SAL7495, Act: V°111.1-R°112.1 (250 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°111.1-R°112.1  
Act
Date: 1604-01-23
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-15 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) doen condt en(de) te weten certificieren(de) midts des(en)/
dat op heden date des(er) voor ons comen en(de) geco(m)pareert/
zijn in propre p(er)soonen jan moons oudt ontrent lii[tich]/
jaeren croylus van(der) borcht oudt ontrent xxxvii[tich]/
jaeren niclaes van(der) haeghen oudt ontrent xlv jaeren/
en(de) henrick ruijtincx oudt xxvii jaeren alle potbackers/
van hunnen ambachte borgers en(de) innewoonders de(er)/
voors(chreven) stadt loven die wel(ke) ten ernstighen v(er)suecke/
jans van overbeke ind(en) naem guille(lmus) van/
hanewijck om der waerh(eijt) getuijgenisse te geven/
daertoe v(er)socht zijn(de) hebben v(er)claert en(de) v(er)claren mits/
desen opden eedt daero(m)me in onse p(rese)ntie gedaen seer/
wel gekint te hebben een(en) genoempt ph(i)l(ip)s van/
koeborch potbackers knecht geweest hebben(de) ende/
gewoont hebben(de) ontrent s(in)[te] michiels kercke bijnnen/
des(er) voors(chreven) stadt en(de) dat den sel(ven) ontrent een halff/
jaer des geleden van in augusti lestled(en) bijden/
sel(ven) jan moons heeft gevrocht en(de) dat bijnnen tsel(ven)/
halff jaer den voors(chreven) ph(i)l(ip)s tot diverssche stonden/
seer leelijck en(de) onredel(ijck) met zijn(re) huijsvr(ouw)e heeft/
geleeft alsoo de sel(ve) [zijn] huijsvr(ouw)e dickwils aen(de) sel(ve)/
jan moens heeft comen claeghen, seggende/
door rouwich(eijt) ick wilde wel dat hij bij ons lieve/
hee(re) waere, want ick vreese dat hij op zijn/
bedde nijet sterven en sal en(de) voorts noch dat/
die sel(ve) ph(i)l(ip)s seijde tot zijn(er) voors(chreven) huijsvr(ouw)e/
thoonen(de) haer zijne beenen, en waert nijet jammer/
dat die beenen noch gehanghen wordden zouden,/
daerenboven dat de sel(ve) huijsvr(ouw)e comen(de) claegen/
aen(de) voors(chreven) moons dat haeren man die voors(chreven)/
ph(i)l(ip)s ewech geloopen was daeroppe hij/
antwoorde dat hij geloopen zoude zijn/
naer vlaenderen in haer landt, daeroppe
//
de sel(ve) huijsvr(ouw)e antwoorde dat hij in vlaen(deren)/
alsoo geweest hadde dat hij aldaer nijet en/
zoude derven gaen, sulcx dat zij attestanten/
den sel(ven) ph(i)l(ip)s altijts hebben gehouden voor een(en)/
lichten vogel oft doochnijet, verclaeren(de) die/
sel(ve) attestanten de favere overal te gaen dat/
hij in henegouwe heeft noch een vrouwe/
getrouwt boven zijn(er) getrouwde huijsvr(ouw)e en(de)/
de sel(ve) van haer gelt en(de) meubelen berooft/
en(de) alsoo laeten sitten, ende dat zij zijn(e) huijsvr(ouw)e/
hebben hooren seggen dat die sel(ve) ph(i)l(ip)s haeren/
man hadde een(en) heelen nacht gedanst metten/
duijvel en(de) ande(re) meer diergel(ijcke) stucken bedreven/
en(de) dat hij van joncx aff is geweest een quaet/
rabauken en(de) dieffken, Verclaeren(de) die voors(chreven)/
attestanten opden voors(chreven) eedt bij hen aen godt/
en(de) zijn heijlighen daeromme gedaen des voors(chreven)/
is warachtich te wesen te dijen eijnde (et)c(etera)/
des toircond(en) (et)c(etera) Act(um) xxiii[a] januarii 1604/
coram beringhen liebrechts
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer