SAL7612, Act: R°185.2-R°187.1 (82 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°185.2-R°187.1  
Act
Date: 1730-01-24

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Alle degene die dese letteren sullen sien/
oft hooren lesen saluijt mij jo(ncke)[r] albert van/
winghe jo(ncke)[r] gilbert joseph van braine jo(ncke)[r]/
wilhelmus van bemmel ende s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen der stadt loven/
doen condt ende te weten met kennisse der/
waerheijt dat alsoo jacobus verbelen inne/
gesetenen van herent uijt crachte ende naer/
vermoghen van vernieuwde e(nde) gesententieerde/
acte notariael in date xxx junii 1729/
geregistreert in prima verbonden ende/
verobligeert stont aen s(eigneu)[r] paulus brugh/
mans in eene somme van hondert ende
//
achtenseventigh guldens thien st(uijver)s salvo/
iusto ter saecke van welcke vernieuwde/
de ende gesententieerde acte aen s(eigneu)[r] paulus/
brughmans [...] sijn verleent gheweest om te/
comen tot vastigheijt e(nde) betaelinghe der/
voors(chreven) somme Deser stadts opene brieven van/
mainmise opdie goederen des voors(chreven) verob/
ligeerde die welcke oock behoorelijck ter/
executie sijn gestelt geweest door den boode/
joannes franciscus ramlo die de selve/
goederen in sijne als in ons gen(edichs) h(e)[re] des keij/
sers e(nde) con(inck) als hertoghe van brabant ende/
in deser stadts handen genomen heeft ende/
signantel(ijck) het ghebouw van het huijs ende/
schuere boomen ende andere plantagien staen/
de rontsom het huijs ende landt waerinne/
den voors(chreven) verobligeerde is woonachtigh ghe/
staen binnen herent hebbende den voors(chreven) s(eigneu)[r]/
paulus brughmans tot allen tselve behoore/
lijck geleijdt volghens den relaese in dorso/
der selver brieven gestelt die oock op den/
xxiii[e] julii va(nde) voorleden jaere 1729 sijn/
gedecreteert e(nde) verclaert executoriael/
al voorens den meerghenoempden jacobus/
verbelen daer toe was gedaeght gheweest/
met condt brieven deser stadt geexploic/
teert door den voors(chreven) bode ramlo ut retulit/
ende alsoo mits sijne non comparite nochte/
oppositie welcken volghens sijn ae(nde) voors(chreven) s(eigneu)[r]/
paulus brughmans verleent gheweest
//
voordere brieven van executorien de/
welcke oock behoorelijck ter executie sijn/
gestelt [gheweest] door den voors(chreven) bode ramlo met/
affixie van billjetten in houdende specifica/
tie vanden pandt plaetse waer e(nde) wannier/
den selven soude vercocht worden ende sijn/
dijen volghens binnen herent voors(chreven) ten huijse/
van anthoon van meensel herberghe aldaer/
gehouden twee behoorelijcke sitdaeghen van/
vierthien tot vierthien daeghen waer van den/
lesten is gheweest opden erststen augustii eens/
gelijcx lestleden alswanneer het voors(chreven) ghebouw/
van het huijs schuere boomen e(nde) andere planta/
gien ten uijtgaen vande brandende kersse is/
ghebleven ae(nde) voors(chreven) brughmans om e(nde) voor de/
somme van hondert e(nde) vijfftich guldens in couranten/
gelde alles achtervolghens die conditie daer/
over gehouden bijden officiael essinck die alhier/
in originali beneffens die voors(chreven) bescheeden in/
desen gehouden worden voor geinsereert welc/
ken volghens is den voors(chreven) verbelen anderwerff/
gedaeght op segel van twee st(uijver)s door den voors(chreven)/
bode ramlo ingevolghe het relaes ae(nde) selven ge/
laeten ten eijnde om te comen sien e(nde) hooren over/
die voors(chreven) vercoopinghe t interponeren den de/
creete ende goedenisse ende mits die oppositie/
weghens den voors(chreven) verbelen ghedaen ter acten/
van(den) xxiii augustii voors(chreven) in welcke saecke soo/
verre is gheprocedeert gheweest als dat/
bij vonnisse der voors(chreven) h(e)[re(n)] schepenen in date
//
xiiii deser loopende maendt januarii voors(chreven)/
is ghewesen mits geene voldoeninghe va(nde) vonnisse/
de date va(nden) vierden januarii 1730 decrete/
rende de pene daer bij gecommuneert et(cetera) e(nde) alsoo/
gepermitteert ae(nde) voors(chreven) brughmans .../
te procederen totte goedenisse soo is versocht/
dat voorts soude worden gheprocedeert totten/
voorschr(even) decreete e(nde) goedenisse doen te weten/
dat bij ons schepenen voors(chreven) veel ende int lan/
ghe oversien hebbende die voors(chreven) bescheeden/
vercoopinghe conditie ende allen tgene daer/
uijt ende naer is gevolght procederende al/
soo tot d interpositie vanden voors(chreven) decreete/
hebben wij schepenen voornoempt ter manisse/
des heere meijers daer overstaende .../
weghens sijne voorsch(reven) keijs(erlijcken) e(nde) con(incklijcken) ma(jesteij)t als/
hertoghe van brabant ende van sijn recht/
van naederschap vertijdende bij onsen von/
nisse geauthoriseert e(nde) authoriseren bij/
desen allen t gene in desen is gedaen ghe/
weest e(nde) voorts teghens alle degene ende/
den geactioneerden alsnu alnoch behoore/
lijck voorts geroepen sijnde ende nijet/
comparerende default ende contumatie/
gevende ende voort proffijt van dijen hun/
van alsulcken recht actie e(nde) gerechtigheijt/
hun aen ende totten voors(chreven) huijse schuere/
boomen e(nde) andere plantagien competere(nde) seclu/
derende hebben wij allen tselve aengewesen
//
ende aenwijsen bij desen ae(nde) s(eigneu)[r] paulus/
brughmans ende dijenvolghens soo wordt/
den selven brughmans [alhier present] daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerfft et satis et waras pro/
ut latius als inde voornoempde conditie/
actum xxiiii januarii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris