SAL7612, Act: V°55.1-R°58.1 (25 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°55.1-R°58.1  
Act
Date: 1729-08-30

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen diegene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen salut Wij [jo(ncke)[r]] al/
bert franchois van winghe jo(ncke)[r] petrus/
de herckenrode h(ee)[re] van roost jo(ncke)[r] gui/
lielmus van bemmel ende s(eigneu)[r] corne/
lis de berges schepenen der stadt/
loven doen condt ende te weten met ken/
nisse der waerheijt dat alsoo peeter coe/
negras innegesetenen borgher deser voors(chreven)/
stadt met schepene brieven deser voors(chreven)/
stadt in date xxx decembris 1712 in/
tertia verobligeert stondt aen jouff(rouw)[e]/
maria sereeus beggijntjen in eene erffe/
lijcke rente van hondert guldens sjaers/
uuijt crachte van welck scabinael/
bescheedt is die voors(chreven) jouff(rouw)[e] sereeus/
geleijdt geweest bij den h(ee)[re] meijer deser/
stadt tot seker huijs gestaen alhier ontrent/
s(in)[t] jacobs op den hoeck vanden verckens/
donck ghenoempt den rooden arent/
regenoten die straete in twee seijden/
ende mits het voluntair consent des/
voorschr(even) verobligeerde int bekennen der/
voorschr(even) rente gedraeghe(nde) soo is het beleijdt/
opden voorschr(even) huijse geslaeghen opden/
lesten decembris daer naer gedecreteert/
ende verclaert executoriael ende
//
want jouff(rouw)[e] goedela wauters weduwe/
van(den) voorschreven coenegraes in ghebre/
ke was ghebleven vande voors(chreven) rente/
verschenen voor diversche jaeren te/
voldoen soo hebben d erffgenaemen ende/
representanten van wijlen jouff(rouw)[e] joanna/
willemaers als transport hebbende van(den)/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] maria sereeus de date pri/
ma septembris 1723 etiam in tertia te/
doen daghen die voornoempde goedela/
wouters soo in haeren eijghen naem ende/
als moederlicke momboiresse der kinderen/
bij haer metten voors(chreven) coenegraes behouden/
als oock guilliam wouters als groot/
vaderlijcken momboir beneffens s(eigneu)[r] jan/
baptist coenegraes als vaederlijcken oom/
te doen daghen door den dienaer jan ver/
mijlen op segel van twee st(uijver)s volghens des/
selffs relaes ae(nde) selve gelaeten ten eijnde/
om het voors(chreven) beleijdt mits die surranerin/
ghe vanden voors(chreven) decreete anderwerff te/
comen sien decreteren ende verclaeren exe/
cutoriael welck beleijdt mits hunder/
non comparitie nochte oppositie op den/
vierden junii lestleden anderwerff is gede/
creteert ende verclaert executoriael/
uuijt crachte van welck anderwerff de/
creet is het voors(chreven) huijs ghenoempt den rooden/
arent behoorelijck ter vente gestelt
//
bij affixie van billjetten ende gedaene pro/
clamatien door den belleman wera welc/
ken volghens sijn indie herberghe genoempt/
het middelste tafelrondt gehouden ghe/
weest diversche sitdaeghen waer van den/
lesten is gheweest opden xii[e] deser loopen/
der maendt augusti alswanneer het voors(chreven)/
huijs ten uuijtgaen vande brandende kersse/
is ghebleven aen s(eigneu)[r] jan van ophem om e(nde)/
voor die somme van twee duijsent acht/
hondert ende sevenenseventich guldens wissel/
gelt daerinne begrepen alle gestelde hoo/
ghen opden voet ende ingevolghe die condi/
tien daer over gehouden bijden officiael/
essinck die alhier beneffens die voors(chreven) be/
scheeden gesien gehouden worden voor ge/
insereert ende sijn dijen volghens die/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] goedela wouters soo in haeren/
eijghen naem ende als moederlijcke mom/
boiresse e(nde) die voors(chreven) s(eigneu)[rs] guilliam wouters/
e(nde) jan baptist coenegraes in hunne quali/
teijt als voor anderwerff gedaeght door/
den voors(chreven) dienaer jan vermijlen volghens/
het relaes ae(nde) selve ieder int particulier/
gelaeten op segel van twee st(uijver)s ut retulit ten/
eijnde om over die voors(chreven) vercoopinghe/
te comen sien hooren interponeren het/
decreet der voors(chreven) h(ee)[ren] schepenen Doen te
//
weten dat bij ons schepenen bovenghe/
noempt int langhe oversien hebbende/
de voors(chreven) procedure vercoopinghe ende/
allen tgene daer uuijt ende naer is ghe/
volght procedere(nde) alsoo tot d interpositie/
vanden voors(chreven) decreete hebben wij ter ma/
nisse des heere meijers daer overstaende/
van weghens sijne keijselijcke ende con(incklijcke) /
majesteijt als hertoghe van brabant ende/
van sijn recht van naederschap vertijdende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert ende autho/
riseren bij desen allen t gene uuijt crachte/
als voor daerinne is gedaen geweest ende/
voorts teghens alle de ge(nomp)de? ende geactio/
neerde alnoch behoorelijck voorts geroepen/
sijnde ende nijemanden comparerende de/
fault ende contumatie gevende ende voort/
proffijt van dijen allen de selve ende andere/
secluderende van alsulcken recht actie/
ende gerechtigheijt als hen aen ende totten/
voors(chreven) huijse soude moghen competeren hebben/
het selve huijs aengewesen ende aenwijsen/
bij desen ae(nde) voors(chreven) s(eigneu)[r] joannes van ophem ende/
jouff(rouw)[e] christina willemaers gehuijsschen om/
bij hun genoten ende geprofiteert te worden/
als alle andere hunne propre goederen ende/
is den voors(chreven) s(eigneu)[r] joannes van ophem alhier pre/
sent ende tselve soo t sijnen behoeve als ten
//
behoeve van voors christina willemaers/
sijne huijsvr(ouw)e accepterende daer inne be/
hoorelijck met alle solemniteijten van rechte/
daer toe gerequireert gegoijt ende geeerfft/
op eene rente van achthien hondert guldens/
capitaels wissel gelt als reserve vande/
coopsomme die van date deser haeren cours/
begint a drij en halff par cent in gelde/
telcken valdaghe courant los ende liber/
van alle lasten ende exactien hoedanigh die/
heden moghen wesen ende soo voorts van jaere/
tot jaere totte quijtinghe toe die sal mo/
ghen geschieden in twee gelijcke reijsen in/
gelt ende munte als voor ende met volle rente/
naer dijen ons was ghebleken die quittantie/
der pontpenninghen over ende ter saecke van/
desen coop geresen beloopende ter somme van/
een hondert drijeenviertich g(u)[l(den)s] seventhien st(uijver)s/
wissel gelt in date 26[e] deser loopende maendt/
augusti onderteeckent g j van molle et/
satis et waras pro ut latius als inde voors(chreven)/
geciteerde conditie hebbende boven dijen den/
voors(chreven) s(eigneu)[r] joannes van ophem tot naerdere/
asseurantie der voors(chreven) capitaele rente van/
achthien hondert guldens wissel gelt als die/
verloopen in toecomende te verschijnen ter/
manisse des voors(chreven) h(ee)[re] meijers e(nde) wijsdomme/
der voors(chreven) h(ee)[ren] schepenen opgedraeghen sesse
//
dachmalen soo landt als bempt gelijck/
tselve onbegrepen der maete geleghen/
sijn onder wiltsele in sijne grachten/
regenoten die deijle ter i[e] het godts/
huijs van betlehem ter ii[e] het coll(egie) /
van dieven ter iii e(nde) het kessel broeck/
straete ter iiii sijden onbelast ende thien/
de vrij [e(nde) gelijck tselve] soo aende voors(chreven) christina wille/
maers is competere(nde) uuijtten hooffde/
van haere ouders ende daer [uuijt] bij ordon/
nantie van rechte ontgoijt ende ont/
eerfft sijnde soo wordt daerinne gegoijt/
e(nde) geeerfft den voors(chreven) officiael essinck/
alhier present e(nde) tselve accepterende/
inden naem ende ten behoeve van(de) erffgen(aemen) van/
wijlen die wed(uw)e van wijlen s(eigneu)[r] jan [caels] et per monitionem/
reddedit op den last der voors(chreven) rente/
actum xxx augusti 1729
Contributorspieter-jan lahaye , kristiaan magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1732-05-31

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Opden 31[e] meij/
1732 is gebleken/
bij twee distincte/
quittantien/
verleden respective/
opden 30 augusti/
1731 e(nde) op date/
deser bij j j caels/
e(nde) stae(nde) in pede/
van dobbel deser/
goedenisse dat de/
rente van achthien/
hondert guldens/
wisselgelt met/
de verloopen van/
dijen is gequeten/
door s(eigneu)[r] joannes/
van ophem/
quare vacat/
quod attestor/
g van ranst off(iciae)[l]/
1732
Contributorspieter-jan lahaye , kristiaan magnus , kristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-07 by Inge Moris