SAL7610, Act: V°285.2-V°288.1 (145 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°285.2-V°288.1  
Act
Date: 1728-04-03

Transcription

2017-09-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te/
noemen gestaen den not(ari)s e(nde) officiael/
festraets om de naervolghende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen tweeden/
feb(ruarii) xvii[c] achtentwintigh compa/
rere(nde) voor mij openbaer notaris/
bijden souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert te loven residerende
//
e(nde) inde presentie der getuijgen naer/
genompt den eersaemen machiel/
vande plas in houwelijck met joanna/
parijs gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
van savetem e(nde) wat belanckt/
d absentie van sijne voors(chreven) huijsvrouw/
belaest mits desen tot hetgene/
naerbes(chreven) inne te brengen acte/
van aggriatie e(nde) dat binnen/
den tijt van vierthien naest/
comende dagen welcken compa/
rant heeft verclaert soo hij doet/
bij desen van opden sevensten/
maii vanden jaere xvii[c] sesentwin/
tigh wel e(nde) deughdelijck ontfangen/
te hebben uijt handen van/
joannes goedtseels ende maria/
vander maelen wettighe gehuijsschen/
innegesetenen vanden dorpe van/
leefdael de somme van twee/
hondert guldens courant gelt/
den pattacon a twee guldens ses/
thien stuijvers e(nde) andere soo/
mindere als meedere munte naer/
advenant ter saecke vant welck/
belaest hij iersten comparant
//
mits desen te gelden e(nde) te/
betaelen aenden voors(chreven) goetseels/
present e(nde) accepterende soo voor/
hem als voor sijne voorschreven/
huijsvrouw eene rente van thien/
guldens t jaers soo nochtants/
hij betaelde opden precisen/
valdagh oft ses weken daernaer/
soo sal den selven gestaen mits/
jaerelijckx betaelende negen gul(den)s/
los e(nde) vreij van alle lasten/
soo reele personele als mixte/
niettegenstaende sijne ma(jestij)t[s] placcaer/
ten edicten oft ordonnantien ter/
contrarie waeraen van alsnu/
voor alsdan bijden iersten/
comparant wort gederogeert/
bij desen cours genomen hebbende/
7[a] maii xvii[c] sessenentwintigh/
voors(chreven) ende waer van het/
ierste jaer alreede is verschenen/
7[a] maii xvii[c] sevenentwintigh/
ende soo vervolgens van jaere/
te jaere tot die effective quijtinghe/
toe die sal moeten geschieden/
t eender reijse in munte als voor/
e(nde) met volle rente dogh altijt/
als het den iersten comparant
//
gelieven sal gelovende hij rent/
geldere dese rente alle jaeren/
aende voors(chreven) acceptanten oft hens/
actie hebbende binnen leefdael/
wel ende loffelijck te sullen be/
taelen onder obligatie van sijnen/
persoon e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
e(nde) naementlijck daervoor ver/
bindende e(nde) verobligerende/
eene rente van twee hondert/
guldens capitaels staende tot laste/
van engel parijs geaffecteert/
op sijn huijs tot vossum rege/
noten de straete leijdende naer/
tervueren ter i[e] de tweelff apostelen/
tot brussel ter ii[e] d erffgenaemen/
sommareijn ter iii[e] seijde hen/
competere(nde) volgens scheijdinghe/
e(nde) deijlinghe gepasseert voor/
schepenen der heerelijckhijt van/
vossum in date tweeden januarii/
1704 onderteeckent e bosch alhier/
bij copije authenticq gesien/
Item huijs e(nde) hoff groot saemen/
een halff bunder gelegen onder
//
de parochie van savetem regeno/
ten s heere straete naer erps/
ter i[e] guilliam vander maelen/
ter ii[e] peeter cloots ter iii[e] ende/
guilliam de smet ter iiii[e] waran/
derende de voors(chreven) rente voor/
vrije eijgen ende onbelast e(nde)/
het voors(chreven) huijs niet anders belast/
als met s heeren cleijnen cheijns/
hiervoor waerschap e(nde) guar/
rant belovende verclaerende/
partijen contractanten alle het/
gene voors(chreven) is te houden voor/
goet vast ende van weerde/
hiertoe constituere(nde) een ieder/
thoonder deser ten eijnde van ver/
nuwinghe soo voor den souvereij/
nen [raede] van brabant de heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
ende alomme elders e(nde) aldaer/
tot volbrengen van hetgene/
voors(chreven) is te consenteren in ge/
willighe condemnatie parate/
e(nde) reele executie mitsgaeders int/
slaen van mainmise decreet e(nde)/
herdecreet van dijen ofte opdraght/
ten geliefte der renthefferen sonder
//
eenigh voorgaende dagement/
onder submissie ende renuntiatie/
in forma Actum binnen leefdael/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van engel vander maelen e(nde)/
georgius hendricus stas als getuij/
gen aensocht aldus de minu/
te deser becleet met segel volgens/
reglement bijden comparant/
e(nde) acceptant beneffens mij not(ari)s/
onderteeckent signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
den welcken dijen volgens ter/
maenisse des heere meijers e(nde)/
wijsdomme der naerbeschreven/
heeren schepenen heeft opgedra/
gen met behoorelijcke verteijge/
nisse de rente e(nde) huijs appendentie/
ende dependentie van dijen inde/
voors(chreven) acte notariael breeder ge/
insereert e(nde) regenoten gespecificeert
//
e(nde) daeruijt bij ordonnantie van/
rechte ontgoeijt e(nde) onterft sijnde/
soo wort daerinne behoorelijck/
gegoeijt gevest e(nde) geerft den/
officiael van ranst present accep/
tere(nde) inden naeme e(nde) ten behouve/
van jan goetseels e(nde) maria/
vander maelen gehuijsschen et/
per monitionem reddedit opden/
last eender rente van thien/
guldens t jaers ende in cas van/
precise betaelinghe oft uijtterlijck/
sesse weken naer den valdagh/
negen guldens t jaers et satis et/
waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram jo(ncke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost/
et s(eigneu)[r] cornelis de berges hac iii[e]/
april 1728
Contributorspieter-jan lahaye , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer