SAL7613, Act: R°112.2-R°115.1 (43 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-R°115.1  
Act
Date: 1730-11-06

Transcription

2019-03-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers in absentie des heeren meijers ende/
schepenen van loven naer te noemen
//
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolge(nde) Op heden/
4[e] november 1730 voor mij notaris ge/
admitteert bij den souverijnen raede/
van brabant tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naergenoempt comparere(nde)/
s(eigneu)[r] franciscus van hinsdael ingesetenen/
borger deser stadt loven denwelcken/
heeft verclaert vercocht gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben aen e(nde) ten behoeve/
van peeter swinnen e(nde) maria van deurne/
gehuijsschen alhier present e(nde) in coop aen/
veerdende seven daghmaelen lants der/
juste maete onbegrepen gelegen onder/
de jurisdictie van pellembergh int laere/
velt regenoten den licentiaet liser in/
twee sijden de erffgenaemen ofte represen/
tanten van wijlen den notaris vermeeren/
ter derdere andries nu hendrick van leeuw/
ter vierdere die erfgenaemen ofte/
representanten van d heer de paep ter/
vijffdere e(nde) den vloetgracht ter sesdere/
sijden aende acceptanten wel bekent/
belast aenden h(eiligen) geest van pellembergh
//
voors(chreven) te weten anderhalff dachmael/
daer uijt met twee molevaeten roghs/
in dijen de selve daerop wettelijck/
wort bevonden uijttegaen sonder meer/
voor de meer rest garrant gelove(nde) e(nde)/
aenden transportant competere(nde) bij/
coop teghens s(eigneu)[r] matthias van hinsdael/
sijnen broeders volgens acte ofte/
transport daer van sijnde gepasseert voor/
den onderges(chreven) notaris e(nde) sekere getuijghen/
opden tweeden maii lestleden e(nde) opge/
volghde ontgoedenisse e(nde) goedenisse voor/
heeren meijer e(nde) schepenen alhier ten/
selven daeghe in media ende aengedeijlt/
aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] joannes waltherius/
van hinsdael tegens den transportant/
volgens scheijdinghe ende deijlinge daer/
over te saemen aengegaen e(nde) gepasseert/
insgelijcx voor den onderges(chreven) notaris e(nde)/
sekere getuijghen over de naerlaetenthijdt/
van wijlen s(eigneu)[r] walterius van hinsdael/
hunnen vaeder opden negensten augusti/
1729 welcke voors(chreven) seven daghmaelen/
lants sijn vercregen bijden voors(chreven)/
vader des transportants teghens die/
crediteuren van den boedel van wijlen/
jo(ffrouw)[e] cecilia coghen op vermoghen der/
permissie aen de selve crediteurs
//
gegeven bij die heeren borgem(eeste)ren schepenen/
e(nde) raedt deser stadt loven opde requeste/
aen hun gepresenteert wegens die/
gemelde crediteuren de date xviii (novem)ber/
sesthienhondert vijffennegentigh uijt wijlens/
de publiecque conditien daer over sijnde/
gehouden uijt crachte e(nde) op vermogen/
der selve permissie door den notaris j/
goemans alswanneer den vierden ver/
coop ofte sitdaeghe gehouden den tweeden/
tweentwintighsten maii 1696 de selve/
seven daghmaelen ten uijtgaen der keirsse/
sijn gebleven aenden voors(chreven) vader des/
vercooper als hooghsten e(nde) lesten verdieder/
uijt wijsens de voors(chreven) conditien e(nde) de daer/
op gevolghde ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
gepasseert voor heeren meijer e(nde) schepenen/
alhier opden tweeden junii va(nden) voors(chreven)/
jaere 1696 in 3[a] alles breeder ver/
vath e(nde) gementioneert inde gemelde/
bescheeden e(nde) documente daer van sijnde/
tot dewelcke wort gerefereert e(nde) alhier/
worden gehouden voor geinsereert geschiede(nde)/
desen coop omme e(nde) voor de somme/
van sesse hondert guldens courant gelt/
den schellinck gerekent tot seven stuijvers/
e(nde) soo voorts van d andere specien/
naeradvenant dewelcke den transportant
//
bekent ontfangen te hebben van de/
acceptanten dienende dese dijenaengae(nde)/
voor absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren mits welcke/
verclaert den comparant ofte transportant/
hem geene de minste recht ofte actie/
tot de voors(chreven) seven daghmaelen lants/
meer te hebben nochte te reserveren/
dan de selve geheelijck te hebben/
gecedeert e(nde) getransporteert ten/
behoeve vande voors(chreven) acceptanten/
e(nde) kinderen t saemen alreede/
geprocreert e(nde) te procreeren surrogere(nde)/
de selve in sijne plaetse e(nde) stede/
daer e(nde) alsoo constituere(nde) alvolgens/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
authentiecque der selve om te compa/
reren voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
deser stadt loven e(nde) alomme elders/
om den inhoudt deser aldaer te/
laeten vernieuwen e(nde) te consenteren/
inde condemnatie volontair mits/
gaders inde ontgoedenisse e(nde) goede/
nisse ten behoeve als voor surro/
sonder voorgae(nde) dagement Aldus
//
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten/
daeghe mae(nde) e(nde) jaere als hier boven/
ter presentie van d heer joannes/
utens theelegant et(ceter)[a] e(nde) van claudius/
collette getuijghen hiertoe aensocht/
e(nde) gebeden in welckers presentie heeft/
den voors(chreven) transportant verclaert ont/
fangen te hebben van(den) acceptanten/
alnoch vijfthien guldens courant gelt/
voor de huere vande voors(chreven) seven/
daghmaelen waermede hij sigh voor/
voldaen is houdende aengae(nde) de/
volle huere sijnde d originele/
minute deser becleedt met den/
behoorelijcken segel onderteeckent t/
van hinsdael peeter swinnen marie/
van deerne c(laudius) collette testis 1730/
joannes utens testis et a me/
notario Onderstont quod attestor sig/
natum ant(onius) fisco not(ari)s 1730 Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent door den voor/
noempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven)
//
heeren luetenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen de seven daghmaelen/
lants inden voors(chreven) contracte breeder/
vermelt soo e(nde) gelijck de selve/
gelegen sijn onder pellembergh e(nde)/
daer uijt behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo sijn daer inne met/
alle solemniteijten van rechten daer/
toe gerequireert behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft peeter swinnen ende/
marie van deerne gehuijsschen present/
alhier den procur(eur) fisco e(nde) t hennen/
behoeve acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] albert francois van winge e(nde)/
s(eigneu)[r] cornelis deberges [schepenen] hac septa/
novembris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator