SAL7611, Act: R°80.1-V°80.1 (30 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°80.1-V°80.1  
Act

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren/
president schepenen in d absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
te naer te noemen gestaen den officiael/
van ranst denwelcken uijt crachte/
ende naer vermogen van sekere publicque/
conditien gehouden [door den notaris debecker] binnen huldenbergh/
ten huijse van jan de casmeijer den ii[e]/
september 1727 ter instantie van albert/
delhaize ende uijt crachte vande onwe/
deroepelijcke procuratie bij dez(en) voorschreven/
transportant gegeven ende alhier bij copije/
authentiecq gesien ende gebleken heeft/
dienvolgens den voors(chreven) geconstitueerden/
mits d ordonnantie van rechten opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse in handen/
des voors(chreven) heeren president schepenen/
seker huijs mette schuere stallinge/
ende andere edificien daervan dependere(nde)/
soo e(nde) gelijck de selve gestaen e(nde) gelegen/
sijn binnen huldenbergh regenoten de straete/
van voor ter eenre den stal vanden huijse/
s(in)[t] jooris gaende rechte linie door tot ae(nde)/
muer van het kerckhoff ter derdere vrije/
eijgen e(nde) onbelast goet/
Item eenen hoff groot achtenviertigh/
roeden [regenoten] erffgenaemen wijlen d heer van/
cauwenhoven ter eenre de langestraete
//
gaende van loven naer huldenbergh/
ter tweedre de kerckstraete ter iii[e]/
gemeijnelijck genoempt den heijt belast/
met ontrent twee gul(den)s e(nde) thien stuijvers/
sjaers aende kercke aldaer indien gevonden/
wort daerop geaffecteert te sijn soo e(nde)/
gelijck de selve goederen gebleven sijn/
aen christoffel janssens opden ii[e] september 1727/
voor de somme van sesse hondert sessen/
vijftigh guldens courant vierthien gestelde/
hooghen stomme [thoogen] notaris loon stuijvergelt/
et(ceter)[a] dusvolgens ter manisse des heeren/
president schepenen e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen den voors(chreven)/
transportant uijt de voors(chreven) goederen/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo is inde selve behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft den voors(chreven) christoffel janssens/
[e(nde) petronella coppens gehuijsschen] present alhier den procureur fizenne/
e(nde) ten behoeve van hem janssens [itaque] sijne erff/
genaemen ofte actie hebbe(nde) accepterende/
et satis et waras prout latius inde voors(chreven)/
conditien van vercoopinge die alhier worden/
gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
obliga(ndo) submitte(ndo) ac renuntia(ndo) in forma/
coram eisdem eodem
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator