SAL7394, Act: V°230.1-V°231.1 (379 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°230.1-V°231.1  
Act
Date: 1501-03-06

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Nae dien op heden inde banc voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) jacop wittema(n)s als p(ro)cur(eur) jonch(e)r jans van/
bloys v(er)socht heeft acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse lest/
gewesen te weten(e) febr(uarii) penulti(m)a lestleden tussche(n)/
he(re)n janne pynnoc en(de) zijne(n) p(ro)cur(eur) en(de) ande(r) oud(er)/
geleidd(en) totten goeden daneels boxhoe(re)n diericx/
van langrode en(de) mathijs vanden berghe v(er)sueken(de)/
dat de voirs(creven) h(er)jan op zijn voe(r) aensprake/
en(de) den gelev(er)d(en) goeden bij he(m) in rechte geexhib(er)t/
d(aer)op hij in meyni(n)gen was te p(ro)cede(re)n naird(er)/
antwerden soude opdat hem tot zijne(n) gebrek(en)/
behoef de selve goed(en) volgen soud(en) Ende dat/
de p(ro)cur(eur) van ja(n)ne de la trappe naird(er) oic/
antwerden soude en(de) exhibe(re)n zijn beleidt oude(r)/
wesen(de) totten goeden des voirs(creven) daneels oft/
soe v(er)re des niet en gebuerde dat de selve/
d(aer)af te weten(e) van zijnd(er) oud(er)dom v(er)steken/
soude zijn ende insgelijcx lod(ewijc) van schore/
als oude(r) geleydt totten goeden mathijs vand(en)/
berghe en(de) henrick de coste(re) totten goeden diericx/
van langrode soe v(er)re zij den voirgewijsden/
niet genoech en dad(en) D(aer)op de p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
h(er)jans pynnoc seit hoe wel jacop wittema(n)/
oft ande(r) procur(eur)s van jonche(re)n janne van bloys/
de goede voirs(creven) in rechte mochten ov(er)gegeven/
hebben d(aer) op hij p(re)tendeerde te procederen(e)/
ten lesten dage van rechte die en wae(re)n/
nochtans in zijn handen niet comen mair/
beg(er)de d(aer)af copie te hebben(e) de welke de/
voirs(creven) jacop wittema(n)s alsnu wed(er)o(m)me ov(er)gaf/
willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) he(re)n/
jans ende nam de selve willem alsoe/
dach ten naisten dage d(aer)op tantw(er)den(e) d(aer)/
mede de wed(er)p(ar)tie te vreden was Ende/
soe verre dat aenghinck johan de la trappe/
heeft de pr(o)cur(eur) van hem gesustineert te weten(e)/
/ henr(ic) van ravescote gemerct dat hij zijn diligen(cie)/
naeden lesten voirvo(n)nisse gedaen hadde om naird(er)/
tanwerden(e) en(de) zijn oude(r) beleydt mett(er) scult te exhiberen(e)/
en(de) te ve(r)ificeren(e) en(de) dat hij bevant dat zijn meest(er)/
buyten lants was getogen in vra(n)ckrijcke p(rese)nte(re)nde/
tselve te doen blijcken dat hij in dien niet v(er)steken/
en soude zijn mair eene(n) ande(re)n dach behoirde/
te hebben(e) soe v(er)re tselve bleke Ende de voirs(creven)/
lod(ewijc) van schore heeft geexhibeert inden name/
van he(m) [selven] en(de) van he(re)n janne piers prieste(r) seke(r)/
beleid(en) metten scult brieven in dien als oude(r)/
geleydt totten goeden mathijs vanden berghe/
ende insgelijcx henr(ic) de coste(re) sijn beleyt en(de)/
de scultbrieven in dien totten goeden diericx/
van langrode p(rese)nte(re)nde hue(r) ve(r)ificatie in dien/
te doene D(aer) tegen de wed(er)p(ar)tie te weten(e)/
de p(ro)cur(eur) van jonche(re)n janne van bloys soe/
v(er)re dat aenghinck janne de la trappe niet/
dair mede te vreden en was seggen(de) dat/
gheen ontschout genoech en was in rechte te/
weten(e) dat hij buten lants was de p(ro)cur(eur) en wae(r)/
sculdich in dien tantwerden(e) en(de) zijn devoir te doen(e)/
naed(er) voirsgewijsden oft d(aer)af v(er)steken te zijne/
ende soe v(er)re dat aengaet lodewijcke van schoe(re)/
dat hij sculdich soude zijn alle de scult brieven te/
exhiberen(e) d(aer) voe(r) hij geleit mocht wesen en(de)/
sijn (con)sorten mede met specificatien en(de) decla(r)atien/
aen wien en(de) hoe vele en(de) zijn ve(r)ificatie sculd(ich)/
soude zijn te doene D(aer) op de selve lodewijck/
seyde dat hem dat niet wel doenlijck en was/
gemerct dat de selve scult br(ieven) wae(re)n onder/
de creditue(re)n die hij niet en soude co(n)nen gecrigen/
mair p(rese)nteerde als voe(r) inden name van hem/
en(de) dair voe(r) hij comp(ar)eerde zijn ve(r)ificatie te/
doene soe v(er)re zijn gebreken souden moegen/
/ strecken Ende de voirs(creven) henr(ic) de coste(re) seydt oic/
inder maten als lodewijck voirs(creven) als oude(r) geleydt/
totten goeden diericx van langrode ende tot dien/
dat hij selve vele en(de) div(er)se sculden d(aer) voe(r) hij voe(r)/
dierick(en) zijne(n) sweer genoech verbonden stont de/
selve gecuelt hadde en(de) de brieven d(aer)af onder/
hem wae(re)n en(de) in zijn behoudt hadde p(rese)nte(re)nde/
die te exhibe(re)ne opdats behoefde ende vanden/
ande(re)n want hij die niet en hadde p(rese)nteerde hij/
zijn ve(r)ificatie te doene Es gewesen t(er) manissen/
smeyers bijden scepen(en) dat soe dat ae(n)ghinck/
jehan de la trappe begeerd(en) taenhoe(re)n de clernisse/
van zijnd(er) absen(tie) buyten lants te zijne bijden/
p(ro)cur(eur) desselfs bijgeleet en(de) d(aer)entinden recht/
ende soe v(er)re dat aengaet lodewijcken van/
schore en(de) den ghenen in diens name hij/
comp(ar)eerde dat die hen behoirl(ijcke) ve(r)ificatie/
souden doen ende dat de voirs(creven) henr(ic) de/
coste(re) insgelijcx de br(ieven) bij hem gep(rese)nteert in/
rechte te bringen(e) exhibe(re)n sal om d(aer)entinden/
sijne(n) ande(re)n beleide(n) en(de) scultbr(ieven) aengaen(de) te/
p(ro)cederen(e) en(de) gedaen te wordden(e) soe behoe(re)n/
sal in scampno p(rese)ntibus o(mn)ibus scabinis dempt(is)/
pynnock hoeven m(ar)tii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer