SAL7496, Act: V°65.2-R°66.1 (93 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°65.2-R°66.1  
Act
Date: 1604-09-14
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-26 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e) naerbeschreven, gestaen d'eer(weerde)/
ende religieuse heer broeder anthonis/
berghain prior zoe voer hem, als sijns/
convents des godtshuijs van gruenendael/
wegen, alnoch advoijerende alsulcken/
vonnisse, bij forme van sequestre aengewesen,/
oft provisionel(ijck) gepermitteert bij de/
heeren schepenen van loven op den x[en]/
julii 1593 tot proeffijt van m(eeste)r gerart/
cornu als rentm(eeste)r der collegie/
van atrecht cum suis oude geassocieerde/
renthefferen op de goeden eertijts des/
godthuijs van corbie, ende dat/
voer zoe vele als t zelve godtshuijs/
van gruenendal aengaen mach, nopen(de)/
de thiende van huldeberghe, smeijersberge,/
ende wolffshage(n), die den voirs(chreven)/
godthuijse als proprietarisen in den/
rade van brabant zijn aengewesen,/
ende alsoe bekent ende belijdt bij desen,/
die voirs(chreven) heer prior dat m(eeste)r jan/
bachuijs rentm(eeste)r der collegie van/
standonck, in den name ende van/
wegen des voirs(chreven) m(eetse)r geerarts cornu/
in der qualiteijt voirs(chreven) cum suis/
geassocieerde renthefferen op de voirs(chreven)e/
goeden eertijts corbij aen hem heer/
prior goede getrouwe ende wettige/
rekeninge ende bewijs heeft gedaen
//
van de voirs(chreven)e sequestre der voer/
gespecificeerde thiende van den oist/
oft jaeren verschenen sint andriesmisse/
1601 1602 ende 1603 t'samen includ(erende)/
drije volle jaeren, houdende hem mette/
zelve rekeninghe te vreden, gelijck/
oft de selve wettelijck voer schepenen/
van loven oft elders, daert van noode/
zoude mogen wesen gedaen ende/
gepasseert, waeraff hij heer prior/
oijck bekent contrerekeni(ng) geappostilleert,/
gesloten, gelaudeert ende geapprobeert,/
hem gelevert, ende bij hem ontfangen/
te sijne, behalven dat het slot/
der ombedeijlder somme tusschen den ouden/
renthefferen, wesende lxxxix rinsg(uldens)/
xix stuijvers een blanck ter naester/
rekeni(ng) in ontfanck sal wordden/
gebrocht ende alsoe voirts consenteren(de)/
ende continuerende het voirs(chreven) vonnisse/
van sequestre ende laeten(de) zijnen/
voirn(oemde) voirtganck hebben tot behoeff/
van de voirs(chreven)e oude geassocieerde/
renthefferen ende andere voer/
geprefereerde actie hebbende, allen/
d'welck m(eeste)r jan bachuijs als sequester/
voer hem ende voer den voirs(chreven) m(eeste)r/
geerart cornu cum suis accepteerde/
coram beringen liebrechts septembris/
xiiii 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick