/
voirs(creven) de contrarie sustine(re)nde gemerct dat/
zij wa(r)en de naeste maghen vand(er) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
van huer(er) moed(er) zijden hoewel zij genoech/
bekinden dat henr(ick) de smet in naird(er)scape va(n)/
grade va(n) sbloets wegen te spreken(e) nairde(r) mocht/
zijn van svaders zijden der voirs(creven) m(ar)grieten dan zij/
in dien dat hij was zust(er) kint van ja(n)ne m(er)tens/
ende alzo in gelike(n) grade mett(er) voirs(creven) m(ar)grieten/
seyde(n) oec de verweerd(er)s voirs(creven) te weten(e) jan vanden/
savelpoele ende zijn co(n)sorten in dien dat tselve(n) boend(er)/
op m(ar)griete(n) huer(er) nichte(n) gerust hadde ende tot huer come(n)/
was want zij lang(er) leefde dan jan mertens hue(r) vad(er)/
ende gemerct dat dboend(er) lants voirs(creven) nae uutwijsen/
der guedi(n)gen nae huers vaders doot huer oic volge(n)/
moeste dat zij ten mynste(n) inde hellicht vande(n) selve(n)/
boend(er) gericht soude(n) zijn Seggende voirts deselve/
verweerders te wetene savelpoele voirs(creven) met zijnen/
co(n)sorten hoe wel zij tselve niet en consten doen/
geblijcke(n) dat jan mertens tselve boend(er) gecocht/
hadde met pe(n)ni(n)gen die sijn huysvr(ouwe) hem gelast/
hadde aen erve te leggene (et)c(etera) met meer woirden/
in wed(er) sijde(n) geallegeert ten effecte voirs(creven) Es op al/
int langhe geledt zijnde bijde(n) voirs(creven) raide uutgesproken/
ende get(er)mineert voir recht raidt ende advijs int/
langhe h(ier)op yerst genomen zijnde dat henricke/
de smet de voirs(creven) erve dair questie aff es int geheele/
als naeste graet ende erfgename va(n) wilen/
m(ar)grieten mertens wilen zijnd(er) nichten sculdich zal/
zijn te blive(n) ende te volgene o(n)gestoert als zijn/
proper erve actu(m) in consilio opidi cor(am) pynnock/
buetsele burg(imagis)[tr(is)] borch blanckart scabinis/
et aliis de co(n)silio junii quinta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt