SAL7613, Act: R°130.2-V°132.1 (52 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°130.2-V°132.1  
Act
Date: 1730-11-18

Transcription

2019-03-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenants meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen den/
off(iciae)[l] essinck omde naervolgende/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere/
naervolge(nde) Op heden desen 19[e] (novem)be/
xvii[en] november 1730 compareerde/
voor mij notaris bijden souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijghen naerge/
noempt guilliam vanderwaeren e(nde)/
elisabeth baudewijns gehuijsschen ende/
innegesetene van kerckum dewelcke/
hebben verclaert vercocht gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben soo sij doen/
bij desen aen gregorius bacx e(nde) barbara/
huens insgelijcx gehuijsschen e(nde) innege/
setene van cumptigh alhier present
//
e(nde) in coop aenveire(nde) ierst een stuck/
lants groot sesse vierendeelen gelegen/
onder kerckom op het clijn molevelt/
regenoten machiel dehertogh in twee/
seijden de kercke landen ter derdere/
lambrecht van weddinghe ter vierdere/
belast met onderhalven cappuijn e(nde) dreij/
penn(ingen) aenden heere van bautersem e(nde)/
andere clijnen chijns/
Item negen vierendeelen lants soo e(nde)/
gelijck de selve aldaer gelegen sijn/
op het evebornevelt regenoten machiel/
de hertogh in twee seijden d erfgenaemen/
vanden pensionaris vanden bergen ende/
de schaekerbempde belast onder den boeck/
van bautersem met eenen cappuijn onder/
halff molevat evene seven penn(ingen) een/
broot e(nde) een quaert evene/
Item noch een stuck lants groot ontrent/
een daghmael onbegrepen der maete/
oock gelegen onder kerckum regenoten/
gabriel leemans ter eenre matteijs/
heijsdens ter ii[e] e(nde) derdere de pastorije/
van kerckum ter vierdere/
Item noch sesse vierendeelen lants onder/
butsel gelegen opt scobbens velt/
regenoten de taefel van butsel het/
daelbemptstratjen e(nde) s(eigneu)[r] sweerts
//
e(nde) sekeren voetpadt de voors(chreven) compa/
ranten competere(nde) bij coop teghens/
hendrick vanden bosch volg e(nde) de/
kinderen wijlen jan vanden bosch/
volgens contract gepasseert voor/
mij onderges(chreven) notaris op date 30[e]/
januarii lestleden e(nde) seker contract/
voor den notaris fr demiddel tot/
thienen opden 18 april insgelijcx/
lestleden e(nde) goedenisse daerop gevolght/
op hodie voor schepenen alhier in/
prima welck transport is geschiet/
boven de voors(chreven) lasten om e(nde) voor de/
somme van twee honderttwintigh/
guldens courant gelt den schellinck/
gerekent a seven stuijvers e(nde) alle/
andere specien naeradvenant die de/
voors(chreven) comparanten uijt handen vande/
acceptanten wel e(nde) deughdelijck beken/
nen ontfangen te hebben diene(nde) dese/
desaengae(nde) voor quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren e(nde) alvol/
gens soo verclaeren die voors(chreven) ierste/
comparanten totte voors(chreven) goederen/
geen recht nochte actie meer te/
hebben nochte te reserveren dan de/
acceptanten te surrogeren in hunne/
plaetse e(nde) stede metten selfsten rechte
//
e(nde) met consent in ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse voor heer e(nde) hoff competent/
verclaere(nde) de voors(chreven) goederen niet/
voorder te wesen belast als voors(chreven)/
met gelofte van guarrand ingevalle/
daer naermaels iet aen quaeme te/
ontbreken des sullen de ierste/
comparanten proffiteren de huere der/
selve goederen tot s(in)[t] andriesmisse/
naestcome(nde) 1730 gelijck oock de/
hellicht der graenen die opde voors(chreven)/
sesse vierendeelen lants inden toecome(nde)/
ooft 1731 sullen gewasschen ofte/
bevonden worden dat volgens den/
ploegrechte constituere(nde) ten effecte van/
hetgene voors(chreven) is een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven die van cumptigh kerckum/
e(nde) alomme elders daer des gelieven/
sal om den inhoudt deser aldaer te/
vernieuwen e(nde) slaen in condemnatie/
volontair mede in ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse als voor sonder voorgae(nde)/
daegement niettegenstae(nde) die
//
surranneringhe Aldus gedaen binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)[r] peeter jonne e(nde) s(eigneu)[r] jacobus/
noel als getuijghen die minute/
originele deser becleedt met behoore/
lijcken segel onderteeckent bij de/
comparant e(nde) acceptanten beneffens/
mij notaris Onderstont quod attestor/
signatum g(uilliam) van ranst not(ari)s 1730 Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle e(nde) ige/
welcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opge/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
de landen inden voors(chreven) contracte breeder/
vermelt e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo sijn inde selve behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft gregorius bacx e(nde) barbara/
huens gehuijsschen present alhier den off(iciae)[l]/
van ranst e(nde) ten behoeve der voors(chreven)/
gehuijsschen acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave
//
heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh schepenen/
ha(n)c 18[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator