SAL7612, Act: R°36.2-V°39.1 (18 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°36.2-V°39.1  
Act
Date: 1729-07-29

Transcription

2020-01-10 by pieter-jan lahaye
Allen degene die dese letteren
//
sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jo(ncke)[r] francois van winghe/
jo(ncke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van bainrieu et leijens ... e(nde)/
m(eeste)[r] hiachintus jacobus schouten et/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
der stadt loven doen cont e(nde) te/
weten met kenisse der waerheijt/
dat alsoo lambrecht smets e(nde) maria/
schoonsetters gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
vanden dorpe van thilt met/
schepene briven in date iii[e] augusti/
1717 in prima verbonden ende/
verobligeert stonden aende eerw(eerdighen)/
heeren proviseurs e(nde) president/
der fondatien vincentius e(nde) heijl/
wigis bertheijns geincorporeert/
int collegie van atrecht binnen/
dese stadt e(nde) universitijt loven/
nu eene rente van twintigh gul(dens)/
t jaers wisselgelt verschenen was/
voor diversche jaeren e(nde) om te/
comen tot naedere vastighijt der/
selve rente e(nde) verloopen dijer soo/
sijn uijt crachte vande voors(chreven)/
schepene briven aende voors(chreven) heeren/
proviseurs e(nde) president verleent/
geweest deser stadt opene briven/
van mainmisse opde goederen der/
voors(chreven) verobligeerde de welcke/
oock behoorelijck ter executie sijn
//
gestelt geweest door den bode/
leonardus vanden plas ... [franciscus dirix]/
... e(nde) de selve goederen in sijne/
als in ons gen(edichs) heeren des keijsers/
e(nde) coninckx als hertoghe van bra/
bant e(nde) in deser stadthouder/
ten behouve vande voors(chreven) heeren/
impetranten genomen ende sig/
nantelijck/
[1] Ierst het sesde paert in een bloeck lants/
groot drij daghmaelen gelegen onder/
thilt regenoten de straete in drij/
seijden/
[2] Item het sesde in drij sillen lants/
sijnde een bloeck bij het bosch velt rege/
noten het selve velt in twee seijden/
de blere straet ter iii[e] eloij van/
craesbeeck ter iiii[e] seijde/
[3] Item de hellicht in huijs e(nde) hoff groot/
een daghmael onder thilt gelegen rege/
noten den grooten bergh in drij seijden/
gaspar van bilse/
[4] Item eenen bempt groot een bunder/
regenoten het traelens in drij seijden e(nde)/
de motte ter andere/
[5] Item het sesde in een halff bunder bosch/
genompt den elsen bosch regenoten/
het kercke boender jan bullens e(nde) peeter/
beken
//
[6] Item een daghm(ael) een halff bosch rege/
noten de rietstraete e(nde) den prins van/
oranien nu lant/
[7] Item een daghmael lants regenoten/
de kercke van s(in)[te] mertens thilt noort/
niclaes bergh west e(nde) suijt/
[8] item het sesde in drij daghmaelen/
lants aldaer regenoten de persse ende/
den wintmoelen van thilt hebbende/
de selve heeren impetranten oock tot/
de selve goederen behoorelijck geleijt/
volgens den relaese in pede der selve/
briven gestelt die oock op den sevensten/
maii 1729 mits geene comparitie nochte/
oppositie anderwerff sijn gedecreteert geweest/
e(nde) verclaert executoriael tot welck/
anderwerff decreet de voors(chreven) verobligeerde/
alvoorens sijn gedaeght geweest met/
cont briven deser stadt geexploicteert/
door den bode leonardus vande plas/
welcken volgens sijn aende voors(chreven) heeren/
impetranten verleent geweest voordere/
briven van executorien de welcke/
oock behoorelijck ter executie sijn ge/
stelt geweest door den voors(chreven) bode/
leonardus vande plas met assignen/
van billetten in houdende specificatie/
van panden waer e(nde) wanneer de/
selve sauden vercoght worden ende/
sijn dijer volgens e(nde) sijn dijen volgens/
binnen den dorpe van thilt ten huijse/
van gillis van caubergh herbergier
//
aldaer gehouden twee behoorelijcke sitdagen/
van vierthien tot verthien dagen/
waervan den lesten is geweest/
den 24 maii lestleden alswanneer alle/
de voors(chreven) panden hier voorens breeder/
gespecificeert ten uijtganck der bran/
dende kersse sijn gebleven aen den bode/
leonardus vande plas saemen voor/
de somme van drij hondert guldens/
ende een hooge soo voor hem als voor/
degene bij hem te nomineren/
alles ingevolghe de publiecke conditien/
daerover gehouden bijden officiael/
festraets die alhier in originali gesien/
worden gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert welcken volgens sijn/
al wederom de voors(chreven) verobligeerde ge/
daeght door den voors(chreven) bode leonardus/
vande plas ut iterum hic retulit om/
over de voors(cheven) vercoopinghe te comen/
sien hooren interponeren den decrete/
e(nde) goedenisse oft wel hen daer tegens/
te opponeren e(nde) mits hender non com/
paritie nochte oppositie soo is versocht/
dat voorts saude worden geprocedeert tot/
den voors(chreven) decrete daer te weten/
dat bij ons schepenen boven genompt/
wel ende int lanck oversien hebbende/
die voors(chreven) bescheeden vercoopinghe/
e(nde) alle het gene daer uijt e(nde) naer is/
gevolght procedere(nde) alsoo tot d interpo/
sitie vanden voors(chreven) decrete hebben
//
wij schepenen voorgenompt ter mae/
nisse des heere meijers daer over staende/
wegens sijne keijserlijcke e(nde) conincklijcke/
ma(jestei)t[s] als hertoghe van brabant e(nde)/
van sijn recht van naederschap/
verteijgende bij onser vonnisse ge/
authoriseert e(nde) authoriseren bij desen/
alle het gene in deser gedaen is ge/
weest e(nde) voorts tegens alle degene/
e(nde) geactioneerde alsnu alnogh behoo/
relijck voortsgenopen sijnde ende/
met comparerende default ende/
contumatie gevende e(nde) vort profeijt/
van dijen hun van alsulcken recht/
actie e(nde) gerechtighijt hun aen ende/
tot de voors(chreven) goederen competerende/
secluderende hebben wij het sesde paert/
inde voors(chreven) drij daghmaelen bloeckx hier/
voorens breeder sub numero primo ge/
specificeert aengewesen e(nde) aenwijsen/
bij desen bij nominatie vanden voors(chreven)/
bode leonardus vande plas aen ende/
ten behouve van guilliam smets innege/
setene van wesemael e(nde) de drij distincte/
sesde paerten inde parceelen hier/
voorens sub numeris secundo quinto et/
octavo breeder gespecificeert aengewesen/
e(nde) aen wijsen mits desen aen e(nde) ten behouve/
van jan bullens innegesetenen molder/
van thilt bij nominatie als voor/
staende in pede der voor geciteerde originele/
conditien e(nde) de hellicht van het huijs/
met den bempt groot een bunder hier/
voorens sub numeris tertio et quarto
//
breeder geinsereert aengewesen ende/
aenwijsen mits desen bij nominatie/
als boven aen e(nde) ten behouve van bar/
bara schoonsetters wed(uw)e van n broes inne/
gesetene van thilt Item e(nde) finalijck/
het daghmael een halff bosch nu lant/
hier voorens breeder gespecificeert/
aengewesen e(nde) aenwijsen mits desen/
bij nominatie als voor aen ende ten/
behouve van van hendrick smets/
innegesetene van thilt welcken/
volgens soo wort den voors(chreven) hendrick[guilliam nota guilliam loco hendrick]/
smets inde in het sesde paert hier voo/
rens sub numero primo gespecificeert/
behoorelijck met alle solemnitijten/
van rechts wegen gerequireert gegoeijt/
gevest e(nde) geerft e(nde) jan bullens cum/
sua worden behoorelijck gegoeijt gevest/
e(nde) geerft met alle solemnitijten van/
rechts wegen gerequireert in de/
drij distincte sesde paerten sub numeris/
secundo quinto et octavo breeder ge/
specificeert ende in het halff huijs ende/
bunder weijde hier voorens gespecifi/
ceert
[breeder] sub numeris tertio et quarto/
gespecificeert wort gegoeijt gevest/
e(nde) geerft barbara schoonchoonsetters voors(chreven)/
Item e(nde) finalijck worden gegoeijt gevest/
e(nde) geerft met alle e(nde) iegewelcke solem/
nitijten van rechts wegen gerequireert/
in het daghmael een halff bosch nu/
lant hendrick smets cum sua om alle
//
de selve panden e(nde) goederen respectivelijck/
bij hen gebruijck e(nde) geproffiteert/
te worden als alle andere henne/
eijghe e(nde) propre goederen et satis/
et waras pro ut latius in dicto/
procuratorio der voorgeciteerde con/
ditien hac xxix julii 1729
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1729-07-29

Transcription

2020-01-10 by pieter-jan lahaye
Desen pant is/
hier uijt gelaeten/
dan is verobligeert/
aent collegie van/
atrecht
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-25 by Dieter Peeters