SAL7495, Act: V°33.2-R°34.1 (78 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°33.2-R°34.1  
Act
Date: 1603-09-17
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-26 by Jozef D'Hoore
Item clara de witte achtergelaeten wed(uw)[e]/
wijlen cornelis van(der) bruggen uuyt crachte en(de)/
naer v(er)moghen en(de) consente der h(ee)[ren] weesm(eest)eren/
des(er) stadt van loven in date des iiii[e] sept(embris)/
1603 met oock bij consente van m(eeste)r lenaert/
glineurs en(de) severijn van(der) bruggen beyde/
vaederl(ijcke) en(de) moederl(ijcke) ooms van richaert van(der)/
bruggen sone des voors(chreven) wijlen cornelis en(de) clara/
al naerder blijcken(de) bijde sel(ve) authorisa(ti)e in date/
voors(chreven) alhier gesien en(de) gebleken, desel(ve) clara/
met consente en(de) ten overstaen(de) ls voor/
heeft uuytgegeven en(de) bekindt midts desen ten/
erffve uuytgegeven te hebben henricken petrincx/
en(de) marg(rie)[te] hermans zijn(e) huysvr(ouwe), die wel(cke)/
bekennen alsoo van(de) voors(chreven) clara ten erffve/
genomen te hebben voor hun hunnen erffven en(de)/
naecomelin(gen) zeker huys met zijn(en) toebehoorten/
gestaen bynnen des(er) voors(chreven) stadt loven inde /
hoelstraete tegen over den witten leeuwe/
comen(de) tot int eijcken straetken met eenen/
muer soo wijt als tsel(ve) huys is wesen(de)/
het cleyn huys genaempt die swette rave/
/ regen(ooten) de voors(chreven) clara in twee zijden,/
de hoelstraete ter iii[e], en(de) tvoors(chreven) eyken/
straetken ter iiii[e] zijde erffel(ijck) te houden en(de)/
te besitten opde commeren daer uuytgaen(de), des/
te weten seven carol(us) g(uldens) x st(uyvers) erfel(ijck) aen/
derffgen(aemen) saevelpoels, vijff carol(us) gul(den)s/
aen derffgen(aemen) adriaens van(der) borch, vier/
en(de) een halff rinsg(ulden) aen anthonis berthijns,/
aen(de) sel(ve) berthijns noch vier rinsg(ulden), drije/
rinsg(ulden) x st(uyvers) aen m(eeste)r thielman van schoelant,/
drije rinsg(ulden) x st(uyvers) uuyt vijff rinsg(ulden), aen loyck/
de waersegger waeraff de xxx st(uyvers) de voors(chreven)/
clara de witte met draeghen uuyt haer huys/
aen tvoors(chreven) huijs regen(ooten) liggen(de) ende geloeft/
die sel(ve) soo te betalen dat de voors(chreven) erffnemers/
oft hun voors(chreven) huys en(de) goeden daeraff nyet/
en sullen wordden gemolesteert maecken tsamen/
alle de voors(chreven) lasten achtentwintich carol(us)/
gul(den)s erffel(ijck) aen wel(cke) voors(chreven) renten de/
voors(chreven) henrick en(de) zijn(e) huysvr(ouwe) obligan(do)/
et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, geloven dander/
huys tontheffnen en(de) tontlasten en(de) oock/
jaerl(ijcks) ten tijde en(de) termijnen inde constitutie/
brieven daeraff zijn(de) begrepen soo in tijts/
te betaelen dat tsel(ve) ander huys der voors(chreven)/
uuytgenomen oft possesseurs van(de) selven oft/
hunne andere goeden daervore nu noch nemmermeer/
en sullen gemolesteert wordden. Coram/
liebrechts rivieren sept(embris) xvii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer