SAL7610, Act: R°174.3-R°177.1 (93 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°174.3-R°177.1  
Act
Date: 1727-12-31

Transcription

2020-01-11 by pieter-jan lahaye
Allen degene die dese letteren sullen
//
sien oft hooren leesen saluijt wij/
jo(ncke)[r] gilbert joseph van graeve/
heere van baienrieu leijens et(ceter)[a] jo(ncke)[r]/
petrus de herckenrode heere van/
roost h(ee)r e(nde) m(eeste)r hiachintus jacobus/
schouten e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges/
schepenen der stadt loven doen te/
weten met kennisse der waerheijt/
dat alsoo elisabeth vande schrick/
... wed(uw)[e] wijlen jan godde soo in/
eijgen naeme e(nde) als momboiresse/
van haere minderjaerighe kinderen/
e(nde) haeren meederjaerigen sone/
jan godde beneffens hendrick/
vande schrick bejaerden jonckman/
woonende binnen den dorpe van/
bossuijt als geside committeerde erff/
genaemen van wijlen broeder/
andreas vande schrick in sijn leven/
geprofesten jesuiet met schepenen/
brieven deser stadt in date 18 8bris/
1727 lestleden et in hac camera/
verbonden ende verobligeert staen/
aen jouffrouw margarita vanden schrick/
cum suis als erffgenaemen van wijlen/
jouffrouw margarita lefebvre wed(uw)[e]/
van den heere adt vande schrick/
in eene rente van vier guldens/
en thien stuijvers t jaers ten cappitael/
hondert guldens wisselgelt verschenen
//
voor diversche jaeren soo sijn uijt/
crachte der voors(chreven) b(rieven) verleent ge/
weest deser stadts opene briven van/
mainmise opde goederen de voors(chreven)/
verobligeerde competere(nde) e(nde) naement/
lijck drij daghmaelen lants gelegen/
onder den gehuchte van dutsel opden/
saevel regenoten de straete ter eendere/
de wed(uw)[e] peeter peeters ter tweedere/
mijnheer raeijmaeckers ter derdere e(nde)/
de erffgenaemen jan lantin ter/
vierdere [welcken volgens] soo sijn de selve opden 15/
9bris 1727 gedecreteert e(nde) verclaert/
executoriael mits hender van com/
paritie nochte oppositie mits hender/
van comparitie nochte oppositie ende/
hennen voluntaire consente gedragen/
int bekennen der voors(chreven) rente ende/
verloopen dijer breeder geinsereert/
in sekere acte notariael gepasseert/
voor den notaris f(ranciscus) l(udovicus) festraets in/
date 15 8bris lestleden alvoorens/
soo is den eerw(eerdighen) heere pastoir [van(den) dorpe van cortrijck] alsnu/
sijnde als gesubstitueerden execu/
teur van den testamente van wijlen/
den voors(chreven) broeder andreas vande schrick/
[oock] gedaeght geweest met contbrieven/
deser stadt geexploicteert door den/
bode mattheijs de coninck ut hic/
retulit welcken volgens sijn aende/
voors(chreven) jo(uffrouw)[e] margarita vandenschrick/
cum suis verleent geweest voordere/
brieven van executorien de welcke/
oock behoorelijck ter executie sijn
//
gestelt geweest door den voors(chreven)/
bode de coninck bij affixie van/
billietten in houdende specificatie vanden/
voors(chreven) pant waer e(nde) wanneer den/
selven soude vercoght worden e(nde)/
dijen volgens sijn binnen den dorpe/
van holsbeeck ten huijse van/
jan van aerschot herbergier aldaer/
gehouden twee behoorelijcke sitdagen/
van vierthien tot vierthien/
dagen waer van den lesten/
is geweest opden 4[e] xbris lestleden/
alswanneer de voors(chreven) drij daghmae/
len lants ten uijtgaen der brandende/
kersse sijn gebleven aenden bode mat/
theijs de coninck inden naeme/
e(nde) ten behouve van degene bij/
hem te nomineren om ende/
voor de somme van twee hondert/
guldens ende vier hoogen bijden/
voors(chreven) de coninck onder meer/
andere int branden der kersse ge/
stelt alles ingevolghe de conditien/
daerover gehouden bijden officiael/
festraets die alhier beneffens de/
voors(chreven) bescheeden in originali[bus] gesien/
worden gehouden voor geinsereert/
welcken volgens is der gemelden/
heer pastoir van cortrijck e(nde) de ge/
melde verobligeerde anderwerff gedaeght/
door den voors(chreven) bode de coninck
//
om tegens alsnu over dese vercoopin/
ghe te comen sien hooren ende/
interponeren den decrete ende goe/
denisse ofte wel hen daer tegens/
t opponeren ende mits al wederom/
hender non comparitie ofte oppositie/
soo is versocht dat soude worden/
voorts geprocedeert totten voors(chreven)/
decrete daer te weten dat wij/
schepenen boven genompt wel/
e(nde) int lanck oversien hebbende de/
voors(chreven) stucken e(nde) bescheeden met/
alle hetgene daeruijt e(nde) naer/
is gevolght procederende alsoo/
tot de interpositie vanden voors(chreven)/
decreete hebben wij schepenen voor/
genompt ter maenisse van jo(ncke)[r]/
francois van winghe president/
schepene mits d absentie des heere/
meijers daer over staende wegens/
s heeren hertoghe van brabant e(nde)/
van sijn recht van naederschap/
verteijgende bij onsen vonnisse/
geauthoriseert e(nde) authoriseren/
bij desen die voors(chreven) vercoopinghe/
e(nde) allen hetgene daeruijt e(nde) naer/
is gevolght e(nde) de meergemelde/
verobligeerde soo in eijgen naeme/
als in henne voors(chreven) respective quali/
tijten alnogh behoorelijck voorts ge/
roepen sijnde door den meergemelden
//
bode de coninck ut etiam retulit/
e(nde) niet comparere(nde) default ende/
contumacie gevende e(nde) voort prof/
feijt van dijen hen van alsulcken/
recht e(nde) actie als de voors(chreven) ver/
obligeerde tot de voors(chreven) drij dagh/
maelen lants souden mogen hebben/
verstekende e(nde) secluderende hebben/
wij schepenen boven genompt/
de selve aengewesen e(nde) aenwijsen/
bij desen bij nominatie vanden/
voors(chreven) mattheijs de coninck staende/
in pede der originele conditien voors(chreven)/
in date 28 xbris lestleden aen/
de voors(chreven) jouffrouw margarita vanden/
schrick e(nde) consorten erffgenaemen/
van wijlen jouffrouw margarita/
lefebur Welcken volgens is den/
voors(chreven) officiael festraets alhier present/
e(nde) de voors(chreven) drij daghmaelen in den/
naeme e(nde) ten behouve vande/
voors(chreven) jouffrouw margarita vanden/
schrick e(nde) consorten accepterende/
met alle solemnitijten van rechten/
daer toe gerequireert behoorelijck/
gegoeijt e(nde) geerft om bij hen gebruijckt/
e(nde) geprofiteert te worden gelijck/
alle henne andere eijgen e(nde) propre/
goederen et satis et waras pro ut la/
tius inde voors(chreven) geciteerde conditien
//
actum xxxi xbris 1727
Contributorspieter-jan lahaye , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by kristiaan magnus