SAL7610, Act: R°308.2-R°312.1 (154 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°308.2-R°312.1  
Act
Date: 1728-04-10

Transcription

 by 
In tegenwoordighijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den/
notaris e(nde) officiael festraets omde/
naervolghende acte notariael alhier/
wettelijck te vernuwen e(nde) te her/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden desen sesden feb(ruarii) xvii[c] acht/
entwintigh comparerende voor/
mij openbaer notaris bijden souvereijnen
//
raede van brabant geadmitteert/
te loven residerende present die/
getuijgen naergenompt francis/
stuckens in houwelijck met maria/
du prez innegesetenen van/
duijnsborgh welcken comparant/
heeft mits desen verclaert wel/
e(nde) deughdelijck ontfangen te heb/
ben uijt handen van jan/
goetseels innegesetenen van leef/
dael de somme van hondert/
vijftigh guldens courant gelt/
den pattacon a twee guldens/
en sesthien stuijvers ende alle/
meedere en mindere munte naer/
advenant voor welcke compa/
ranten
somme hij iersten com/
parant beloeft mits desen te/
gelden e(nde) te betaelen aenden/
voors(chreven) joannes goetseels present/
acceptere(nde) soo voor hem als voor/
sijne huijsvrouwe maria vander maelen/
eene rente van ses guldens
//
ende vijfthien stuijvers t jaers/
ende alsoo tegens vier guldens/
thien stuijvers par hondert/
los e(nde) vreij van alle lasten/
soo reele personele als mixte/
niettegenstaende eenighe ma(jesteij)t[s]/
placcaerten edicten oft ordonnan/
tien ter contrarie waer aen/
van alsnu voor alsdan bijden/
rentgeldere wort gederogeert/
courts nemende date deser e(nde)/
sal alsoo voor den iersten jaere/
comen te verscheijnen den/
sesden februarii xvii[c] negenen/
twintigh ende soo voorts van/
jaere te jaere tot die quijtinghe/
toe die sal moeten geschieden/
t eender reijse in munte als/
voor ende met volle rente/
dogh altijt als het den voors(chreven)/
rentgeldere gelieven sal gelo/
vende dese rente alle jaeren/
opden voors(chreven) valdagh wel ende/
loffelijck te sullen betaelen onder
//
obligatie van sijnen persoon e(nde)/
goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende ende nae/
mentlijck het vierde paert van/
seker bunder lants onbegrepen/
der maete gelegen onder duijnsborgh/
opt hertswegen velt regenoten/
vant selve vierde paert anthoen/
de raeijmaecker in twee seijden/
jan de raeijmaecker ter derdere/
e(nde) pauwel de brauwer ter vierdere/
seijden alleenelijck belast met/
eene cappitaele rente van vijftigh/
guldens courant sonder meer/
Item eene rente van drijhon/
dert guldens capitaels courant/
gelt tot laste van niclaes de/
prez cum sua sijne schoonouders/
vallende altijt te halff meert/
geaffecteert op seker huijs hoff ende/
bloeck lants gelegen tot eijseren/
regenoten de straete uijt lindael/
naer groot saeck ter eendere peeter
//
engels ende den messinck vande/
erffgenaemen hendrick gunts/
Item op een daghmael lants/
gelegen inde ses cammen re/
genoten de straete van groot/
saeck in twee seijden ende/
de goederen thielemans ter/
derdere in alles groot drij/
daghmaelen alles breeder blijcke(nde)/
inde goedenisse daervan ge/
passeert voor meijer ende/
schepenen van eijseren in/
date achthien meert 1713 onder/
teeckent de wint/
Item de hellicht van een/
bloeck lants genompt putteblock/
gelegen onder duijnsborgh re/
genoten martinus schoonejans/
martinus himble de vloet grechte/
Item de hellicht van ontrent/
een daghmael hoff oft lants gele/
gen als voor regenoten engel/
van meerbeeck in twee seijden
//
peeter van hoff ter derdere gee/
raet banterle ter vierdere seijden/
dese twee leste parceelen vercre/
gen tegens guilliam caels in/
negesetenen van etterbeke vol/
gens acte gepasseert voor den/
notaris j de wint in date lesten/
januarii xvii[c] achtentwintigh/
soo hij alhier is verclaerende/
e(nde) wat belanck d absentie van/
maria du prez huijsvrouw des/
rentgelders beloeft mits desen/
inne te brengen acte van/
aggriatie tusschen den tijt van/
een maent naest comende mits/
welcke verclaeren partijen con/
tractanten mits desen van/
wederseijts onwederoepelijck te/
constitueren een ieder thoonder/
deser ten eijnde van vernuwin/
ghe soo voor den souvereijnen/
raede van brabant de heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven
//
ende alomme elders e(nde) aldaer/
tot volbrengen van hetgene/
voors(chreven) is te consenteren in/
gewillighe condemnatie mits/
gaeders int slaen van mainmise/
decreet e(nde) herdecreet van dijen/
oft opdracht sonder voorgaende/
dagement onder submissie ende/
renuntiatie in forma actum/
binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van jacobus vander/
heijden e(nde) jan de groot als/
getuijgen aensocht de minute/
deser becleet met segel volgens/
reglement ende onderteeckent/
fran(cis)cus stuckens jan goetseels/
onderstont mij present als/
not(ari)s signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden
//
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen ende ar/
ticulen den welcken dijen vol/
gens ter maenisse des heere/
meijers ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse de goederen e(nde)/
rente inde voors(chreven) acte nota/
riael distinctelijck geinsereert/
e(nde) regenoten gespecificeert/
e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoeijt ende/
onterft sijnde soo wort daerinne/
met alle solemnitijten van/
rechts wegen gerequireert behoo/
relijck gegoeijt gevest e(nde) geerft den/
officiael van ranst present accepte/
rende inden naeme e(nde) ten behouve/
van jan goetseels e(nde) maria vander/
maelen gehuijsschen et per monitionem/
reddidit op den last der rente van/
ses guldens vijfthien stuijvers t jaers/
inde voors(chreven) acte notariael insgelijckx
//
breeder begrepen et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van gra/
ve heere van bainrieu et leij/
ens et s(eigneu)[r] cornelis de berges hac/
x[e] april 1728
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer