SAL7496, Act: R°54.3-V°55.1 (84 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°54.3-V°55.1  
Act
Date: 1604-09-03
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers en(de)/
schepenen van loven(e) gestaen s(ieu)r lambert/
de vers archier van haere hoocheden
//
ende jo(uffrouw)[e] cathelijne willemarts/
gehuijsschen, hebben opgedraegen met behoirl(ijcke)/
verthijdenisse alsulcken actie paert ende/
gedeelte, als hun transportanten toeco(m)mende/
is in eene erffel(ijcke) rente van vier/
mudden corens met allen den achterstel/
van dijen op zeckere goeden van jan reijs/
gelegen onder bierbeke oft daer omtrent,/
Item alsucken paert ende actie als hen/
transportanten competeert in zeckere goeden/
gelegen onder nederdutsele, te weten een/
half boender bempts geheeten het deijlbemdeken/
regenooten peeter de haen ter eenre, den/
aultaer van onser liever vrouwen ter/
ii[re] ende d'erffgenaemen wijlen jans/
de haene ter iii[re] sijden, de welcke/
plegen te houden hendrick lambrechts/
Item lx roeden lants gelegen opt schou-/
bosch velt, regenooten de kinderen jan le(m)mens/
ter eenre, hendrick van landen ter ii[re],/
ende servaes kemps ter iii[re], Item opt/
zelve velt drije vierendeel lants, regenooten/
jan de haen ter eenre, eweij de haen ter/
ii[re], ende jan vanden bossche ter/
andere, met allen de vruchten ende/
emolumenten van de zelve goeden verschenen/
ende alnoch ombetaelt, mede de helft/
van sesse molevaten rogs erffel(ijck) met/
allen den achterstel der selver beset op/
zeckere goeden gelegen te neervelpe,/
daer aff den pandt eertijts gehouden heeft/
joos rijsmans sijnde een boogardeken/
Expos(ito) impos(itus) heer ende m(eeste)r jan/
stormius doctoir inde medecijnen/
zoe voer hem zelven als jo(uffrouw)[e] franchoijse/
van thienen sijne huijssvrouwe, ende/
heer ende m(eeste)r raphael lijntermans/
licentiaet inden rechten zoe voer hem
//
selven als jo(uffrouw)[e] elizabeth willemarts/
zijne huijsvrouwe per monitione(m) et satis/
de voirs(chreven)e opdrageren indivisim et waras/
daer op dat de voirs(chreven)e respective goeden/
ende renten bij hen nijet en sijn gealieneert/
noch belast, Mits welcke voirschreve/
opdrachte mette betaelinge van hondert/
rinsguldens eens die de voirs(chreven)e heer/
ende m(eeste)r raphael lintermans alhier/
p(rese)nt bekent van lambert de vers ontfangen/
te hebben, mette geloefte van alnoch twintich/
guldens te betaelen in januario 1605/
naestcommende doot, gecasseert ende te/
nijete sal sijn, zecker contract ende overcomen/
tusschen partijen voirs(chreven) aengegaen ende gemaeckt/
voer m(eeste)r nicolaes rombouts oepenbaer/
notaris ende zeckere getuijgen op den xxi[en]/
januarii a(nn)o 1600 alleen nopende t'gene/
aengaet de geloefte bij den voirs(chreven) de vers/
gedaen van de jairl(ijcxe) messe, blijvende/
dandere poincten in hun geheel ende vigeur,/
Ende de vernijeuwinge vanden selven/
contracte geschiet voer schepenen der/
stadt van loeven opden 28[e(n)] junii 1600,/
Voirts soe geloven de voirs(chreven)e heeren ende/
m(eeste)rs jan stormius ende raphael/
lintermans den voirn(oemde) lambrecht de vers/
zijne hoiren ende naecommelingen eeuwelijck/
te indemneren, costeloos ende schadeloos/
t'ontheffen van het celebreren vande/
hellicht vande messe inde cappelle van/
onser liever vrouwe daer buijten, daer/
aff dander helft staet ten laste der voirs(chreven)e/
heere stormius ende lijntermans,/
Gelovende dezelve voertaen de geheele/
messe te doen celebreren ende betaelen,/
sulcx dat den voirn(oemde) de vers, noch/
zijne naeco(m)melingen daer doer nijet/
beschadicht noch gemolesteert en sullen/
wordden, behoudel(ijck) dat den achterstel
//
vande helft der voirs(chreven)e messe verschenen/
tot xviii augusti 1604 lestleden, bij den/
voirs(chreven) de vers vol betaelt sal wordden,/
met verstande dat de renten staende/
tot subsidie vande messe, zullen blijven/
tot behoeff der zelver messe, ende den/
voirn(oemde) heer stormium ende lijntermans/
toebehoiren zullen, als te weten de sesse/
rinsguldens acht stuijvers erffelijck die/
schuldich is gielis van dorne beset op sijnen/
die heer prelaat van s(in)[te] geertruijden/
bijnnen loven, twee guld(ens) erffel(ijck) die/
schuldich is gielis van dorne, beset op/
zijnen huijse genaempt de warande/
twee guldens erffelijck beset opt huijs van(den)/
heere van ottignies staende alhier inde/
hoelstraete, Gelovende partijen in/
wedersijden allen dese conditien ende/
poincten loffelijck t'onderhouden ende t'achtervolgen/
onder obligatie submissie ende/
renuntiatie in forma ende naementlijck/
deser universiteijt, dienste van princen,/
oirloge (et)c(etera) Coram vorst rivieren/
septembris iii[a] 1604
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1
Date: 1606-05-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
dese twintich/
guld(ens) sijn betaelt/
zoe bij s(ieu)r lambert/
de vers als sijn(en)/
pachter actum/
27 maii 1606/
ond(er)t(eeckent) raph(ael)/
lijntermans
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick