SAL7394, Act: R°271.2-R°272.1 (420 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°271.2-R°272.1  
Act
Date: 1501-03-24

Transcription

2021-11-08 by Karel Embrechts
Inder saken op heden gecomen bijden raide vander stadt/
van loeven(e) tusschen den hee(re) van facuez meeste(re)n/
pauwele(n) oeghe raidt m(ijns) gened(ichs) he(re)n t(er) eende(r) ende henr(icke)/
bone t(er) ande(re) aengaen(de) der rinten die de voirs(creven) meester/
pauwels heffen(de) es op seke(r) desselfs henri(x) goede ende/
d(aer)af hij met rechte gestelt was inde goede pant wesen(de)/
voe(r) sijn gebreck nae uutwijsen(en) der voe(r)handelingen/
en(de) t(er)mi(n)atien gegeven vi[ta] febr(uarii) en(de) m(ar)tii xv li(br)[o] xcviii/
lestleden in p(ri)ma came(r)a ger(e)gistreert staen(de) en(de) ande(re)n/
voirvo(n)niss(en) v(er)sueken(de) want henr(ic) eghenen borghe/
genoech zijnde gestellen en co(n)ste om zijn rekeni(n)ge/
te verwachten(e) en(de) zijn gebreken in dien op te leggen(e)/
gehoud(en) te wordden(e) inde possessie der selver goede en(de)/
/ pande(n) ende dat henr(ic) afdoen soude dongebruyck/
bij hem gedaen van dat hij hem [hadde] pijnen te ontheffen(e)/
aend(en) wyn soe in coren(en) oft gelde en(de) dat alsoe behoirde/
P(rese)nte(re)nde nochtan de selve meest(er) pauwel om datmen/
niet seggen en soude dat hij hem houden woude/
uute(n) goed(en) want hij henr(ic) egheen cautie als voe(r)/
gestellen en conste datmen den wyn dade comen/
alh(ier) tot eene(n) seke(re)n dage en(de) wes hij cleerde dat/
henr(ic) van hem getogen hadde bynnen twee jae(re)n/
voirleden in coren(en) gelde oft and(er)ssins dat henr(ic)/
dat wed(er)keerde in e(n)nig(er) hand(en) d(aer) de stad dat ordine(re)n/
soude en(de) totten rechte ende dat de wyn des hij/
soude moegen resten oick dat betaelt aend(en) selven/
die d(aer) toe als voe(r) geco(m)mitteert soude wordden totten/
ynde van des(er) sonder dat henr(ic) bynne(n) middelen/
tijde shoofs oft der goeden ond(er)wynde(n) soude hij/
woude g(er)ne sijn rekeni(n)ge ov(er)geven en(de) datmen/
die met rechte beslicht en(de) wes hem quame/
dat hij sijn gebreck d(aer)af trecken soude aende(n) ghenen/
die dat onder hebben soude D(aer)op henr(ic) hem beraden/
hebben(de) te vreden es geweest tselve alsoe te acht(er)volgen(e)/
seggen(de) nochta(n) dat meest(er) pauwel meer panden/
te hemw(er)ts trecken woude dan hem toebeh(oiren)/
De selve meest(er) pauwel dat ontkynnen(de) in dien/
dat hij rinten hadde moten v(er)leggen oude(r) wesen(de)/
dan hij slaen(de) alsoe wel op sijn pand(en) alsop ande(re)/
selfs henr(ix) goede ende hadde die voire sijn v(er)leede/
pachten voir tsijne mainteneren(de) de selve meest(er)/
pauwel naede voe(r)t(er)mi(n)atien inde goed(en) te bliven(e)/
Es geappointeert en(de) get(er)mineert bijd(er) stadt ende/
raide voirs(creven) dat de voirs(creven) voe(r)t(er)mi(n)atien in des(er)/
gegeven bliven(de) in wesen(en) de voirs(creven) henr(ic) bone/
den wyn sal doen comen tot een(en) seke(re)n ghelegen(en)/
daighe acht(er)volgen(de) der p(rese)ntatien van meest(er) pauwele(n)/
/ om sijn cleernisse te doene ende dat tghene/
des henr(ix) sed(er)t twee jae(re)n getogen soude moegen/
hebben in coren(en) gelde oft and(er)ssins met tgene des/
de wyn tacht(er) mach zijn comen sal in een seker/
hant die de wet d(aer) toe co(m)mitte(re)n sal en(de) aldair/
bliven totten ynde vanden beslichte om bijden voirs(creven)/
meeste(re)n pauwele(n) sijn rekeni(n)ge ov(er) te geven(e) en(de)/
die materie beslicht zijnde tgebreck in dien d(aer)aen/
te v(er)halen(e) ende dat henr(ic) d(aer)enbynnen he(m) d(er)/
goeden niet onderwynden en sal [in egheend(er) manie(re)n] totter tijt dat die/
materie als voe(r) beslicht sal wesen ende meester/
pauwel vand(en) pri(n)cipale met allen wettighen/
costen ende co(m)me(r) v(er)nueght Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) m(ar)tii/
xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer