SAL7495, Act: V°17.3-V°18.1 (38 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°17.3-V°18.1  
Act
Date: 1603-08-08
LanguageLatinum

Transcription

2020-07-22 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) des meyers schepen(en) van/
/ loven naebes(chreven) gestaen alexander nijs om des/
naebes(chreven) staet te doen(e) behoorl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck)/
geconstitueert zijn(de) bij huybrecht craens ende/
m(eeste)r pieter van roubeghen met consent zijn(e)/
huysvr(ouw)e cath(eri)[na] craens zijns huybrechts/
wettige dochter voorde weth van hasselt/
als iiii dach augusti lestleden al naerder/
blijcken(de) bijde instrumente daeraff zijn(de) en(de) bijden/
s(eigneu)[rs der selv(er) stadt] griekens cons(enteer)[t] in dato voors(chreven) alhier/
gesien en(de) gebleken diesel(ve) uuyt crachte en(de) naer/
v(er)mogen voors(chreven) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke)/
verthijden(isse) de goeden naerbes(chreven) als ierst/
twee huysen met hennen hoven tot nutten bijde/
anderen aldaer gelegen groot omtrent vijff dachm(aelen)/
oft sillen die nu tertijt besittende zijn geert/
moons en(de) n. cloet als huerlinghen. Item noch/
sesse sillen landts in een(en) stucke int miscom/
velt, ende sesse sillen in vier v(er)scheijden stucken/
onder tvoors(chreven) resort van miscom in zijne regen(oten)/
te specificeren te weten(e) [vacat]/
[vacat]/
ende de voors(chreven) opdraege(r) bij ordene van rechte/
daer uuyt ontgoyt en(de) onterft zijn(de) soo is daerinne/
gegoydt en(de) geerft ten erfel(ijcke) rechte h(ee)[r] en(de) m(eeste)r/
andries de vroye licent(iaet) ind(en) rechte ind(en) naem ende/
tot behoeff van het goidtshuys van s(in)[te] cleren alhier/
et mo(nitionem) redi(di)[t] ende voorts mee op een(e) voortaene/
erffel(ijcke) rente van vijfthien goude penn(ingen) geheten/
carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck loopen(de) munte(n) en(de)/
xii st(uyvers) gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente alle jaere opden/
viii[en] dach augusti te betaelen ende inde stadt/
wissel van loven(e) los en(de) vrije es ook van v[e]/
x[e] xx[e] c[e] en(de) alle andere meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen)/
geimponeert en(de) naemaels te imponeren/
/ in toe(komen)[de] tijden telcken termijn(en) als schult met rechte/
v(er)wonnen et sat(is) de voors(chreven) opdraege(r) uuyt crachte/
voors(chreven) et war(ans) die voors(chreven) goeden op des heeren/
chijns van(de) gronde daer uuyt gaen(de) tamquam prout/
iure met conditie dat die voors(chreven) persoonen/
constituanten en(de) huer successeuren de voors(chreven)/
erffrente van xv rinsgul(den) xii st(uyvers) sullen mogen/
lossen en(de) afquytten tallen tijden alst hen gelieven/
sal teenemaele en(de) elcken penn(ing) daeraff met/
xvi[e] gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente coram/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer