SAL7495, Act: V°5.2-R°6.1 (14 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°5.2-R°6.1  
Act
Date: 1603-07-08
LanguageLatinum

Transcription

2020-06-02 by Jozef D'Hoore
Item willem bertels s(in)[te] peetersman woonen(de)/
tot ghoes ...mindts s(ieu)[r] jacques cannieun drossaert/
der vryheyt van ghoes voors(chreven) heeft gereformeert/
van allen desel(ven) vonissen als myne h(e)[ren] sinte/
peetermannen alhier ten voordeele opden xxiiii[e]/
januarii 1603 des voors(chreven) willems hebben/
gewesen, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke)/
v(e)rthyden(isse) een boend(er) lants geheeten tboender/
gelegen tot ghoes opt kerckenveldeke regenooten/
laureijs van meus ter i[e] en(de) die goeden des/
voors(chreven) opdraegers ter ander zyden Item noch drije/
boend(er) daerbij en(de) aen geleghen regen(ooten) het voors(chreven) boend(er)/
en(de) m(eest)er machiel heeren ter ii[e] het kerckelandt/
van ghoes ter iii[e] en(de) voors(chreven) laureys meus ter/
iiii[e] zijden. Item noch een block landts geheeten het/
mayblock regen(oten) die landen van(den) gasthuyse/
van ghoes ter i[e] daniel berteleers ten ii[e]/
sh(ee)[ren] straete ter iii[e] en(de) de goeden des voors(chreven)/
opdraeghers ter iiii[e] zijde exp(osito) iur(is) Andries/
corthoudt ind(en) naem(e) en(de) tot behoeff des/
voors(chreven) drossaerts by daeraen te v(er)haelen allen het/
gene de voors(chreven) drossaert soude in meynninge/
zijn opden voors(chreven) willem te verhalen in soo vere/
de voors(chreven) vonnissen byd(en) raede van brabant/
worden geretracteert voorder oft anderssints/
nijet ende de voors(chreven) willem bertels gebruycken(de)/
de cracht en(de) macht hem gegeven by wijlen marie/
v(er)berckt zijn(e) huysvr(ou)we met haer testamente/
gepass(eer)t voor h(ee)[r] en(de) m(eeste)r huybrecht v(er)stockt/
p(res)byte(r) en(de) pastoirs van s(in)[te] amandts kercke tot ghoes/
opden lesten septemb(er) 1674 alhier gesien en(de) gebleken/
by cop(ie) authentijck sind(er)[t] trudonius et sat(is)/
obligan(do) et submitten(do) et war(ans) op sh(e)[ren] chyns van(den)/
gronde coram roeloffs opstal julii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer