SAL7394, Act: R°280.2-V°280.1 (435 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°280.2-V°280.1  
Act
Date: 1501-03-27

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
It(em) de voers(creven) petrus als procur(eur) en(de) ind(en) name/
der selv(er) faculteyt heeft geloeft te betalen(e) den/
voers(creven) hee(re)n en(de) meeste(re)n henr(icke) de mi(n)ori villa/
de so(m)me van lxx rinsgulden(en) te xx st(uvers) den guld(en)/
mu(n)t(en) nut(er)tijt coes hebben(de) die de selve hee(r) en(de) m(eester)/
henr(ic) van wegen der selv(er) twe faculteyt(en) bet(aelt)/
heeft aend(er) wed(uw)[e] adriani wijlen de huesd(en) bedel/
in zijnd(er) tijt ende oic voe(r) zeke(r) costen van eend(er) vouten/
die de selve meest(er) henr(ic) opt voers(creven) erve in zijnd(er)/
tijt heeft doen mak(en) ten t(er)mijne(n) navolgen(de) Te weten(e)/
terdendeel der so(m)men voers(creven) opde(n) yerst(en) daich/
octobr(is) naistcomen(de) tweeste deel der selv(er) so(m)men/
van lxx rinsg(ulden) opden yersten daich van aprille/
d(aer)nae volgen(de) ende terde terdendeel d(er) selver/
so(m)men ad p(ri)ma octobr(is) daer nae quolibet ass(ecu)[tu(m)]/
Behalve(n) en(de) in des(er) m(er)ckelijck(e) ond(er)sprok(en) tusschen/
/ den voers(creven) hee(re)n en(de) m(eesteren) henr(icke) en(de) petere(n) inde(n) name als voe(r)/
dat joh(ann)es vasont die indt voers(creven) huys woenen(de) es ende/
tselve teg(en) hem gehuert heeft zesse jaer lanck ingaen(de)/
in festo passche anno xcvi tselve zal zijn besitten(de) zijne(n)/
tijt due(re)nde nae uutwijsen(en) den vorweerd(en) tussche(n) hem en(de)/
den selve(n) johanne(n) vasont gebuert anno xv[c] xcv me(n)s(is) dece(m)br(is)/
die xi[a] ende zal de selve hee(r) en(de) meest(er) henr(ic) de mi(n)ori villa/
voers(creven) treck(en) de profijten vand(er) hueringen vand(en) selve(n)/
huyse tot kersmesse nu lestlede(n) incluys gevalle(n) en(de)/
drag(ende) tott(er) selve(n) kersmesse incluys de last(en) chijsen/
en(de) rinten uute(n) selve(n) goed(en) gaen(de) Ende v de voers(creven)/
faculteyt(en) zullen alle de profijten vallen(de) naed(er)/
voers(creven) kersmesse voertane treck(en) en(de) de lasten/
d(aer) uutgaen(de) en(de) d(aer)nae vallen(de) sculdich zij(n) te dragen(e)/
Ende hebben de selve twe p(ar)tien bekint mits des(er)/
dat zij deen den ande(re)n volcomelijck(e) v(er)nueght hebbe(n)/
van des zij and(er)ssins tot malcande(re)n te seggen soud(en)/
moege(n) hebben ter caus(en) van e(n)nigen co(n)ventie(n) oft ande(re)n/
tractaten scelden(de) malcande(re)n d(aer) aff hincinde quite/
promitt(entes) nullaten[(us)] alloqui (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer