SAL7495, Act: R°119.4-R°120.1 (271 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°119.4-R°120.1  
Act
Date: 1604-02-09
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-21 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en) van loven/
naebes(chreven) gestaen remeijs verthuers sone wijlen/
wouters, jan van hove sone wijlen henricx, jan/
michiels sone wijlen dionijs, jan daens sone/
wijlen wouters, jan van langendonck sone
//
wijlen willems, joris van aersschot zone wijlen/
joris, alle woonen(de) tot werchter bij manisse/
hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) de goeden/
naebes(chreven) Te weten de voors(chreven) remeijs v(er)thuers/
drije dachm(alen) landts gelegen onder werchter/
ter plaetsen geheeten geheeten blaesbroeck/
tusschen de goeden des h(ee)[ren] van rotselaer in/
deen(e), de taeffele van(den) h(eiligen) geest van werchter/
ter ii[e] en(de) sh(ee)[ren] straete ter iii[e] en(de) iiii[e] zijd(e) Item jan/
van hove drije dach(mael) bempts tot werchter aende/
dijle tusschen de dijle in deene, tcap(pit)le van/
aerschot ter ii[e] en(de) iii[e] derffgen(aemen) henricx driesch/
ter iiii[e], Item de voors(chreven) jan michiels vijff/
dach(malen) landts gelegen te veldonck tusschen zijns/
selffs goet in deen(e), jo(nke)[r] aerdt de rijcke ter/
ii[e] peter holemans ter iii[e] en(de) sh(ee)[ren] straete ter iiii[e] /
zijde, Item de voors(chreven) jan daens drije dach(malen) landts/
gelegen ter plaetsen geheeten ten cruijce tusschen/
sh(ee)[ren] straete in twee zijd(en) jan cleijmans ter/
iii[e] en(de) derffgen(aemen) peeter hulskens ter iiii[e] zijd(e)/
Item de voors(chreven) jan van langendonck drije dach(malen)/
landts gelegen onder geerts vonder tusschen/
sh(ee)[ren] straete in twee zijd(en) tgoidtshuys van s(in)[te]/
geertruijden ter iii[e] en(de) jan boets ter iiii[e] zijd(e)/
ende voors(chreven) jooris van aersschot drije dach(malen)/
landts gelegen te perre tusschen tperrevin in deen(e)/
derffgen(aemen) henricx van dijcke ter ii[e] henrick paeps/
ter iii[e] en(de) willem schrijns ter iiii[e] zijd(e), Exp(ositis)/
imp(ositus) est m(eeste)r matthijs van(den) passe? ind(en) name/
en(de) tot behoeff h(ee)[ren] steven jacops tegen-/
woordich pastore van s(in)[te] geertruijden p(er) mo(nitionem)/
reden ende voorts meer op eene voortaen(e)/
erffel(ijcke) rente van twintich goude penn(ingen)/
geheeten carol(us)gul(den)s te xx s(tuijvers) stuck loopen(de)
//
munte erffel(ijcke) rente alle jaren vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de)/
halff den ix feb(rua)[rii] en(de) halff den ix augusti daer/
aff den iersten termijn vallen en(de) v(er)schijnen sal den/
ix augusti naestcomen(de) ende ind(er) stadt wissele/
van loven los en(de) vrije te leveren oock van v[e] x[e] xx[e]/
c[e] en(de) alle ande(re) meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen) geimponeert/
en(de) te imponeren te leveren in futur(um) et sat(is) indivis(im)/
alle de voors(chreven) goeden tsj(ae)[rs] ontrent op drije stuijvers/
h(ee)[ren] chijns tamqua(m) prout iure Geloven(de) indivis(im)/
de voors(chreven) opdraege(ren) de voors(chreven) erffrente jaerl(ijcks) wel/
en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los en(de) vrije als voor te/
leveren in futur(um) quolibet assecut(um) Met conditie/
dat de voors(chreven) opdraege(ren) de voors(chreven) rente sullen/
moghen lossen en(de) affquijtten tallen tijden alst hen/
gelieven sal teenemaele en(de) elcken penn(ing) daeraff/
met xvi[e] gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente behouden/
dat de voors(chreven) opdraege(ren) schuldich en(de) gehouden sullen/
wesen aleer de quijttinge gebeuren sal den sel(ven)/
drije maenden tsel(ve) te voren adverteren(de) geloven(de)/
hinc inde malcanderen van een sesse deel/
der sel(ve) rente tontheffnen en(de) indempneren/
obligan(do) et submitten(do) coram duffle liebrechts/
feb(rua)[rii] ix[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2021-01-21 by Willy Stevens
de quit(inge) v(a)n dese/
xx ts erf(felijck)?/
? junii 4[a] 1629?/
in hunc camera/
et sic vacat
ContributorsJoop van der Horst , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer