SAL7495, Act: R°20.2-V°20.1 (43 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°20.2-V°20.1  
Act
Date: 1603-08-14
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-05 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen heren luenis tegenwoordich/
raedt en(de) henrick sijsvoet als momboirs/
van(den) kinderen wijlen jooris peeters en(de) anna/
gheertmans en(de) tot gene des naebes(chreven) is/
te doene special(ijck) geauthoriseert bijde heeren/
weesm(eeste)ren des geleden van opden ix[e] augusti/
leystleden, blijcken(de) bijden acte daeraff zijnde/
get(eeckent) l. van assche alhier gesien en(de) gebleken/
hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een huys met allen en(de) iegenwel(cke) zijnen/
toebehoorten genoemt thal shaeshevat it(em) gestaen/
bynnen des(er) voors(chreven) stadt inde hoelstraete/
regen(ooten) thuys genoempt den swertten sleutel/
ter i[e], jan van houthem metten huyse genoe(m)pt/
den hert ter ii[e], en(de) de lelie schole met/
het huys geheeten den ouden valck beyden van/
achter ter iii[e], de voors(chreven) hoelstraete ter iiii[e] zijde/
soo en(de) gel(ijck) de voors(chreven) jooris peeters en(de) anna/
gheertmans tsel(ve) huys met zijn(en) toebehoorten/
v(er)creghen hebben jegen pieter hoesselmans en(de) zijn(en)/
huysvr(ouw)e opden [vacat] exp(ositis) im(positus)/
est jan van montenaecken sone wijlen geeraerts/
p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(chreven) opdraege(ren) uuyt laste/
/ voors(chreven) obligan(do) et submitten(do) bona predictoru(m)/
puerens? et cum debita renun(tiando) in forma et waras/
aen(de) xii apostelen alhier drye rinsg(u)l(den) xiiii s(cellingen) ts(elv)[er]/
Aende valck schole bynnen loven ses rinsgul(den)s/
aen(de) weduwe peter roesselmans xxxvii rinsg(u)l(den)/
ts(elve)[rs], aen tgoidtshuys van perck v.s(cellingen) ts(elv)[ers], aen(de)/
cappellaenen van s(in)[te] peeters alhier xxviii s(cellingen) ts(elv)[ers]/
aen [vacat] vier capp(uynen) ts(elve)[rs] daermen tot/
noch toe voor betaelt heeft xxviii s(tuyvers). Item aen/
tcappittel van s(in)[te] peeters eenen cleynen chijns/
daermen voor betaelt heeft v s(chellingen) oft daeromtrent/
tanqua(m) prout. Geloven(de) voorts de voors(chreven) jan/
van montenaecken alle de voors(chreven) chijnsen en(de) renten/
soo in tijts te betaelen dat dander goeden en(de) huysen/
der voors(chreven) deviesen daer voor verbonden nyet en sullen/
wordden beschaedicht oft gemolesteert, obligan(do)/
et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, geloven(de) insgel(ijcks)/
de voors(chreven) momboirs onder obliga(t)ie en(de) submissie/
voors(chreven) van baemisse naestcomen(de) en(de) twee/
jaeren daernaer te draeghen en(de) te betaelen alle die/
v(er)loopen der voors(chreven) chijnsen en(de) renten, en(de) dat totter/
somme van tachtentich rinsg(u)l(den) eens sonder meer/
Coram duffel beringhen augusti xiiii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer