SAL7610, Act: R°241.2-R°243.1 (127 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°241.2-R°243.1  
Act
Date: 1728-02-21

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naer te noemen/
ghestaen den officiael essinck om die naer
//
naer volghende acte notariael alhier/
te vernieuwen ende t herkennen als/
thoonder vande selve gheconstitueert/
sijnde bij die procuratie daerinne ge/
insereert heeft t selve ghedaen als volght/
Op heden desen xx november 1721/
compareerden voor mij ondergeschr(even)/
als openbaer notaris tot zichene re/
siderende ter presentie van die getuij/
ghen naer genoempt anthoen pieck/
ende anna van roeij wettige gehuijs/
schen inwoonders van zichen die welcke/
verclaerden gelijck sij doen bij desen/
vercocht gecedeert ende getranspor/
teert te hebben aen ende ten behoeve/
van elisabeth l enfant weduwe wij/
len peeter van tholhuijsen present ende/
in coop accepterende seker bosken/
geleghen onder missel broeck groot een/
sille salvo iusto regenoten adriaen/
beckx oost die kerck van misselbroeck/
zuijdt die straet naer de maes west/
ende francis pieck noorden ende dat/
voor ende om de somme van drijen/
vijfftich guldens loopende gelde den
//
schellinck tot seven stuijvers ende/
alle andere specien naer advenant/
gerekent van welcke somme die/
voorschr(even) ierste comparanten verclae/
ren ten desen voldaen te wesen die/
nende dese voor volle quittantie/
sonder van voordere te sullen moeten/
doceren waranderende het voors(chreven) par/
ceel bosch op sijnen gerechtighen s hee/
ren chijns ende rechten vanden gronde/
die welcke sij geloven te sullen effe/
nen tot datum deser voor alle voordere/
lasten guarrandtschap gelovende/
verclaerende sij voors(chreven) ierste compa/
ranten geen actie ofte pretentie aen/
ofte opden voormelden pandt meer te/
hebben oft reserveren nu ofte ten eeu/
wighen daeghe dan desen geheel transpor/
terende met dependentie van dien hier/
vooren verobligerende persoen ende goe/
deren present ende toecomende met con/
stitutie op mij notaris ende een ieder/
thoonder deser oft des selffs copije/
authentiecque om te gaen ende compa/
reren t sij voor s heeren wethouders
//
der stadt loven van aerschot zichene/
ende alomme elders om den ghebreke/
lijcken int onderhouden deser vrijwilligh/
te sien condemneren met costen sonder/
voorgaende daghement mitsgaeders/
die voorschr(even) acceptante oft haere actie/
hebbende daerin te doen ende laeten gich/
ten goeden ende erven voor heer e(nde) hoff/
competent mede met alle solemniteijten/
van rechten hier toe gerequireert ver/
bindende constituere(nde) ende renunti/
erende pro ut in forma Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van christof/
fel sjongers ende goris van diest/
als getuijghen die welcke de originele/
deses geschr(even) sijnde op segel van drij st(uijver)s/
beneffens die transportanten e(nde) mij nota/
ris met hun signature hebben onderteec/
kent onderstont quod attestor ende was/
onderteeckent c f van leemputte not(ariu)s/
pub(licu)s 1721 Aldus vernieuwt ende her/
kent die voorschr(even) acte notariael bijden/
voornoempden gheconstitueerden in alle/
ende iegewelcke haere poincten ende
//
clausulen den welcken dijenvolghens ter/
manisse des voors(chreven) heere meijers e(nde) wijsdom/
me der naerbeschr(even) heeren schepenen heeft/
op gedraeghen met behoorelijcke vertijde/
nisse het bosken geleghen onder misselbroeck/
groot een sille salvo iusto in sijne regeno/
ten breeder geinsereert e(nde) ghespecificeert/
ende daer uuijt bij ordonnantie van rechte/
ontgoijt ende onteerfft sijnde soo wordt/
daerinne gegoijt ende geeerfft den not(ari)s/
festraets alhier present ende t selve accep/
terende inden naem ende ten behoeve van/
elisabeth l enfant weduwe wijlen pee/
ter van tholhuijsen ende haere kinderen/
et satis et waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram jo(ncke)[r] petrus de herc/
kenrode ende s(eigneu)[r] cornelis de berges/
hac xxi feb(ruarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer