SAL7610, Act: R°234.2-V°237.1 (124 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°234.2-V°237.1  
Act
Date: 1728-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te noemen/
gestaen den not(ari)s e(nde) officiael festraets
//
om de naervolghende acte notariael/
alhier wettelijck te vernuwen e(nde) te/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden desen thinden februarii xvii[c]/
achtentwintigh comparere(nde) voor/
mij openbaer not(ari)s bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert pee/
ter vanden hondt ende joanna/
van nuffel wettighe gehuijsschen/
e(nde) innegesetenen van hulshout welcke/
comparanten hebben mits desen/
t hennen contentemente verclaert/
wel e(nde) deughdelijck ontfangen te/
hebben uijt handen vanden seer eerw(eerdighe)/
heere hermanus damen doctoor inde/
h(eilighe) godtheijt choordeken van s(in)t[e] pee/
ters kercke alhier binnen loven et(ce)t(er)[a]/
als president vant collegie van/
atrecht binnen dese stadt ende/
universitijt loven alles op aggriatie/
der heeren proviseurs vant voors(chreven)/
collegie de somme van achthondert/
guldens permisse wisselgelt den pattacon/
a twee guldens en acht stuijvers ende
//
alle andere soo mindere als meedere/
munte naeradvenant voor welcke/
somme beloven de voors(chreven) gehuijsschen/
mits desen te gelden e(nde) te betaelen/
ten behouve vande fondatie/
pauwels int voors(chreven) collegie van/
atrecht eene rente van viertigh/
guldens t jaers courant gelt ende/
alsoo tegens den penninck xx[tigh]/
onder reserve nochtans dat nu cas/
de voors(chreven) gehuijsschen betaelden/
opden precisen valdagh oft uijtter/
lijck sesse weken daernaer soo sullen/
de selve gestaen mits betaelende/
jaerelijckx tweendertigh guldens/
e(nde) alsoo tegens den penninck xxv/
den voors(chreven) seer eerw(eerdighe) heere hermanus/
damen hier present e(nde) dese rente alsoo/
ten behouve vande voors(chreven) fondatie/
pauwels acceptere(nde) los e(nde) vreij van/
alle lasten soo reele personele als/
mixte niettegenstaende eenighe ma(jestei)t[s]/
placcaerten edicten oft ordonnantien/
ter contrarie waeraen van alsnu/
voor alsdan bijde voors(chreven) rent/
gelderen wort gederogeert cours/
nemende date deser e(nde) sal alsoo voor/
den iersten jaere comen te verscheijnen/
den thinden feb(ruarii) xvii[c] negenentwintigh
//
e(nde) soo voorts van jaere te jaere/
tot die effective quijtinghe toe/
die sal mogen geschieden in twee/
distincte reijsen in munte van/
wisselgelt ieder reijse met vier/
hondert guldens smals e(nde) met volle/
respective rente doch altijt als het/
de voors(chreven) gehuijsschen gelieven/
sal gelovende sij rentgelderen/
dese rente alle jaeren binnen het/
voors(chreven) collegie e(nde) opden voors(chreven)/
tijt wel e(nde) loffelijck te sullen betaelen/
onder obligatie van henne res/
pective persoonen e(nde) goederen meu/
belen e(nde) immeubelen present e(nde)/
toecomende e(nde) specialijck daer voo/
rens verobligerende e(nde) oppignorerende/
Ierst seker huijs stal e(nde) schuere/
met een bunder lants daeraen/
gelegen gestaen e(nde) gelegen tot/
hulshout aent sterckxeijnde rege/
noten oist de kercke van hulshout/
suijt s heere straete loopende naer/
westerloo west weijbrecht kersseleers/
e(nde) noort de goor heijde/
Item seker parceel erffve genompt/
de streep groot een halff bunder/
gelegen oock onder hulshout regenoten
//
oist adriaen van kiel suijt de/
erffgenaemen suerelinckx west jan/
kersseleers e(nde) noort de erffgenaemen/
van jan van roij/
Item eenen bempt bij hun ver/
cregen van adriaen verrijcken ge/
nompt het eijnt eussel groot ontrent/
vijff vierendeelen waerinne de/
comparanten voor meijer ende/
schepenen van westerloo sijn/
gegoeijt opden vijffentwintighsten/
januarii xvii[c] vijffentwintigh/
gelegen onder hulshoudt regenoten/
oist bastiaen van passel suijt jan/
vanden brul west de nete ende/
noort michiel peeters/
Item een pleck lants genompt/
het groot block groot een bunder/
salvo iusto gelegen tot heultien/
gehuchte van westerloo comende/
daeraen oist jan van houten suijt/
d erffgenaemen sebastiaen van/
passel west de heirbaene loopende/
naer west meerbeke noort sheere/
straete loopende naer westerloo/
Item seker halff bunder dries oock/
gelegen onder hultien regenoten/
oist adriaen suijers suijt dilis
//
vervoort west adriaen van keil/
e(nde) noort den voors(chreven) adriaen suijers/
Item seker parceel hoeij was oock/
tot heultien onder westerloo ge/
legen comende daeraen oist d /
abdije van tongerloo suijt de groote/
laecke west jan willems e(nde)/
noort de cleijne laecke warande/
rende sij rentgelderen alle dese/
panden voor vreij eijgen ende/
onbelast ende hen te compe/
teren voor het meestendeel/
uijt den hoofde van jan van/
nuffel ende dimphna van dijck/
henne respective auders waeren/
als sij leefden behoudelijck op/
sheeren cleijnen cheijns ende rechten/
vanden gronde ingevalle sonder/
meer hier voor waerschap/
e(nde) guarrant ende ieder een van/
hen int particulier sij rentgel/
deren mits desen sijn belovende/
sijnde dese penningen voor het/
meesten deel gelicht om op te/
maecken e(nde) herstellen het voors(chreven)/
huijs appendentie e(nde) dependentie van
//
dijen verclaere(nde) voorders sij rentgel/
deren in cas van eenigh het minsten/
gebreck altijt noch voordere panden/
te sullen verobligeren tot conten/
temente des voors(chreven) heere president/
oft sijns actie hebbende mitswelcke/
verclaeren partijen contractanten/
mits desen van wederseijts onwede/
roepelijck te constitueren een/
ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernuwinghe soo voor den/
souvereijnen raede van brabant/
de heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven e(nde) alomme elders ende/
aldaer tot volbrengen van het/
gene voors(chreven) is te consenteren/
van alsnu voor alsdan in/
gewillighe condemnatie parate/
e(nde) reele executie ende naementlijck/
int slaen van mainmise over/
alle de voors(chreven) goederen te depes/
cheren decreet e(nde) herdecreet van/
dijen daerover te volgen sonder/
voorgaende dagement onder/
submissie e(nde) renuntiatie in forma/
actum binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie vanden eerw(eerden)/
heere joannes franciscus wauters
//
procurator vant voors(chreven) collegie/
e(nde) gillis gilloteau als getuijgen aen/
socht de minute deser becleet met/
segel volgens reglement ende/
onderteeckent peeter van hauten/
jenno van nuffel hermanus damen/
president vant collegie van atrecht/
j(oannes) f(ranciscus) wauters egidius gillotteau et/
a me notario quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(lic)us Aldus ver/
nieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle e(nde) iegewelcke/
haere poincten clausulen e(nde) articulen/
consentere(nde) als inde selve coram/
m(ijn)heer philip louis baron van schore[jon(cke)[r] francois van winghe] et s(eigneu)[r] joannes van arenbergh hac/
13 feb(ruarii) 1728
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [in de marge V°234]
Date: 1769-02-28

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
Is geblecken bij/
acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
j b g franssens/
in date 27 feb(rua)rii/
1769 dat de neffens/
staende rente van/
acht hondert gul(den)s/
wisselgeldt met/
de verloopen der/
selve is gequeten/
quare sic vacat/
hac 28 feb(rua)rii 1769/
ita est/
everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer