SAL7496, Act: V°106.3-R°107.1 (156 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°106.3-R°107.1  
Act
Date: 1604-11-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-20 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des/
meijers ende schepenen van loven(e)/
naebeschreven, gestaen emken/
de weerdt wed(uw)e wijlen jans/
goessens zoe voer haer selven als/
in desen gebruijcken(de) de macht haer
//
gegeven bij den testamente van den/
zelven haeren man gepasseert voir/
aert wouters van lantraecken/
als oepenbaer notaris ende/
zeckere getuijgen op den xx[en] dach/
octobris anno sestienhondert alhier/
gesien ende gebleken, heeft opgedraegen/
met behoirlijcke verthijdenisse, een/
hoffken metten boomgaert gelijck/
t'zelve ombegrepen der maeten is/
gelegen tot kerckum lancx ter/
zijden
omtrent de kercke, regenooten/
t'hoff tot kerckum, lancx ter sijden/
van der schueren van de zelve hoeve,/
toebehoirende heer richalt van pulle/
riddere ten eenre, de beke beneden/
loopende achter t'zelve hoff ter/
ii[re] [vacat]/
gelijck deselve goeden op den voirs(chreven)/
jannen goossens bij der doot ende/
afflijvicheijt van zijne ouders sijn/
gedevolveert geweest, zoe de/
voirs(chrev)e opdragersse verclaerde/
expos(ita), soe is daer inne gegoet/
ende geerft ten erffel(ijcken) rechte, die/
voirs(chreven) heer rijchalt van pulle/
riddere tegenwoirdel(ijck) borgem(eeste)r/
deser stadt per mo(nitionem), et satis die/
voirs(chrev)e opdragersse no(min)e proprio/
ac vigore ut supra obligan(do) et/
submitten(do) et waras op eenen/
cappuijn, ende een kerre [vacat]/
drije molevaten rogs, aende tafele/
van thienen tanquam prout iure/
coram beringen liebrechts/
novembris iiii[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-07 by Agata Dierick