SAL7610, Act: R°59.2-V°61.1 (34 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°59.2-V°61.1  
Act
Date: 1727-09-04

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen degene die dese letteren sullen sien/
oft hooren lesen saluijt Wij m(ijn)heer philip/
louis baron van schore heer ende m(eeste)r hi/
acintus jacobus schouten s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh ende cornelis de berges/
schepenen der stadt loven doen condt ende/
te weten met kennisse der waerheijt dat/
alsoo s(eigneu)[r] joannes swinnen met schepene brieven/
deser stadt in date xxv[e] maii 1715 in prima/
verbonden ende verobligeert stondt aen d eerw(eerdighen)/
heeren choordeken ende canonicken van onse/
lieve vrouwe tot aerschot in eene somme van/
achthien hondert guldens salvo iusto ende om te/
comen tot vastigheijt ende betaelinghe der voors(chreven)/
somme soo sijn uijt crachte vande voorschr(even)/
schepene brieven aende voors(chreven) heeren verleent/
gheweest deser stadts opene brieven van main/
mise op de goederen des voors(chreven) verobligeerde/
De welcke oock ter behoorelijcke executie sijn/
gestelt gheweest door den bode joannes
//
van vossum ende de selve goederen in sijne/
als in ons gen(edichs) h(ee)[re] des keijsers e(nde) con(inckx) als/
hertoghe van brabant ende in deser stadts/
handen ten behoeve der h(ee)[ren] imp(etran)ten genomen/
ende signantelijck onder andere ierst ontrent/
de drije a vier boinderen soo landt als bosch/
geleghen onder rillaert regenoten s heeren/
straete oost ende suijdt die heeren cappelae/
nen van s(in)[te] peeters kercke tot loven west/
d erffgenaemen van wijlen catharina stevens/
noort hebbende de selve imp(etran)ten totte selve/
goederen behoorelijck geleijdt volghens den/
relaese in dorso der selver brieven ghestelt/
die oock opden xxviii[e] junii vanden voors(chreven) jae/
re 1715 sijn gedecreteert ende verclaert/
executoriael alvoorens den selven joannes/
swinnen daer toe was gedaeght geweest met/
condt brieven deser voors(chreven) stadt geexploicteert/
door den voors(chreven) bode volghens des selffs relaes/
inden verbaele ten volle gehouden ten eijnde van/
decreet waer toe dat wordt gerefereert ende/
mits die surraneringhe vanden voors(chreven) decreete/
ende faute van betaelinghe der voors(chreven) somme/
soo hebben die voors(chreven) h(ee)[ren] imp(etran)ten genoodtsaeckt/
gheweest mits d afflijvigheijt va(nde) voors(chreven) jo(hann)es/
swinnen te doen daeghen die erffgenaemen va(nden)/
voornoempden swinnen als naementlijck n daels/
postmeester binnen deser e(nde) n daels brouwer/
aldaer als alle de gene die hun souden willen/
draeghen als erffgenaemen van(den) meergenoempden swinnen/
respective met condt b(rieven) deser stadt voors(chreven) geex/
ploicteert door den bode vanden plas ut retulit
//
[als] bij edicte ter puijen van desen stadthuijse/
volghens den ghebode boeck van(den) i[e] schrijff/
camer waertoe dat eensgelijcx wordt gere/
fereert ten eijnde om die voors(chreven) brieven van/
mainmise anderwerff te comen sien decreteren/
ende verclaeren executoriael welcke bb(rieven)/
oock opden xxvii[e] junii lestleden mits hunder/
non comparitie nochte oppositie sijn [anderwerff] gede/
creteert e(nde) verclaert executoriael Welcken/
volghens sijn ae(nde) voors(chreven) h(ee)[ren] imp(etran)ten verleent/
gheweest voordere brieven van executo/
rien de welcke oock behoorelijck ter execu/
tie sijn gestelt gheweest door den bode/
nicolaes delacroix met affixien van billjetten/
inhoudende specificatie der panden waer/
ende wanneer de selve goederen souden ver/
cocht worden ende sijn dijenvolghens binnen/
rillaert voors(chreven) ten huijse van philip verstre/
ken herberghe aldaer gehouden twee behoore/
lijcke sitdaeghen van vierthien tot vierthien/
daeghen als eenen derden ex gratia den welc/
ken gehouden is gheweest opden xxix julii/
eensgelijcx lestleden als wanneer de voors(chreven)/
drije a vier boinderen soo landt als bosch/
ten uuijtgaen vande brandende kersse sijn ghe/
bleven aen s(eigneu)[r] carolus f vanderbeken inden/
naem ende ten behoeve van genen bij hen te/
noemen om ende voor die somme van vijff/
hondert ende twee guldens wisselgelt daer/
inne begrepen twee hooghen bij den selven
//
vander beken gestelt alles ingevolghe/
die conditie daer over gehouden bij den/
officiael essinck die alhier in originali/
beneffens de voors(chreven) bescheeden gesien in/
dese gehouden worden voor geinsereert/
welcken volghens sijn die voors(chreven) postm(eeste)r/
e(nde) n daels brauwer beneffens alle de gene/
die hun soude willen draeghen als erffgenaem/
gedaeght als naementl(ijck) die gene met nae/
me daels door den bode delacroix voors(chreven)/
e(nde) die andere alwederomme bij edicte ter/
puijen ingevolghe den voors(chreven) relaes boeck ten/
eijnde om over de voors(chreven) vercoopinghe te/
comen sien hooren interponeren den decreete/
ende goedenisse oft wel hun daer en teghens/
t opponeren ende mits alwederomme/
hunne non comparitie nochte oppositie/
soo is versocht dat voorts soude wor/
den gheprocedeert totten voors(chreven) decreete/
doen te weten dat bij ons schepenen/
voors(chreven) wel ende intlanghe oversien hebbende/
die voors(chreven) bescheeden vercoopinghe ende/
allen t gene daer uuijt ende naer is ghe/
daen procederende alsoo tot d interpo/
sitie vanden voors(chreven) decreete hebben wij/
schepenen voornoempt ter manisse des/
heere meijers daer overstaende weghens/
sijne keijserlijcke ende con(incklijcke) majesteijt
//
als hertoghe van brabant ende van/
sijn recht van naederschap vertijdende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert ende/
authoriseren bij desen allen tgene in desen/
is ghedaen gheweest ende voorts teghens/
alle degene e(nde) geactioneerde alsnu al/
noch behoorelijck voorts geroepen sijnde e(nde)/
nijet comparerende defaut ende contuma/
tie gevende ende voort proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht actie e(nde) gerech/
tigheijt hun aen e(nde) totte voors(chreven) goederen/
competerende secluderende hebben wij/
de selve aengewesen ende aen wijsen bij/
desen bij nominatie van(de) voors(chreven) vanderbeken/
jouff(rouw)[e] catharina van canterbeeck weduwe/
van wijlen martinus daels present den voors(chreven)/
officiael essinck ende die selve t haeren/
behoeve accepterende welcken volghens/
soo wordt die selve jouff(rouw)[e] daerinne met/
alle solemniteijten van rechte daer toe ghe/
requireert gegoijt ende geeerfft naer dijen/
ons was ghebleken die quitt(antie) der voldoe/
ninghe van(de) voors(chreven) coop ter somme als voor/
in date i[e] deser maendt 7bris onderteeckent/
e vanderbeken rentm(eeste)r van het voors(chreven)/
cappittel om die selve goederen bij/
haer ghebruijckt ende geprofiteert te/
worden als alle andere haere eijgene
//
ende propere goederen et satis et wa/
ras pro ut latius als inde voors(chreven) ghe/
citeerde conditien actum iiii septembris/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-03 by Jos Jonckheer