SAL7613, Act: R°119.2-V°120.1 (48 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°119.2-V°120.1  
Act
Date: 1730-11-13

Transcription

2019-03-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren
//
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den officiael essinck uijt/
crachte ende naer vermogen/
van sekere procuratie hem als/
thoonder gegeven ende geinse/
reert inde conditien van/
vercoop gehouden bijden notaris/
festraets wegens jo(nke)[r] philippus/
erardus van cruijningen ende/
jo(nke)[r] nicolaus josephus roose heeft/
ter maenisse des voors(chreven) lieutenants/
meijers ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
opgedragen met behoorelijcke ver/
teijgenisse ende solemnitijten/
van rechte daer toe gerequireert/
sekere erffve daer eertijts huijs ende/
hoff placht op te staen groot een/
halff daghmael aldaer gelegen rege/
noten s heere straete in twee seijden/
ende d erffgenaemen joos bruffaerts
//
ter iii[e] seijde soo ende gelijck het/
selve ten uijtgaen vande bran/
dende kersse is gebleven achter/
volgens de voors(chreven) conditien/
den lesten sitdagh opden 23[e]/
(octo)bris lestleden aenden eersaemen/
jan goossens voor ende omme/
de somme van dertigh guldens/
sesse stuijvers wisselgelt hier inne/
begrepen het stuijvergelt stomme/
hoogen e(nde) een gestelde hooge volgens/
de selve conditien alhier gesien/
ende gebleken dewelcke alhier/
wort gehouden voor geinsereert/
ende mits d ordonnantie van/
rechte ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
daer uijt ontgoijt ende onterft/
sijnde soo wort daer inne gegoijt/
gevest ende geerft den notaris/
festraets present ende acceptere(nde)/
inden naeme ende ten behouve/
van(den) eersaemen mertinus noitens/
als genomineerden cooper vanden
//
[voornoemden] jan goossens volgens de denomi/
natie staende in pede der geseijde/
originele conditien et satis et/
waras pro ut latius in procura/
torio der meergemelde conditien/
coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator