SAL7613, Act: R°118.2-R°119.1 (47 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°118.2-R°119.1  
Act
Date: 1730-11-13

Transcription

2019-03-18 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen ge/
staen den officiael essinck uijt/
crachte ende naer vermogen van/
sekere procuratie als thoonder gegeven/
ende geinsereert inde conditien/
van vercoop gehouden bij den/
notaris festraets wegens jo(nke)[r] philippus/
erardus van cruijningen ende/
jo(nke)[r] nicolaus josephus roose heeft/
ter maenisse des voors(chreven) lieutenants/
meijers ende wijsdomme der naerbe/
schreve heeren schepenen opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse
//
ende solemnitijten van rechte/
daer toe gerequireert de goederen/
naerbeschreven/
Ierst een halff bunder lants gelegen/
tot s(in)t agten rode regenoten jan bullens/
den auden ter i[e] d erffgen(aemen) jan/
vander meeren ter ii[e] d erffgen(aemen)/
casmeijer ter iii[re] ende den waver/
schen wegh ter iiii[e] seijde/
Item eenen bempt groot drij/
daghmaelen aldaer gelegen regten/
d erffgen(aemen) jans van wasschenhoven/
ter i[re] den h(eiligen) geest aldaer ter ii[re]/
ende s heere straete ter iii[e] belast/
met de hellight van sesthien de/
nieren ses stuijvers eenen halven/
borsegelt ende eenen grooten t jaers/
ingevalle daer op bevonden wort/
soo ende gelijck de selve goederen/
ten uijtganck vande brandende kersse/
sijn gebleven achtervolgens de voors(chreven)/
conditien den lesten sitdagh opden/
23 (octo)bris lestleden aenden eersaemen/
gillis van pe saemen dese twee panden/
voor ende omme de somme van/
twee hondert vijff guldens vijff stuijvers/
wisselgelt hier inne begrepen het stuijver
//
gelt stomme hoogen e(nde) den hellight/
der gestelde hoogen boven alnogh/
tweeentwintigh guldens wisselgelt/
voor den palmslagh e(nde) de weder/
hellight der gestelde hoogen vol/
gens de selve conditien alhier/
gesien ende gebleken dewelcke/
alhier wort gehouden voor ge/
insereert ende mits d ordonnantie/
van rechte ende wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepenen/
daer uijt ontgoijt ende onterft sijnde/
soo wort daer inne gegoijt gevest/
ende geerft den not(ari)s festraets/
present ende accepterende inden/
naeme ende ten behouve van/
gillis van pe ende [vacat]/
gehuijsschen ende innegesetenen/
van s(in)t agatha rodes et satis et wa/
ras pro ut latius in de voors(chreven) conditien/
coram s(eigneu)r joannes van arenbergh/
et s(eigneu)r cornelis de berges hac xiii[e]/
(novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator