SAL7612, Act: R°324.2-R°326.1 (137 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°324.2-R°326.1  
Act
Date: 1730-05-11

Transcription

2016-12-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepe/
nen van loven naer te noemen gestaen/
den off(iae)[l] van ranst omde naervolgende acte/
..... alhier te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den sesden meert/
1730 compareerde voor borgemeesteren/
e(nde) schepenen der stadt e(nde) lande van/
aerschot wauterius de becker innewoon/
der van aerschot denwelcken met consent/
e(nde) overstaen vande eerw(eerdighen) h(ee)re potvin ende
//
e(nde) h(ee)re commines canonincken ende/
proviseurs vande cathedrale kercke van/
onse lieve vrauwe binnen aerschot/
bekent ontfangen te hebben uijt handen/
van s(eigneu)[r] joannes borrens als teghenwordig/
dienende kerckmeester vande voors(chreven)/
kercke eene somme van drij hondert/
guldens loopende gelt den schellinck/
tot seven stuijvers ende d andere specien/
naeradvenant te rekenen waer vooren/
hij comparant aende voors(chreven) kercke/
jaerelijcx geloeft te gelden e(nde) te betaelen/
eene rente van derthien guldens thien/
stuijvers a rato van vier guldens thien/
stuijvers parcento e(nde) ingevalle precie(s)/
vierthien daeghen naer den valdagh sal/
comen te betaelen sal alsdan volstaen/
met twelff guldens a rathe van vier/
parcento vallende de selve rente/
jaerelijcx den sesden meert waer van/
den sesden meert 1700 eenendertigh/
den iersten valdagh wesen sal los e(nde)/
vreij van alle laesten soo van x[e] xx[e]/
40[e] mindere ofte meerdere penn(ingen) soo e(nde)/
gelijck van hoffs weghens sal worden/
geimputeert e(nde) soo voorts van jaere/
tot jaere totte reele quijtinge toe/
die sal moeten geschieden t eender
//
reijse altijdt met cost van brieven/
pontpenn(ingen) mainmise in cas van beseth/
met gelofte vande jaerelijcxe betaelinge/
wel ende loffelijck te doen t elcken/
verscheijnenden termijn als schult met/
recht verwonnen waer vooren v(er)obli/
geert hij comparant sijnen persoon e(nde)/
goederen soo meublier als immeublier/
present e(nde) toecomende e(nde) naementlijck/
tot vastigheijt e(nde) hijpotecque der selver/
rente is opdraege(nde) e(nde) affectere(nde) Ierst/
eenen dries gelegen te rampsel onder/
herssel groot ontrent een halff boinder/
regenoten de straet gaende naer meirbeeck/
oost p(ete)[r] jacobus weest d erfgenaemen/
jan epoel suijt den selven e(nde) d erfgenae/
men jacob crijnen noort Item de/
hellicht van seecker huijsch waer van de/
ander hellicht is competerende aende/
erfgenaemen jacob crijnen e(nde) ontrent/
de ses dachmaelen lants daer aen gelegen/
waer van d erfgenaemen jacob crijnen/
competeert een dachmael van de ses/
regenoten de straet naer meirbeeck oost/
p(ete)[r] jacobs suijt gommer van dijck/
weest de berghe straet noort warandere(nde)/
de voors(chreven) gronden van erfven op s heeren/
chijns ende rechten van den gronde e(nde) op
//
eene rente van hondert gull(dens) aenden/
armen van oisterwijck welcke rente/
den voors(chreven) geloeft met dese penninghe in/
stantelijck te quijten waer vooren ver/
obligere(nde) sijnen persoon ende goederen als/
voor ende nu voortaen opde voors(chreven)/
rente van drij hondert guldens cappitaels/
die de voors(chreven) kercke daerop los ende/
vrij is behoudende constituerende ten/
dijen effecte onwederoepelijck mits desen/
n n n ende alle thoonders deser om/
het gene voors(chreven) is te vernieuwen e(nde) te/
herkennen soo in den souverijnen raede/
van brabant loven aerschot herssel ofte/
alomme elders daer het van noode wesen/
sal te geschieden om de voors(chreven) panden/
voor de voors(chreven) rente wettelijck te/
affecteren e(nde) te realiseren mede con/
sentere(nde) in het slaen der mainmise mede/
in het decreet ende herdecreet vande heeren/
schepenen der stadt loven daer over/
te geven tot volcomen vastigheijt e(nde)/
affectatie der selver rente sonder/
voorgae(nde) dagement obl submitt(antem) ac/
renunt(iantem) prout in amplissima forma/
Hier waeren over hobren? borgemeester/
imbrechts clerens oeij werckx schepenen/
e(nde) onderteeckent e vanderveken s(ecretar)[is]
//
Onderstont concordantiam attestor cum suo/
originali attestor signatum e vander/
beken s(ecretar)[is] Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(cke)[r] albert francois van winghe/
e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
hac 11[a] maii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-27 by Jos Jonckheer