SAL7396, Act: V°6.2-R°7.1 (18 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°6.2-R°7.1  
Act
Date: 1502-07-01

Transcription

2022-10-11 by Yves Sergeant
Naedien op heden come(n) zijn voe(r) den raide vand(er) stat/
lijsb(etten) van butscho(r)e weduwe he(n)ricx drabbekier t(er) eenre/
en(de) jan van hoelair als man en(de) mo(m)boir van a(n)nen/
van vlaende(re)n sijnd(er) w(er)dinne(n) t(er) and(er) zijden Aldair/
de vors(creven) huysvr(ouwe) he(n)ricx drabbekier te ke(n)ne(n) gaff hoe d(at)/
zij den vors(creven) janne dach hadde doen doen uut sake(n)/
vand(en) vo(n)nisse tussche(n) hue(r) en(de) hue(re)n man t(er) eenre en(de)/
janne van hoelair vors(creven) inde(n) name vors(creven) gewes(en) voe(r)/
meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) xxi junii lestlede(n) ver/
sueken(de) voldoeni(n)ge en(de) executie vand(en) selve(n) vo(n)nisse en(de)/
dat hue(r) w(er)de voldae(n) de guedinge inde(n) selve(n) vo(n)nisse/
geruert d(air) zijs huer toe gedroegh oft de pe(n)ni(n)g(en) die/
huer behord(en) te volgen(e) te lxxxviii r(ins)g(ulden) en(de) viii stuv(er)s/
en(de) des huer meer nae recht behorde te comen(e) en(de) in/
tijden verleden zij oft wijle(n) m(er)ten hue(r) man bet(aelt) hadd(en)/
t(er) causen vand(en) moele(n) geheete(n) de viermoele(n) die de/
vors(creven) m(er)ten in sijnd(er) tijt tegen den vors(creven) gorde gecocht/
hadde en(de) d(air)aff deselve jan soe hij v(er)stont de pe(n)ni(n)g(en)/
ond(er) wet alh(ier) gestelt soud(en) hebben en(de) alsoe genoech ae(n)nam/

//
de pe(n)ni(n)gen te betalen(e) afslaende alsoe genoech aff de guedinge/
te doen(e) d(air)tegen de vors(creven) jan gesustineert heeft dat zij/
te vroech op was te vorde(r) want tselve vo(n)nisse inne/
hielt soe verre voe(r) scep(enen) come(n) was seggen(de) also dat hij/
t(er) causen vand(en) gebruyke Dwelck de wed(uw)[e] wijlen m(er)tens/
gehadt hadde vand(en) vors(creven) moele(n) dat zij noch te he(m)w(er)ts/
gehoud(en) was inden name als vo(r)e want zij die mole(n)/
gebruyct hadde en(de) de profijten getogen Ende dat hij/
alsoe d(air)aff beg(eer)de tegen huer rechts te plege(n) hoepen(de)/
dat de pe(n)ni(n)gen bij he(m) als vo(r)e geset soud(en) blive(n) in/
soursean(tie) ond(er) de wet totten ynde van die(n) De w(er)di(n)ne/
des vors(creven) he(n)ricx de co(n)trarie sustine(re)nde als bove(n) dat/
tselve vo(n)nisse sijn behorlijcke executie soud(e) neme(n) en(de)/
sculd(ich) was te neme(n) nae des(er) stat recht huer des/
gedragen(de) totten rechte p(rese)nte(re)nde den selven ja(n)ne inde(n)/
name als vo(r)e borchtocht te stellen(e) hoe wel des/
niet en behoefde in dien dat hij seggen mochte d(at)/
zij en(de) hue(r) man bute(n) woende(n) om te vold(oen) des hij/
met recht op huer en(de) hue(re)n man soud(e) mogen winne(n)/
conclude(re)nde als vo(r)e Es uutgesproken en(de) get(er)mineert/
voe(r) recht bij den selve(n) raide dat de vors(creven) jan inde(n)/
name als vo(r)e op de p(rese)ntatie vand(en) borchtoch voirs(creven)/
bijd(er) w(er)di(n)ne(n) he(n)ricx he(m) gep(rese)nteert sculd(ich) zal zijn tvors(creven)/
vo(n)nisse te voldoen(e) soe mette(n) gesetten pe(n)ni(n)gen soe anderss(ins)/
als d(at) genoech zij nae uutwijsen den selve(n) en(de)/
dae(re)ntinden van zijne(n) gescille(n) tegen den vors(creven) henr(icke) drab/
bekier en(de) sijnd(er) w(er)dinne(n) oft hue(re)n borg(e) rechts te plege(n)/
van des hij and(er)ssins te huerw(er)t te seggen soud(e) mogen/
hebben in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) berge baets burg(imagis)[tr(is)] scoe(n)vorst/
rosme(er) scab(inis) et aliis de cons(ili)[o] julii p(ri)ma
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus