SAL7496, Act: V°52.3-V°53.1 (81 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°52.3-V°53.1  
Act
Date: 1604-08-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers ende/
schepenen van loven, gestaen andries/
corthoudt, die naevolgende zeckere procuratie/
speciale ende irrevocable hem gegeven bij/
jan van crasborne gepasseert voer g. impens/
oepenbaer notaris ende zeckere getuijgen/
op den xxx[e(n)] augusti 1604 alhier gesien/
ende gebleken, heeft opgedraegen met/
behoirl(ijcke) verthijdenisse de goeden naerbeschreven,/
Ierst een paenhuijs schure ende/
brouwerije gestaen tot lubbeke genaempt/
de swaene groot omtrent een boender,
//
regenooten sheeren straete in twee zijden,/
heer ende m(eeste)r geerardt van villers doctoir/
inde medecijnen ter iii[re], ende het/
aert straetken ter vierdere zijden, Item/
vijff dachmael lants regenooten doctoir/
villers in drije sijden, ende de swaene/
ter iiii[re] sijden, Item een halff boender/
lants gelegen opt vijff eijcken velt,/
regenooten doctoor villers in twee sijden,/
ende s(ieu)r fabio mattaloni in twee sijden,/
Item acht rinsguldens x st(uijvers) erffel(ijck) beset/
op eenen bogart genaempt den slabbaert,/
regenooten de straete in twee sijden, ende/
doctoir villers ter andere zijden, Item/
sesse dachmaelen bosch, regenooten doctoir/
goethals in twee sijden, tgroot gasthuijs/
van loven ter iii[re] ende d'erffgenaemen/
jans van aken ter iiii[re] sijden, Item drije/
boender boogarts genaempt de diepte/
gelegen tot lubbeke voirs(chreven), regenooten/
germeijn van surple ter eenre t'godtshuijs/
van sinte geertruijden ter ii[re], t'convent/
van gempe ter iii[re], ende de straete/
gaende naede heijde ter iiii[re] sijde,/
Exposito, ende m(eeste)r ghijsbrecht vand(en)/
voordt impos(itus), inden name ende tot/
behoeff van jo(uffrouw)[e] marie van gherwe/
wed(uw)e wijlen s(ieu)r jean baptista astorga/
per mo(dum) reddidit, terminis, ende/
voirts meer op achtien rinsguldens tot/
xx st(uijvers) tstuck, loopende munte jairl(ijcx)/
den xxx[e(n)] augusti los ende vrij van x[e]/
xx[e] c[e] ende alle andere impositien te/
leveren ende betaelen, t'elcke reijse als/
schult met rechte verwonnen Et satis/
de voirgen(oemde) opdragere inder qualiteijt/
voirs(chreven), et waras t voirs(chreven) huijs op vier/
cappuijnen, ende de drije boenderen/
boogaerts op acht rinsguldens erffel(ijck)
//
aen d'abdije van s(in)[te] geertruijden tanquam/
prout, gelovende de voirn(oemde) geconstitueerde/
naer vermogen deser, de voirs(chreven)e rente van/
achtien rinsguldens erffel(ijck) jairl(ijcx) ten/
termijne voirs(chreven) wel ende loffel(ijck) te betaelen(e),/
met conditie vande zelve rente van achtien/
rinsgulde(n) te mogen lossen ende quijten t'eender/
reijsen, elcken penninck met sestien gelijcke/
penningen ende met volle rente, Coram/
duffle liebrechts augusti xxx[a] 1604
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1
Date: 1649-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-04 by Joop van der Horst
Op heden den xxiii[a]/
julii 1649 gestaen/
m(eeste)r jaecques/
anne procureur/
dije uuijt crachte/
ende nae vermogen/
deser procuratie speciael hem ge-/
geven ende v(er)leent/
bij heer en(de) m(eeste)r the?/
dore dilvoltius?/
doctoir inder heijl(iger)/
godtheijt als presi/
dent van collegie/
vande schoone/
l(ieve) vrouwe alhier/
tot het naebes(chreven)/
varede? te mogen/
doen gepasseert/
voorden not(ari)s r. wouters/
en(de)? seeckere getuijge(n)/
den xix[en] julii 1649/
alhier gesien ende gebleke(n) ende heeft bekent ende geleden ontfangen te/
sijn bijden heere constituant uuijt handen jacob devenants de capitale/
peni(nge)n met de verloopen vande rente van achthien guld(ens) int witte van desen/
begrepen consenterende voorsulckx inde cassatie ende exstinctie der/
selver promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) satis et waras et sic? vacat/
jacobus anne
ContributorsAgata Dierick , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-15 by Agata Dierick