SAL7467, Act: R°388.2-V°389.1 (438 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°388.2-V°389.1  
Act
Date: 1574-03-31

Transcription

2021-01-24 by Anton Schuttelaars
Condt zij allen lieden dat in tegenwoirdicheijt /
des meijers van loeve(ne) daer over stae(nde) van /
heerheijden van wege(n) des hertoge(n) va(n) brabant /
e(nde) der scepe(nen) van loeve(ne) naebescreve(n) gestae(n) /
odilia stiers dochter wijlen aerts wed(uw)e /
ierstmael van henricken wouters e(nde) d(aer)nae /
van henricke wijngaerts woone(nde) tot dormale /
heeft bekindt e(nde) bekindt midts des(en) schuldich te /
zijn(e) m(eeste)r nicolaes(en) bastijns p(rese)nt e(nde) tselve /
accepteren(de) inde(n) naeme e(nde) tot behoeff
//
van jonche(r) joos van lijnde(n) borchgrave /
van dormale die somme van hondert /
carolusgulden te xx st(uijvers) tstuck eens te /
betaelen(e) alle jaer vijff rinsg(ulden) e(nde) alsoo /
van jae(re) te jae(re) totter voller betaelin(ge) /
toe der voers(creven) so(mm)e dwelck zijn sal bi(n)ne(n) /
twintich jae(r) nae datu(m) van des(en) ende /
welcke voers(creven) so(m)me de voers(creven) odilia /
heeft geloeft e(nde) geloeft midts dese(n) /
jaerl(ijcx) inder vuegen v(oer)s(creven) de(n) v(oer)s(creven) jonche(r) joos /
van lijnden wel e(nde) loffel(ijck) te betaelen(e) /
telcken jae(re) e(nde) termijn(e) als schult met /
rechte verwonne(n) toecome(nde) des(en) gelufte /
van hond(er)t rinsg(ulden) eens soo in voldoenin(ge) /
van hoot pen(ningen) van ee(nen) voergaen(de) re(n)te als /
anderssints d(aer)inne de voers(creven) odilia aende(n) /
voers(creven) jonche(r) jan belanck e(nde) tachter was /
soo sij bekinde ende om den selve(n) jonch(er) /
van(den) voers(creven) schult van hond(er)t rinsg(ulden) eens /
te bat te v(er)sekeren soo heeft de voerg(enoemde) /
odilia stiers soo voer haer selve als in /
dese(n) vervangen(de) odilia wouters ende /
lijsken wijngaerts haer kinderen bij /
manisse e(nde) oirlove des meijers e(nde) vo(n)niss(e) /
der voers(creven) scepen(en) van loeven(e) opgedragen /
met behoijrlijcke v(er)thijdeniss(e) een huijs e(nde)
//
hoff met zijn(en) toebehoirte(n) geleghe(n) te /
nederdormale tege(n) over onser liever /
vrouwe(n) capelle tussche(n) sheere(n) rechte strate /
in twee zijden des pastoirs van opdormale /
huijs ter derder e(nde) derffge(namen) jans wijle(n) stiers /
ter vierder zijden ende deselve d(aer)uuijt o(n)tgoet /
e(nde) onterft sijnde soo is d(aer)inne gegoedt e(nde) /
geerft de voers(creven) m(eeste)r nicolaes inde(n) naem(e) e(nde) /
tot behoeff des voers(creven) jonche(r) joos van lijnde(n)/
bij maniss(e) e(nde) oirlove des meijers e(nde) wijsdoms /
der scepe(nen) v(oer)s(creven) ende dit in plaetse van /
cautie ten eijnde om de voers(creven) schult bij /
faulte van betaelin(ge) tsij int geheele oft deele /
aende voers(creven) opgedrage(n) goeden bij v(er)coopinge /
der selver te verhaelen geloven(de) de voers(creven) /
odilia van desen transp(or)te e(nde) opdrachte /
den voers(creven) jonche(r) jooris oft zijn(en) actie hebbe(nde) /
altoes genoech te doe(ne) soo verre bij des(en) iet /
te luttel oft te nauwe gedae(n) waer en(de) /
tselve huijs op twee rinsg(ulden) erffel(ijck) ae(n) ja(nnen) /
van meere de(n) jonge(n) e(nde) twelff st(uijvers) gront chijs /
ae(nden) hertoge van brabant als op allet recht /
e(nde) comme(r) daer te voere(n) uuijtgae(nde) va(n) alle(n) /
andere(n) co(m)mere(n) oft letsele(n) te waranderen /
alsoo dat de(n) voers(creven) jonche(r) jooris(en) e(nde) zijn(e) /
naecomelin(gen) tot v(er)sekerheijt vande voers(creven)
//
schult genoech sal moge(n) wes(en) behalve(n) /
des heere(n) vande(n) gronde e(nde) ee(nen) iegel(ijcken) /
anders hierinne zijn(en) goed(en) rechte al /
sonder fraude e(nde) argelist hier waere(n) /
over joncker jan van liedekercke /
ende liebrecht van maelcote scepe(nen) /
tot loeve(n) gegeven opd(en) leste(n) dach /
van meerte int jaer ons heere(n) duijse(n)t /
vijff hond(er)t drij e(nde) tseventich voer paessche(n)
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-08-13 by Inge Moris