SAL7394, Act: R°138.1-V°138.1 (232 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°138.1-V°138.1  
Act
Date: 1500-12-07

Transcription

2021-10-28 by Karel Embrechts
Item giel(is) coreman woenen(de) inde p(er)cstrate in p(rese)ntia/
heeft genome(n) en(de) bekint genomen te hebben(e) van gerard(um)/
de thymo al(ia)s vand(en) male een stuck lants groot zijnde/
twee boende(re)n oft d(aer)omtrint lutten myn oft meer/
soe die gelegen sijn inde p(er)cstrate tussche(n) der stadt/
vesten van loeven(e) t(er) eenre de goede jans la(m)br(echts) ende/
der weduwe(n) wouters wijlen corema(n)s t(er) ande(re) ende/
de voirs(creven) p(er)cstrate ter derder zijd(en) Te houden te hebbe(n)/
en(de) te wynnen en(de) te werve(n) van half merte naistc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n d(aer)nae sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen om ende voe(r)/
tweelf mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na me(n)s(ur)[e]/
lovan(iensis) alle jae(re) s(in)[t] andries(mis)s[e] apostels te bet(alen) en(de) te/
loeven(e) ten woe(n)huyse des voirs(creven) gerardi oft elswair/
bynnen loeven(e) dair dat den selven gerardo believen/
sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende es co(n)ditie en(de) vorw(er)de/
dat de voirs(creven) giel(is) tvoirs(creven) lant wel en(de) loffel(ijc) wynne(n)/
en(de) werven sal gelijck dat behoirt en(de) gelijc regenoten/
en(de) dat hij dboend(er) ter vesten w(er)t liggen(de) tallen rogge/
te weten(e) driewerf bynnen den voirs(creven) t(er)mijne wel/
en(de) loffelijc ov(er)mesten sal gelijc r(e)genoete(n) Ende wa(n)t/
beide de boende(re)n voirs(creven) int geheele alsnu liggen/
om ten naisten tijde met g(er)sten te besaeyen soe/
es bevorw(er)t dat de voirs(creven) giel(is) dand(er) boend(er) dat/
gelegen es t(er) stadt w(er)t inne de twee yerste jae(re)n/
met g(er)sten besaeyen sal en(de) tderde jair met rogge/
gemest als voe(r) ende tselve lant alsoe kee(re)n als d(at)/
de selve twee boende(re)n in twee arden geleet worden/
en(de) alsoe gekeert laten ten uuytgane vand(en) t(er)mijne/
en(de) tselve boender alsdan voirtane altijt met rogge/
meste Ende dies sal giel(is) ten uutgaene vand(en) t(er)mijne/
opt selve boend(er) moten leve(re)n vier bot voede(re)n mests/
tegen den naisten rogge die gerad(us) d(aer)op sal doen/
/ besaeyen int jair t(er) stont nae dexpire(re)n vanden/
t(er)mijne It(em) es oic vorwerde dat giel(is) hebbe(n) sal/
traepcruyt des voirs(creven) gerardi dat nu steet opt/
voirs(creven) boend(er) naist de veste(n) gelegen d(aer)voe(r) hij/
den selve(n) gerard(um) betalen sal ten uuytgaene/
vanden t(er)mijne xxiiii stuv(er)s It(em) es oic bevorw(er)t/
wa(n)t de voirs(creven) gerard(us) een schue(r) in hueri(n)gen heeft/
tot gheerts vand(en) bossche d(aer)af de hueri(n)ge noch/
drie jae(re)n due(re)nde es dat giel(is) allet coren vand(en)/
voirs(creven) lande comen(de) in die schue(r) jairl(ijx) bringen/
sal om den selven gerardo d(aer)af van sijne(n) pachte/
te betalen ende dies sal giel(is) jairl(ijx) hulpe(n) bet(alen)/
deen heelicht vand(er) hue(re)n te weten(e) xv stuv(er)s/
Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am) h(er)meys buets(ele)/
dece(m)br(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer