SAL7612, Act: R°117.1-R°119.1 (57 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°117.1-R°119.1  
Act
Date: 1729-11-18

Transcription

 by 
In teghenwoordigheijt des h(e)[ren] sche/
penen van loven naer te noemen ghe/
staen den officiael van ranst om die/
naervolghende acte notariael alhier/
te vernieuwen ende t herkennen als/
thoonder vande selve gheconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne ge/
insereert heeft t selve ghedaen als/
volght Op heden xiiii augusti 1729/
voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die ge/
tuijghen naergenoempt compareer/
den peeter mertens ende catharina/
bosmans gehuijsschen innegesetene van/
bierbeeck de welcke kennen ont/
fanghen te hebben van guilliam aerts/
tot blanden de somme van twee hon/
dert vijfftigh g(u)ld(ens) wissel gelt den/
schellinck tot sesse stuijvers ende soo/
naer advenant van alle hoogere spe/
cien dienende desen voor quittantie/
ende obligatie ter saecke van welcke/
somme sij ende ieder int besonder/
geloven te gelden ende te betaelen ten
//
behoeve vanden voorschr(even) aerts ende/
clara van salm gehuijsschen present/
ende accepterende eene erffelijcke/
rente van thien guldens sjaers ten/
penninck xxv jaerelijcx op date/
deser te verschijnen los ende liber/
van alle lasten ende exactien t sij x[e]/
xx[e] mindere ofte meerdere pennin/
ghen beden subsidien contributien in/
gevalle ende van alle andere ige/
welcke impositien goedaenigh ende/
van wat nature die souden mogen/
wesen niettegenstaende eenighe/
placcaerten oft uuijtsendingen/
ter contrarie aende welcke de/
comparanten derogeren mits/
desen ende soo voorts van jaere/
te jaere in gelde alsdan loopende/
cours hebbende tot die effective/
quijtinghe toe die altoos sal mo/
ghen gescheeden tweemael met hon/
dert guldens ende eens met vijff/
tigh guldens in wissel gelt als voor
//
ende den proportionelen interest/
van het loopende jaer obligerende/
tot asseurantie soo vande capitaelen/
als jaerelijcxen interest hunne/
respective persoenen ende goederen/
meubelen ende immeubelen present/
ende toecomende ider int besonder/
ende den eenen voor al ende alsoo soli/
dairelijck ende naementlijck seker/
huijs hoff schuere block lants ende/
appendentien groot ontrent een halff/
bunder onbegrepen der maete gele/
gen op den brempt tot bierbeeck/
regenoten jo(ncke)[r] de heredia nu sijne/
representanten ter i[e] ende ii[e] de/
gemeijnte van vooren ter iii[e] ende/
joannes goffart ter iiii[e] sijden bij/
de comparanten vercreghen teghens/
het clooster vande swerte susters/
binnen dese stadt loven in executie/
van hunnen t weghen gedreven ten/
laste van joanna mahumville we/
duwe van arnoldus de bee soo/
soo in eijgen naeme als in qualiteijt
//
van moeder ende momboiresse van/
haere kinderen den lesten sitdagh op den/
xxvii[e] julii lestleden niet belast ten waere/
met s heeren chijns des niet wordt geloofft/
ende waer van de goedenisse ten/
eersten sal geschieden ten eijnde van affec/
tatie deser ende welck huijs de compa/
ranten hun verbinden altijt te houden/
in goeden staet met gelofte van ter ma/
nisse des rentheffers naerdere hijpote/
que te stellen onder obligatie als voor/
constituerende dijen volghens allen/
thoonder deser ofte dobbel authenti/
que om te compareren voor heeren/
meijer ende schepenen deser stadt/
weth van bierbeeck ende elders des/
behoorende om aldaer te consenteren/
inde affectatie der voors(chreven) rente ten coste/
der comparanten soo bij mainmisse/
met decreet ende anderwerff decreet/
dijer als opdracht mitsgaeders in/
condemnatie voluntair te decreteren/
oock inden souvereijnen raede van/
brabant sonder voorgaende dagement/
aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter pre
//
sentie van s(eigneu)r eduardus essinck/
ende van dionijs de buck getuij/
gen hier toe aensocht sijnde d origi/
nele minute deser becleedt met den/
behoorelijcken segel onderteeckent met/
het merck van peeter mertens in forme/
van een cruijs nijet connende schrijven/
catharina bosmans gillam aerts/
e(duardus) essinck testis 1729 met het marck/
van dionijs de buck in forme als/
voor nijet connende schrijven et a me/
notario quod attestor sig(natum) j a durij/
not(ariu)s 1729 Aldus vernieuwt ende/
herkent die voorschr(even) acte notariael/
bij den voornoempden gheconstitueer/
den in alle ende iegewelcke haere/
poincten ende clausulen coram jo(ncke)[r]/
wilhelmus van bemmel ende s(eigneu)[r] cor/
nelis de berges hac xviii november/
1729
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris