SAL7496, Act: V°68.2-V°69.1 (98 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°68.2-V°69.1  
Act
Date: 1604-09-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-09 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)
//
ende eijgengenooten naerbeschreven,/
gestaen jacop van eertwijck/
philips pettens man ende momboir/
van marie van eertwijck, ende/
jooris van langenhoven als wed(uwnaa)r/
eertijts van wijlen margriete/
van eertwijck kinderen wijlen/
jacops van eertwijck ende/
martijne baelen gehuijsschen als/
zij leeffden, hebben opgedragen met ressche/
ende rijse drije dachmaelen lants/
gelegen opt velt genaempt het/
moeleken onder berthem ombegrepen/
der maeten, regenooten de collegie/
vand(en) paus ter eenre; d'erffgenaemen/
wijlen m(eeste)r wouters van wamele/
ter ii[re], jo(uffrouw)[e] barbara vander/
delft ter iii[re], ende carel boogaerts/
ter vierdere sijden, inder vuegen de hellicht daer aff voer schepenen van/
loven vercregen is bij martijne van/
baelen van marie moije wed(uw)e/
wijlen hendricx neeffs op den xii[en]/
julii libro 1594 in prima, ende/
dander helft voer schepenen van loven/
vercregen bij jan gheerens ende/
martijne van baelen gehuijsschen, van/
ingelbert van der vorst opden xxv[en]/
junii a(nn)o 1597 insgelijcx in prima/
Item een halff dachmael lants ombegrepen/
der maete gelegen te berthem voirs(chreven)/
regenooten jo(uffrouw)[e] van der delft ter eenre,/
ende willem moij ter ii[re], et/
bonificaverunt in dictis bonis marie/
moije wed(uw)e wijlen hendricx neeffs
//
his interfuerunt duffle rivieren/
schepenen ende eijgengenooten, et/
m rombouts ende g. impens insgel(ijckx)/
eijgengenooten, qui h(a)ec rogantes/
quod faciunt, coram quibus satis et/
waras voer vrij eijgen ende ombelast/
goet obligerende submitterende,/
ende renuntierende in forma, actum/
den xv[en] septembris 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick