SAL7610, Act: V°220.2-R°223.1 (116 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°220.2-R°223.1  
Act
Date: 1728-02-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren/
meijer ende schepenen van loven/
naerbes(chreven) gestaen den officiael essinck/
om de voors(chreven) [naervolge(nde)] acte notariael alhier/
wettelijck te vernuwen e(nde) te her/
kennen als thoonder vande selve
//
geconstitueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden desen achtentwintighsten/
januarii xvii[c] achtentwintigh/
comparere(nde) voor mij openbaer/
not(ari)s bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert te/
loven residerende e(nde) inde presentie/
der getuijgen naergenompt s(eigneu)[r]/
arnoldus van leeuw m(eeste)r brootmaec/
ker et(ce)t(er)[a] van sijnen stiel e(nde) jo(ffrouw)[e]/
catharina van ermegem wetti/
ghe gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
deser stadt welcke comparanten/
hebben mits desen verclaert t hennen/
contentemente wel e(nde) deughde/
lijck ontfangen te hebben uijt han/
den vanden eerw(eerdigen) heere gaspar/
de laure jouffrouw anna maria/
salomon e(nde) jouffrouw dorothea/
anna peeters respective pastoir/
e(nde) hoffmeesterssen vanden grooten/
beggijnhove alhier van wegen/
den convente van jesus maria/
joseph aldaer de somme van/
drij hondert vijftigh guldens permisse
//
wisselgelt den pattacon a twee/
gul(den) ende acht stuijvers e(nde) alle andere/
soo mindere als meedere munte/
naeradvenant voor welcke somme/
de voors(chreven) gehuijsschen beloven/
mits desen te gelden e(nde) te betaelen/
eene erffelijcke rente van vier/
thien gul(den) t jaers e(nde) alsoo tegens/
den penninck xxv den voorschreven/
eerw(eerdigen) heere pastoir ende de jouffrou/
wen hoffmeesterssen voors(chreven) hier/
present ende de selve rente ten/
behouve vanden voors(chreven) convente/
acceptere(nde) los ende vrije van alle/
lasten soo reele personele als mixte/
niettegenstaende eenighe ma(jestij)t[s]/
placcaerten edicten oft ordonnan/
tien ter contrarie waeraen van/
alsnu voor alsdan bij de voors(chreven)/
gehuijsschen wort gederogeert cours/
nemende date deser ende sal alsnu/
voor den iersten jaere comen te/
verscheijnen den achtentwintighsten/
januarii xvii[c] negenentwintigh/
e(nde) soo voorts van jaere te jaere/
tot de effective quitinghe toe/
die altijt sal moeten geschieden
//
t eender reijse in munte als voor e(nde)/
met volle rente als het de voors(chreven)/
gehuijsschen gelieven sal gelovende/
dese rente alle jaeren in den/
voors(chreven) convente in handen vande/
meesterssen aldaer oft haers actie/
hebbende wel ende loffelijck te/
sullen betaelen onder obligatie/
van henne respective solidaire/
persoonen ende goederen meube/
len ende immeubelen present/
ende toecomende ende naement/
lijck seker huijs hoff ende toebe/
hoorten gestaen ende gelegen/
binnen dese stadt inde diestersche/
straete geheeten den naij saeck re/
genoten de selve straete ter/
eendere jan brulmans ter ii[e]/
ende de erffgenaemen jan moons/
ter iii[e] e(nde) iiii[e] seijde belast aenden/
grave van vertrain met twee/
gul(den) en acht stuijvers cheijns salvo/
iusto t jaers/
Item alnoch thien vierendeelen lants/
gelegen int lovenaeren velt gehee/
ten die scheijtplecke regenoten die/
vinckelstraete ter eendere de wed(uw)[e]/
vanden ad(vocaa)[t] cortois ter tweedere/
e(nde) derdere e(nde) michiel de witte ter iiii[e]
//
seijde belast met tweelff moelevaeten/
coren t jaers salvo iusto aen die/
van vlierbeeck op alle welcke/
lasten sij de voors(chreven) panden sijn/
warandere(nde) sonder meer e(nde) hen/
te competeren volgens scheij/
dinghe ende deijlinghe tegens/
henne consorten aengegaen vol/
gens acte voor mij onderges(chreven)/
not(ari)s gepasseert in date seven/
entwintighsten januarii lestleden/
hiervoor waerschap e(nde) guarrant/
belovende mitswelcke verclae/
ren partijen contractanten/
mits desen van wederseijts on/
wederoepelijck te constitueren een/
ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernuwinghe soo voor den/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven e(nde) alomme elders e(nde) aldaer/
tot volbrengen van het/
gene voors(chreven) is te consenteren/
van alsnu voor alsdan in ge/
willighe condemnatie mitsgae/
ders int slaen van beleijde tot/
assurantie der voors(chreven) rente over de/
voors(chreven) geobpignoreerde panden te/
doen e(nde) laeten depescheren decreet
//
e(nde) herdecreet van dijen alles sonder/
voorgaende dagement onder obli/
gatie submissie ende renuntiatie/
in forma actum binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van peeter van cauteren/
e(nde) jan truijens innegesetenen/
borgeren deser stadt als getuijgen/
aensocht de minute deser becleet/
met segel volgens reglement/
ende onderteeckent arnoldus/
van leeuw catharina van er/
megem g(aspar) de laure pastoir/
begginalii majoris a(nna) m(aria) salomon/
m a keijaerts d(orothea) a(nna) peeters et a/
me notario onderstont quod attestor/
signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen consentere(nde)/
als inde selve coram jo(ncke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bainrieu/
e(nde) leijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
hac xi[e] feb(ruarii) 1728
Contributorspieter-jan lahaye , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [in de marge V°221]
Date: 1730-02-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij manuale/
quittantie be/
cleet met segel/
van ses stuijv(ers)/
in date 26 jan(uarii)/
1730 dat dese/
tegenstaende/
rente van/
thien guldens/
t jaers met/
de verloopen/
dijer is geque/
ten door s(eigneu)[r]/
arnoldus van/
leeuw cum sua/
aen de oversten/
van groot/
beggijnhoff/
dese constitutie/
briven geteec/
kent hebbende/
quare vacat/
hac 10 feb(ruarii) 1730
Contributorspieter-jan lahaye , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-20 by kristiaan magnus