SAL7612, Act: R°207.1-V°210.1 (91 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°207.1-V°210.1  
Act
Date: 1730-02-09

Transcription

2020-01-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den not(ari)s e(nde) officiael festraets/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen 30[e] januarii 1730 voor/
mij openbaer not(ari)s bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt com-/
parerende guilliam gijselinx,/
e(nde) maria janssens gehuijsschen in-/
negesetenen van rotselaer welcke/
comparanten hebben mits desen/
t'hennen contentemente ver-/
claert ontfangen te hebben uijt/
handen van heer e(nde) m(eeste)[r] andreas/
josephus peeters als rentm(eeste)[r] der/
fondatie van wijlen den heere
//
doctor t'sestigh binnen dese uni-/
versitijt loven de somme van/
hondert vijfftigh guldens wisselgelt,/
den schellinck a ses stuijvers/
den pattacon à twee guldens/
acht stuijvers ende soo voorts/
van alle mindere e(nde) meedere/
specien naeradvenant dienende/
dese voor quittantie, ter saecke/
van welcke somme de compa-/
ranten hebben mits desen saemen/
ende ieder int particulier/
verclaert te gelden ende te/
betaelen ten behouve vande/
vors(chreven) fondatie eene rente/
van seven guldens thien stuijvers/
courant gelt t'jaers ten penninck/
(twint)tigh onder reserve nochtans sij/
betaelden op elcken valdagh/
oft uijtterlijck sesse weken daer/
naer, soo sullen sij gestaen mits/
betaelende ten penninck xxv/
e(nde) alsoo t'jaers sesse guldens courant
//
den voors(chreven) heer e(nde) m(eeste)[r] andreas/
josephus peeters hier present/
e(nde) dese rente ten behouve als/
voor acceptere(nde), cours nemende/
date deser, e(nde) voor het ierste/
jaer te verscheijnen dertighsten/
januarii 1731 ende soo voorts van/
jaere te jaere tot die effective/
quitinghe toe, die sal moeten/
geschieden t'eender reijse in/
munte van wisselgelt als voor/
e(nde) met volle rente altijt als/
het de rentgelderen gelieven/
sal, gelovende dese rente opden/
voet voors(chreven) binnen dese stadt/
wissele van loven alle jaeren/
wel e(nde) loffelijck te sullen betaelen/
onder obligatie van henne respective/
solidaire persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecomende, oock los/
e(nde) vrij van alle lasten soo reele/
personele als mixte niettegen-/
staende eenighe ma(jesteij)[ts] placcaerten
//
edicten oft ordonnantien ter/
contrarie waeraen van alsnu/
voor alsdan bij die compa-/
ranten wort gederogeert mits/
desen, e(nde) naementlijck daer voor/
specialijck verobligerende ende/
oppignorere(nde) de goederen naerbes(chreven)/
Ierst huijs e(nde) hoff stalle ende/
schuere groot der maete onbe-/
grepen een daghmael gestaen/
e(nde) gelegen tot rotselaer regenoten/
de herberghe straete ter i[e] ca-/
rel vanden panhuijse ter ii[e] de/
pastorije goet ter iii[e] de straete/
loopende naer de kercke ter/
iiii[e] seijde/
Item een daghmael lants ge-/
legen aende herberghe straete re-/
genooten de straete loopende/
naer het cappelleken ter i[e], jouff(rouw)[e]/
lefebvre ter ii[e], hendrick gijselinckx/
ter iii[e] seijde alle gelegen onder/
rotselaer aende tweede comparante
//
competerende uijt den hoofde van/
haeren vaeder aengegaen beneffens/
sijne consorten voor de not(ari)s/
w straeten opden elffsten maii/
xvii[c] twelff/
Item de hellicht van een/
bunder bosch gelegen opden/
hauwaertschen bergh waer van/
de wederhellicht is competerende/
aen d'erffgenaemen oft represen-/
tanten wijlen s(eigneu)[r] van neten/
Item e(nde) finalijck een daghmael/
broeckx gelegen tot hauwaert/
voors(chreven) regenooten de motte/
et(ce)t(er)a insgelijckx aende tweede/
comparante competere(nde) uijt crachte/
vande voorgeciteerde scheijdin-/
ghe e(nde) deijlinghe alle de voors(chreven)/
panden niet voorders belast als/
met s'heeren chijns ende/
rechte van gronde, voor de/
meerest waerschap e(nde) guarrant/
gelovende mits desen consentere(nde)/
over alle de voors(chreven) panden int
//
int slaen van mainmise ende/
int decreet van dijen oft affec-/
tatie bij opdracht hier toe con-/
stituere(nde) sij comparanten mits/
desen hinc inde onwederoepe-/
lijck een ieder thoonder deser/
ten eijnde van vernuwinghe/
soo inden souvereijnen raede/
van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven ende/
alomme elders e(nde) aldaer den ge-/
breckelijcken van hen te con-/
senteren in gewillighe condem-/
natie e(nde) naementlijck die com-/
paranten int slaen van main-/
mise e(nde) int decreet van dijen/
oft affectatie bij opdracht als/
voor sonder dagement onder/
submissie ende renuntiatie/
in forma actum loven ten tijde/
voors(chreven) present s(eigneu)[r] henricus ren-/
ders e(nde) s(eigneu)[r] joannes goossens getuijgen/
aensocht, de minute deser is be-/
cleet met segel volgens reglement
//
onderteeckent gilliam gijselinckx/
a j peeters maria janssens/
et a me notario Onderstondt/
quod attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) fes-/
traets not(ariu)s pub(licu)s 1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voorsc(hreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
den welcken dijen volgens ter/
maenisse des lieutenants meijers/
mits d'absentie des heere meij-/
ers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraegen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de hellight van een bunder bosch/
e(nde) daghmael broeckx gelegen onder/
den dorpe van hauwaert inde/
voors(chreven) acte notariael bijde bree-/
der geinsereert e(nde) regenoten/
gespecificieert e(nde) daer uijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo wort daerinne
//
behoorelijck gegoijt gevest e(nde) ge-/
erft den officiael van ranst pre-/
sent accepterende inden naeme/
e(nde) ten behouve van(de) fondatie van(den)/
heere doctor t'sestigh e(nde) per monitionem/
reddidit op den last der rente/
van seven guldens thien stuijvers/
t'jaers inde voors(chreven) acte notariael/
insgelijckx breeder geinsereert alles/
nochtans sonder prejuditie der main-/
mise uijt crachte deser e(nde) tot/
meerder vastighijt deser rente ende/
te verscheijne verloopen op de/
andere panden inde meergeseijde/
acte notariael [vermelt] gelegen tot rotse-/
laer gedepescheert et satis et/
waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram s(eigneu)[r] joannes van/
arenbergh et s(eigneu)[r] cornelis de ber-/
ges hac viiii feb(ruarii) 1730
ContributorsMarika Ceunen , kristiaan magnus , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris